Samu Vah­te­ris­to

Golf­ken­tät ovat Po­ris­sa ja Rau­mal­la tal­veh­ti­neet hy­vin poik­keuk­sel­li­sis­ta sää­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Rau­ma Gol­fin kent­tä­mes­ta­ri Jus­si Ren­ko ei muis­ta ural­laan yh­tä pit­kää tal­vea.

– Tal­vi al­koi ai­kai­sin ja py­sy­vät lumi tuli heti mar­ras­kuus­sa. Vä­hän pääl­le nel­jän kuu­kau­den yh­tä­jak­soi­nen tal­vi on har­vi­nai­nen.

Tal­vi on ol­lut pit­kä ja poik­keuk­sel­li­nen, mut­ta sil­ti mat­kaan on mah­tu­nut län­si­ran­ni­kol­la tut­tu­ja leu­to­ja jak­so­ja, jot­ka ovat golf­ken­täl­le kaik­kein haas­ta­vim­pia.

– Tren­di on tul­lut jää­däk­seen, eli läm­pö­ti­lat sa­haa­vat kes­ki­tal­vel­la­kin. Se ai­heut­taa jään muo­dos­tu­mis­ta, mikä on pa­hin vi­hol­li­nen golf­ken­täl­le, Ren­ko ku­vai­lee.

Tal­vel­la ruo­hon pääl­le sy­vän­tei­siin jää­ty­vä jää­ker­ros es­tää il­man kul­ke­mi­sen ruo­hol­le, mikä tu­keh­dut­taa ja tap­paa sen. Ke­vääl­lä koh­das­sa on niin sa­not­tu jää­pol­te, jos­sa ei ruo­ho kas­va.

– Jot­kut hei­nä­la­jit ovat hy­vin herk­kiä, ei­vät­kä kes­tä ha­pe­ton­ta ti­laa jään al­la ol­len­kaan. Vaik­ka hei­nä on tal­vel­la le­po­ti­las­sa, se tuot­taa kui­ten­kin kaa­su­ja. Ja jos ne ei­vät pää­se tuu­let­tu­maan, niin ai­heu­tuu tu­ho­ja, Ren­ko sel­vit­tää.

Yy­te­ris­sä pe­li­kaut­ta odo­te­taan hy­vil­lä mie­lin, vaik­ka tal­vi al­koi syk­syl­lä ker­ta­hei­tol­la ja jat­kui vä­hän haas­ta­va­na golf­kent­tien nä­kö­kul­mas­ta.

– Val­mis­tau­tu­mi­nen tä­hän kau­teen läh­tee edel­lis­vuo­den puo­lel­la. Olem­me muu­ta­man vuo­den peit­tä­neet gree­nit kup­la- ja au­ma­muo­veil­la, mut­ta nyt em­me no­pe­as­ta tal­ven alus­ta joh­tu­en saa­neet kau­den päät­teek­si teh­tyä tal­vi­suo­jauk­sia lain­kaan. Se li­sä­si jän­ni­tys­tä mi­ten sel­vi­tään, ker­too Yy­te­ri Gol­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Björ­lin.

Kent­tä on Yy­te­ris­sä sel­vin­nyt tal­ven yli kui­ten­kin pie­nin vau­ri­oin. Ta­ka­tal­ven jäl­keen suu­rin ky­sy­mys on, mil­loin kas­vu­kau­si saa­daan käyn­tiin.

– Me pi­däm­me tääl­lä me­ren ää­rel­lä vi­he­ri­öt har­son al­la, sil­lä läm­pö­ti­lat jää­vät tääl­lä ma­ta­lam­mik­si kuin si­sä­maas­sa. Haas­teet meil­lä nä­ky­vät ho­me­vau­ri­oi­na eni­ten, ja nyt näyt­täi­si et­tä iso­ja on­gel­mia ei ole, Björ­lin ku­vai­lee.

