Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Hal­li­tus esit­te­li ke­hys­rii­hes­sä ve­ro­tu­kea, joka koh­dis­tuu vih­rei­siin in­ves­toin­tei­hin.

La­ki­hank­keen us­ko­taan edis­tä­vän vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­tien to­teu­tu­mis­ta.

Rau­man kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la pi­tää Rau­man ja koko län­si­ran­ni­kon kil­pai­lu­ti­lan­net­ta hank­keis­ta hy­vä­nä.

– Vah­vuu­te­nam­me on muun mu­as­sa puh­taan säh­kön saan­ti, sa­noo Es­ko Poi­ke­la.

Hän viit­taa Ol­ki­luo­don kol­meen ydin­voi­ma­yk­sik­köön ja me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­kei­siin. Mo­lem­mat tur­vaa­vat puh­taat ener­gi­an saan­nin pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

Rau­mal­la on myös so­pi­via alu­ei­ta suu­riin­kin in­ves­toin­tei­hin. Muun mu­as­sa For­tum on suun­nit­te­le­mas­sa pal­ve­lin­kes­kus­ta La­ka­rin alu­eel­le.

– Va­rat­tu alue on pe­rä­ti 80 heh­taa­ria. Tämä ker­too sii­tä, mi­ten isois­ta hank­keis­ta on vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­neis­sa kyse.

Poi­ke­la pu­huu sii­tä, mi­ten säh­kön tuo­tan­non kas­vu edel­lyt­tää li­sä­ar­voa tuot­ta­vien in­ves­toin­tien saa­mis­ta. Eli pi­tää löy­tyä myös säh­kön käyt­tä­jiä.

– Jos nii­tä ei tule riit­tä­väs­ti, pai­nuu säh­kön hin­ta lii­an alas, hän huo­maut­taa.

Rau­mal­la so­pi­via in­ves­toin­ti­a­lu­ei­ta ovat La­ka­rin li­säk­si Jär­vi­luo­to ja sa­ta­ma. Sa­ta­man alu­een so­vel­tu­vuut­ta eri­lai­sil­le in­ves­toi­neil­le tut­ki­taan par­hail­laan.

– Mei­dän pi­tää ol­la tark­ka­na sii­tä, et­tei suu­ria alu­ei­ta va­ra­ta lii­an hep­poi­sin pe­rus­tein ja si­do­ta kä­si­äm­me va­rauk­siin, jot­ka ei­vät sit­ten to­teu­du­kaan, Poi­ke­la muis­tut­taa.

Hal­li­tuk­sen esit­te­le­mä ve­ro­tu­ki on tar­koi­tet­tu lä­hin­nä suu­riin in­ves­toin­tei­hin. Nii­tä­kin on suun­nit­teil­la usei­ta Sa­ta­kun­taan, ku­ten Rau­mal­le.

Vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­tien yh­tey­des­sä pu­hu­taan val­ta­vis­ta sum­mis­ta. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton mu­kaan Suo­meen suun­ni­tel­tu­jen in­ves­toin­tien ko­ko­nais­sum­ma on pe­rä­ti 260 mil­jar­dia eu­roa.

Sa­ta­kun­nan­kin koh­dal­la pu­hu­taan kym­me­nis­tä mil­jar­deis­ta.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo Rauman olevan vahvoilla vihreiden investointien sijoituspaikkana.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo Rauman olevan vahvoilla vihreiden investointien sijoituspaikkana.

Ke­hys­rii­hes­sä ker­ro­tul­la tu­el­la voi­si saa­da tuo­tan­to­lai­tok­sen käyn­nis­tyt­tyä mer­kit­tä­vän huo­jen­nuk­sen yh­tei­sö­ve­roon.

Tu­kea voi­si saa­da teh­dyn in­ves­toin­nin ar­von pe­rus­teel­la vii­de­so­san ja enin­tään 150 mil­joo­naa eu­roa han­ket­ta koh­den. Tuki oli­si voi­mas­sa kym­me­nen vuot­ta sii­tä het­kes­tä läh­tien, kun yri­tys on al­ka­nut tuot­taa voit­toa.

