STT

Häi­rin­tä­uu­ti­soin­nin koh­tee­na ol­leen Jo­nas Ran­ni­lan pes­ti Pori Sin­fo­nie­tan yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na on pu­ret­tu. Ran­ni­lan oli mää­rä aloit­taa or­kes­te­rin yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na syk­syl­lä.

Ran­ni­la tun­nus­ti maa­nan­tai­na ole­van­sa muu­sik­ko, jos­ta Long Playn häi­rin­tää kos­ke­va jut­tu ker­toi. Ai­em­min Tam­pe­reen Te­at­te­ri vah­vis­ti STT:lle, et­tä Ran­ni­laa ei näh­dä myös­kään Tam­pe­reen Te­at­te­rin ja Tam­pe­re-ta­lon tuot­ta­mas­sa Taru sor­mus­ten her­ras­ta -te­ok­ses­sa. Li­säk­si Yle ja Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi­vat, et­tä Kan­sal­li­soop­pe­ra lo­pet­taa yh­teis­työn Ran­ni­lan kans­sa. Hel­sin­ki­läi­nen oop­pe­roi­ta tuot­ta­va Ope­ra Box ei myös­kään ole jat­ka­mas­sa yh­teis­työ­tä Ran­ni­lan kans­sa.

Long Playn ju­tun mu­kaan mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa mu­siik­ki­a­lal­la toi­mi­van ni­met­tö­män muu­si­kon ker­rot­tiin muun mu­as­sa lä­he­tel­leen härs­ke­jä vies­te­jä ja har­joit­ta­neen suu­sek­siä il­man lu­paa.