Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Yhä suu­rem­pi osa Suo­men ta­lo­yh­ti­öis­tä ei pys­ty to­teut­ta­maan put­ki­re­mont­tia ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä, käy il­mi Isän­nöin­ti­lii­ton put­ki­re­mont­ti­ba­ro­met­ris­tä.

18 pro­sent­tia ky­se­lyyn osal­lis­tu­neis­ta isän­nöin­ti­a­lan am­mat­ti­lai­sis­ta ra­por­toi, et­tä hei­dän hal­lin­noi­mis­saan ta­lo­yh­ti­öis­sä on jo jää­nyt put­ki­re­mont­te­ja to­teu­tu­mat­ta ra­hoi­tus­vai­keuk­sien ta­kia. Osuus on kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­me vuo­den yh­dek­säs­tä pro­sen­tis­ta ja on suu­rem­pi kuin yh­des­sä­kään ai­em­mas­sa mit­tauk­ses­sa.

Isän­nöin­ti­lii­ton mu­kaan on­gel­ma ko­ros­tuu Suo­men vä­es­tö­ään me­net­tä­vil­lä alu­eil­la.

Isän­nöin­ti­lii­ton tie­to­a­si­an­tun­ti­jan Ol­li Re­ko­sen mu­kaan put­ki­re­mont­ti­ba­ro­met­rin tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä ta­lo­yh­ti­öt ei­vät toi­mi tyh­ji­ös­sä ei­vät­kä ne ole im­muu­ne­ja vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tok­sel­le. Se, kas­vaa­ko vai vä­he­nee­kö vä­es­tö tie­tyl­lä alu­eel­la, vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, min­kä­lai­set mah­dol­li­suu­det siel­lä si­jait­se­vil­la ta­lo­yh­ti­öil­lä on to­teut­taa kor­jaus­hank­kei­ta.

– Vä­he­ne­vän vä­es­tön alu­eil­la asun­to­jen ky­syn­tä on usein heik­koa, mikä luon­nol­li­ses­ti hei­jas­tuu nii­den ar­vos­tus­ta­soon ja sen myö­tä myös va­kuu­sar­voon. Mitä al­hai­sem­mak­si pank­ki mää­rit­te­lee ta­lo­yh­ti­ön va­kuu­sar­von, sitä vä­hem­män sen on mah­dol­lis­ta myön­tää sil­le lai­naa, Re­ko­nen sa­noo Isän­nöin­ti­lii­ton tie­dot­tees­sa.

Re­ko­sen mu­kaan vä­he­ne­vän vä­es­tön alu­ei­den ta­lo­yh­ti­öi­tä uh­kaa erään­lai­nen noi­dan­ke­hä.

– Jos ta­lo­yh­ti­ön ei ole mah­dol­lis­ta saa­da riit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta ka­saan to­teut­taak­seen tar­vit­ta­via kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä, kas­vaa ky­sei­sen ta­lo­yh­ti­ön kor­jaus­vel­ka, mikä en­ti­ses­tään hei­ken­tää yh­ti­ön mah­dol­li­suuk­sia saa­da pan­kil­ta ra­hoi­tus­ta.

Vä­es­tö­ään me­net­tä­vil­lä alu­eil­la jou­du­taan ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuu­des­ta joh­tu­vis­ta syis­tä te­ke­mään myös pie­nem­piä ja kus­tan­nuk­sil­taan al­hai­sem­pia re­mont­te­ja kuin alun pe­rin oli suun­ni­tel­tu.

Re­ko­sen mu­kaan put­ki­re­mon­tin yh­tey­des­sä voi usein ol­la hyvä ti­lai­suus sa­mal­la esi­mer­kik­si pa­ran­taa il­man­vaih­toa, ke­hit­tää kiin­teis­tö­au­to­maa­ti­o­ta tai uu­dis­taa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä. Näil­lä toi­mil­la voi­daan pie­nen­tää ta­lo­yh­ti­ön hoi­to­ku­lu­ja pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

– Kun mo­net ta­lo­yh­ti­öt eri­tyi­ses­ti kas­va­vil­la alu­eil­la mo­der­ni­soi­tu­vat, jää­vät ra­hoi­tus­vai­keuk­sien ja vä­es­tö­ka­don kans­sa kamp­pai­le­vat syr­jäi­sem­pien seu­tu­jen ta­lo­yh­ti­öt täs­tä ke­hi­tyk­ses­tä pait­si, Re­ko­nen ar­vi­oi.

Isän­nöin­ti­lii­ton maa­lis-huh­ti­kuus­sa to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si 194 isän­nöin­nin am­mat­ti­lais­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Vas­taa­jat hal­lin­noi­vat yh­teen­sä noin 4 000 ta­lo­yh­ti­ö­tä.