Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen pot­ku­ri­lai­te­val­mis­ta­ja Steerp­rop on va­lit­tu toi­mit­ta­maan kaik­ki pot­ku­ri­lait­teet Ka­na­dan ran­nik­ko­var­ti­os­ton kuu­teen ra­ken­net­ta­vaan mo­ni­toi­mi­a­luk­seen.

So­pi­mus si­säl­tää pot­ku­ri­lait­tei­den toi­mit­ta­mi­sen en­sim­mäi­sil­le kuu­del­le mo­ni­toi­mi­mur­ta­jal­le, jot­ka ovat olen­nai­nen osa Ka­na­dan kan­sal­lis­ta lai­van­ra­ken­nus­st­ra­te­gi­aa. Steerp­ro­pin rat­kai­su koos­tuu kah­des­ta tun­ne­li­pot­ku­ri­lait­tees­ta keu­laan ja pääp­ro­pul­si­o­lait­teis­ta, jot­ka teh­dään vas­taa­maan kor­ke­aa jää­luo­ki­tus­ta.

– Eri­koi­suus näis­sä mei­dän keu­la­pot­ku­reis­sa eli tun­ne­li­pot­ku­ri­lait­tes­sa on, et­tä ne ei­vät jää­luo­ki­tus­ta var­ten tar­vit­se ri­ti­löi­tä es­tä­mään jäi­den kul­kua tun­ne­liin, vaan pys­ty­vät vah­vem­man ra­ken­teen an­si­os­ta toi­mi­maan jäis­sä, sa­noo Steerp­ro­pin ark­ti­sen osas­ton joh­ta­ja Tom Ekeg­ren.

Kuu­den lai­van sar­ja ra­ken­ne­taan Van­cou­ve­ris­sa Se­as­pa­nin te­la­kal­la. Ka­na­daan toi­mi­tet­ta­vat pot­ku­ri­lait­teet vah­vis­ta­vat Steerp­ro­pin ti­laus­kir­jaa.

– Meil­lä on ai­ka pal­jon ti­lauk­sia of­fs­ho­re-aluk­siin, ris­tei­li­jöi­hin ja au­to­laut­toi­hin. Täs­sä on po­si­tii­vi­nen on­gel­ma, kun pi­tää miet­tiä mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä saa­daan tuot­teet val­mis­tet­tua.

– Si­tou­tu­mi­sem­me par­hai­den mah­dol­lis­ten ete­ne­mis­jär­jes­tel­mien ja in­si­nöö­ri­tu­en toi­mit­ta­mi­seen asi­ak­kail­lem­me on sy­dä­mes­säm­me Steerp­ro­pil­la. Tämä pro­jek­ti ku­vas­taa päät­tä­väi­syyt­täm­me tu­kea asi­a­kas­tam­me pa­ran­ta­maan aluk­sen suo­ri­tus­ky­kyä ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä tin­ki­mät­tä tiu­kois­ta ope­ra­tii­vi­sen saa­ta­vuu­den vaa­ti­muk­sis­ta, sa­noo myyn­ti- ja pro­jek­ti­joh­ta­ja Juho Re­ko­la.

– Tämä so­pi­mus ta­kaa mer­kit­tä­vän kas­vun ja va­kaan pe­rus­kuor­man, mut­ta se on myös rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa Steerp­ro­pin tu­le­vai­suu­den muo­vaa­mi­ses­sa. Ja­lan­si­jan saa­mi­nen Ka­na­daan vah­vis­taa edel­leen laa­jen­tu­mis­pyr­ki­myk­si­äm­me Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.