Tuki koh­dis­tuu vain uu­siin hank­kei­siin.

EU:n val­ti­on­tu­ki­oh­jel­ma päät­tyy en­si vuo­den lo­pus­sa. Tu­ki­pää­tös oli­si siis teh­tä­vän vuo­den 2025 ai­ka­na.

La­ki­hank­keen val­mis­te­lu­ai­ka jää ly­hy­ek­si. Ta­voit­tee­na on kui­ten­kin saa­da han­ke val­miik­si ku­lu­van vuo­den ai­ka­na, ku­ten myös ko­mis­si­on hy­väk­syn­tä.

Val­tio on lu­van­nut myös suo­raa tu­kea vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­neil­le. Ko­ko­nais­sum­ma on 400 mil­joo­naa eu­roa.

– Kyl­lä nämä tuet ovat oi­ke­an suun­tai­sia. Ai­ka näyt­tää, mi­ten hy­vin tuet pys­ty­tään koh­den­ta­maan niin, et­tä niis­tä saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man suu­ri hyö­ty, sa­noo Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Nore.

Ta­voit­tee­na on, et­tä jul­ki­nen raha toi­mi­si vi­pu­var­te­na nos­ta­maan yk­si­tyi­sen puo­len ra­joi­tus­ta.

Myös ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö suun­taa kun­nil­le ja maa­kun­nil­le avus­tuk­sia vih­re­ää siir­ty­mää edis­tä­vien in­ves­toin­ti­hak­kei­den kaa­voi­tuk­seen, lu­pa­me­net­te­lyyn ja nii­hin liit­ty­viin sel­vi­tyk­siin.

Vii­me vuon­na 60 han­ket­ta sai yh­teen­sä 3,3 mil­joo­naa eu­roa avus­tuk­sia.

Vä­lit­tö­mäs­ti ve­ro­huo­jen­nuk­sen jul­ki­tu­lon jäl­keen ryh­dyt­tiin poh­ti­maan sitä, vii­väs­ty­vät­kö jo pit­käl­le vie­dyt in­ves­toin­ti­hank­keet sik­si, kun­nes ve­ro­tu­ki saa lain­voi­man.

– Sa­ta­kun­taan suun­nit­teil­la ole­via hank­kei­ta on val­mis­tel­tu jo pit­kään. Vii­väs­tyk­set tu­le­vat ole­maan hy­vin mar­gi­naa­li­sia, jos nii­tä yli­pää­tään edes tu­lee.

No­ren mu­kaan in­ves­toin­tien saan­tia ei rat­kai­se yk­sin ta­lou­del­li­set sei­kat ja tuo­tan­non kan­nal­ta otol­li­set ai­neel­li­set olo­suh­teet.

– Mei­dän pi­tää var­mis­taa myös osaa­van työ­voi­man saan­ti. Jos Sa­ta­kun­taan tu­lee usei­den sa­to­jen mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja ja vie­lä sa­ma­nai­kai­ses­ti, niin mei­dän pai­kal­li­nen työ­voi­ma ei rii­tä al­kuun­kaan. Mei­dän pi­tää suun­na­ta kat­seem­me kan­sain­vä­li­sil­le työ­mark­ki­noil­le.

Nore pi­tää tä­män­het­kis­tä ti­lan­net­ta edes jo­ten­kin tyy­dyt­tä­vä­nä.

– Pi­tää kui­ten­kin näh­dä tä­män­het­kis­tä ti­lan­net­ta pi­dem­mäl­le.

Sa­ta­kun­nas­sa on vi­reil­lä usei­ta jul­ki­sia ja yk­si­tyi­siä hank­kei­ta kan­sain­vä­li­sen työ­voi­man rek­ry­toi­mi­seen.

Kil­pai­lu osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta on kui­ten­kin ko­vaa, kos­ka osaa­ja­pu­la on glo­baa­li.