STT

Pörs­si­säh­kön hin­ta nou­see tä­nään har­vi­nai­sen kor­ke­al­le. Koko päi­vän kes­ki­ar­vo on yli 15 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Kal­leim­mil­laan säh­kö on aa­mu­kah­dek­sal­ta, kun hin­ta nou­see yli 37 sent­tiin. Uu­si 33 sen­tin piik­ki ko­e­taan il­ta­kah­dek­sal­ta.

Taus­tal­la vai­kut­ta­vat tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non vä­häi­syys sekä yh­den Ruot­sis­ta tu­le­van siir­to­lin­jan huol­to­työt, jot­ka jat­ku­vat vie­lä ke­sä­kuun lo­pul­le. Li­säk­si Suo­men säh­kön­tuo­tan­nos­ta puut­tuu Ol­ki­luo­don yk­kös­re­ak­to­ri, joka on par­hail­laan huol­to­tau­ol­la.