Po­rin ja Rau­man ken­tät te­ke­vät jat­ku­vaa yh­teis­työ­tä ken­tän­hoi­dos­sa ja vaih­ta­vat tie­to­ja ja osaa­mis­ta kes­ke­nään. Ken­tät ovat­kin hank­ki­neet yh­tei­sek­si työ­ka­luk­si tais­te­lus­sa jää­tä vas­taan tien­hoi­dos­ta tu­tun po­lan­ne­murs­kai­men. Sen avul­la jää­tä murs­ka­taan eri­tyi­ses­ti vi­he­ri­öil­tä ja au­ra­taan murs­ka pois hait­taa­mas­ta tal­vea.

– Nyt­kin jää oli tiu­kas­sa hei­nän se­as­sa, jo­ten sitä on vai­kea saa­da ko­ko­naan pois. Mut­ta po­lan­ne­murs­kai­mel­la kun ajoi niin huo­ma­si kyl­lä trak­to­rin hyt­tiin as­ti, et­tä kaa­sut jään al­ta va­pau­tui­vat, Ren­ko nau­roi.

Jään­tor­jun­taa teh­tiin myös Po­ris­sa Ka­la­for­ni­an ken­täl­lä. Ka­la­for­ni­an kent­tä­mes­ta­ri Rami Lau­ri­la muis­te­lee, et­tä jäät murs­kat­tiin tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa.

– Vai­kea sa­noa, mikä yk­sit­täi­nen toi­men­pi­de on rat­kai­se­va, mut­ta meil­lä ai­na­kin jää­pol­tet­ta on yl­lät­tä­vän vä­hän ja kent­tä kaik­ki­aan on tal­veh­ti­nut han­ka­las­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta hy­vin.

Kent­tä­mes­ta­rit ar­vi­oi­vat ta­ka­tal­ven ai­heut­ta­neen eni­ten ai­ka­tau­luon­gel­mia. Ken­tän­hoi­to­töi­hin ei lu­men ta­kia pääs­ty ja sa­mal­la jo al­ka­nut ruo­hon kas­vu py­säh­tyi.

– Kat­se­lin edel­lis­vuo­sien ka­len­te­re­ja, ja olem­me nyt 2–3 viik­ko jäl­jes­sä kes­ki­ar­vos­ta. Vä­lis­sä tul­lut läm­min jak­so su­lat­ti jo lu­met ja rou­dan, mut­ta uu­det pak­ka­set kes­keyt­ti­vät taas, Ren­ko sa­noo.

Ho­me­tau­dit ovat jää­polt­teen li­säk­si toi­nen golf­kent­tien on­gel­ma. Rau­mal­la sitä tor­ju­taan kas­vin­suo­je­lu­ruis­ku­tuk­sil­la syk­syl­lä, mikä on osoit­tau­tu­nut hy­väk­si ta­vak­si.

– Jos home pää­see koko tal­ven le­vi­ä­mään, niin se tu­ho­aa iso­ja alu­ei­ta ruo­hoa. Vaik­ka meil­lä on luot­to sii­hen, et­tä tor­jun­ta­kei­not toi­mi­va, olem­me va­rau­tu­neet ruo­hon­sie­me­nil­lä ja kyl­vö­ko­neet on val­mii­na heti kun kas­vu­kau­si al­kaa, Ren­ko sa­noo.

Pe­laa­jil­le ke­vät on ai­kaa, jol­loin in­to pe­laa­mi­seen on ko­vim­mil­laan pit­kän tal­ven jäl­keen.

– Sii­nä on vä­hän yh­teen­so­vit­ta­mis­ta, kun ken­tän ke­vät­töi­tä on te­ke­mät­tä ja pe­laa­jia pal­jon ken­täl­lä. Pe­laa­jien eh­doil­la tätä kui­te­kin teh­dään. Jou­dum­me vä­hän sump­li­maan ai­ka­tau­lu­ja, et­tä kaik­ki so­vi­taan ken­täl­le, Ren­ko ku­vai­lee.