Ma­ria Ros­vall / STT

Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si maa­nan­tai­na van­keu­teen mie­hen, joka am­pui ka­ve­rin­sa tä­män ko­to­na Rau­mal­la ys­tä­vän­päi­vä­nä. Syyt­tä­jä oli vaa­ti­nut mie­hel­le elin­kau­tis­ta van­keus­ran­gais­tus­ta mur­has­ta, mut­ta kä­rä­jä­oi­keus kat­soi tä­män syyl­lis­ty­neen tap­poon.

Syyt­tä­jän mu­kaan ky­sees­sä oli niin sa­not­tu ryös­tö­mur­ha. Syyt­tei­den mu­kaan 28-vuo­ti­as syy­tet­ty oli men­nyt vii­si­kymp­pi­sen uh­rin ko­tiin va­rus­tau­tu­nee­na AK-47 tyyp­pi­sel­lä ki­vää­ril­lä, am­pu­nut uh­rin ja vie­nyt täl­tä muun mu­as­sa pank­ki­kort­te­ja ja lä­hes 400 eu­roa kä­teis­tä.

Syy­tet­ty kiis­ti syyt­teet ja kat­soi, et­tä aseen lau­ke­a­mi­ses­sa oli kyse enin­tään tör­ke­äs­tä huo­li­mat­to­muu­des­ta.

Asi­as­sa oli rii­da­ton­ta, et­tä syy­tet­ty oli mat­kus­ta­nut Hel­sin­gis­tä Rau­mal­le am­pu­mis­ta edel­tä­nee­nä päi­vä­nä. Syy­tet­ty ja uh­ri ta­pa­si­vat ruo­ka­kau­pas­sa, jon­ka val­von­ta­ka­me­roi­den ku­vien pe­rus­teel­la syy­te­tyl­lä ei ai­na­kaan tuol­loin ol­lut aset­ta hal­lus­saan. Sii­tä kak­sik­ko jat­koi tak­sil­la uh­rin asun­nol­le Me­ri­rau­man kau­pun­gi­no­saan.

Ta­pah­tu­mien tark­ka kul­ku asun­nol­la jäi epä­sel­väk­si, ei­kä syy­tet­ty­kään sitä oi­keu­den­käyn­nis­sä va­lot­ta­nut. Oi­keus kat­soi näy­te­tyk­si, et­tä syy­tet­ty ja uh­ri oli­vat ol­leet päih­tei­den alai­se­na ja syy­tet­ty oli lau­kais­sut aseen kak­si ker­taa niin, et­tä toi­nen luo­ti oli osu­nut uh­ria rin­ta­ke­hään. Am­pu­mi­sen het­kel­lä syy­tet­ty oli asun­non etei­ses­sä ja uh­ri hä­nes­tä noin kol­men met­rin pääs­sä soh­val­la tai sen edes­sä.

Oi­keu­den mu­kaan asi­as­sa esi­te­tyn näy­tön pe­rus­teel­la oli mah­dol­lis­ta, et­tä syy­tet­ty ei ol­lut va­rus­tau­tu­nut te­koon, vaan et­tä ase ja pat­ruu­nat oli­vat ol­leet uh­rin asun­nol­la jo val­miik­si. Sa­ma­ten oi­keus kat­soi ole­van mah­dol­lis­ta, et­tä am­pu­mi­sen jäl­keen syy­tet­ty oli ot­ta­nut uh­rin omai­suut­ta mu­kaan­sa il­man, et­tä it­se am­pu­mi­seen oli liit­ty­nyt anas­tus­tar­koi­tus­ta.

Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi kui­ten­kin, et­tä ky­sees­sä oli ta­hal­li­nen hen­ki­ri­kos. Po­lii­sin tut­ki­muk­sis­sa aset­ta ei saa­tu lau­ke­a­maan tä­räh­dyk­ses­tä, vaan se lau­ke­si vain lii­pai­sin­ta pai­na­mal­la.

Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi, et­tä kun ky­sees­sä oli eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen ase ja am­pu­mi­nen ta­pah­tui kol­men met­rin pääs­sä uh­ris­ta, syy­te­tyn täy­tyi pi­tää uh­rin kuo­le­maa var­ma­na tai ai­na­kin var­sin to­den­nä­köi­se­nä seu­rauk­se­na.

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si Roni Oli­ver Myl­ly­kan­kaan kym­me­nen vuo­den van­keu­teen. Ta­pon li­säk­si hä­net tuo­mit­tiin myös muun mu­as­sa vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta ja huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.

Uh­rin asun­nol­ta Myl­ly­kan­gas oli men­nyt Kar­hu­lin­nan niin sa­no­tul­le juok­su­hau­ta-alu­eel­le ja am­pu­nut aseel­la usei­ta lau­kauk­sia. Mies­tä ul­ko­na tark­kail­lut to­dis­ta­ja ku­vai­li mie­hen ol­leen "ihan se­kai­sin". Kiin­ni­ot­to­het­kel­lä mie­hen hal­lus­ta löy­tyi ma­ri­hu­a­naa ja am­fe­ta­mii­nia.