Jo­han­na Lat­va­la, Ju­lia Blomq­vist / STT

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma pi­tää mah­dol­li­se­na, et­tä osa kir­kon jä­se­nis­tä ero­aa piis­pain­ko­kouk­sen rin­nak­kais­ta avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä kos­ke­van esi­tyk­sen vuok­si.

– Jo pel­käs­tään piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys on mo­nil­le var­mas­ti pet­ty­mys ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä kir­kol­lis­ko­kous päät­tää. Mo­net ei­vät ha­lu­ai­si täl­lais­ta uu­dis­tus­ta, Luo­ma ar­vi­oi STT:lle.

Toi­saal­ta osaa kir­kon jä­se­nis­tä Luo­ma us­koo esi­tyk­sen ilah­dut­ta­van.

Piis­pain­ko­kous eh­dot­taa kirk­ko­jär­jes­tyk­seen kah­den rin­nak­kai­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mal­lia. Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi asi­aa kos­ke­van esi­tys­luon­nok­sen ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan.

Mal­leis­ta en­sim­mäi­ses­sä avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja.

– Ol­koon mie­li­pi­de sit­ten puo­les­ta tai vas­taan niin ku­kaan ei pa­ko­ta omas­ta kan­nas­taan luo­pu­maan, vaan me tar­vit­sem­me ti­laa mo­lem­mil­le kan­noil­le, Luo­ma sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa esi­tys­tä ei ole teh­ty jä­sen­mää­rää sil­mäl­lä pi­tä­en, vaan jot­ta kirk­ko voi­si pal­vel­la kaik­kia seu­ra­kun­ta­lai­sia.

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­nen vaa­tii taak­seen kol­me nel­jä­so­saa edus­ta­jis­ta.

Luo­ma ei us­kal­la täs­sä vai­hees­sa läh­teä ar­vi­oi­maan esi­tyk­sen lä­pi­me­no­mah­dol­li­suuk­sia. Hän muis­tut­taa, et­tä uu­si kir­kol­lis­ko­kous on juu­ri va­lit­tu, ei­kä se ole vie­lä ai­em­min ker­taa­kaan ko­koon­tu­nut.

Huo­mat­ta­va osa kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­nis­tä on Luo­man mu­kaan uu­sia, joi­den nä­ke­myk­sis­tä hä­nel­lä ei ole sel­ke­ää ku­vaa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko luo­kit­te­lee verk­ko­si­vuil­laan hel­mi­kuus­sa va­li­tun kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­nis­tä 50 li­be­raa­leik­si ja 46 kon­ser­va­tii­veik­si. Esi­tyk­sen kan­na­tus on Luo­man mu­kaan ole­tet­ta­vas­ti suu­rin kir­kon uu­dis­tu­mis­ta ja tasa-ar­voa edis­tä­vien li­be­raa­lien jou­kos­sa. Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys­tä on Luo­man mu­kaan kui­ten­kin kri­ti­soi­tu myös li­be­raa­lis­ta sii­ves­tä.

– Tämä on var­mas­ti pro­ses­si, jos­sa ih­mis­ten aja­tuk­set elä­vät kai­ken ai­kaa. Se on myös kes­kus­te­lun tar­koi­tus, et­tä eri nä­kö­kan­to­ja voi­daan rau­has­sa pui­da.

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran 13.–17. tou­ko­kuu­ta.

Jos esi­tys me­nee läpi, sai­si­vat Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit oi­keu­den toi­mia kum­man­kin hy­väk­sy­tyn avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mu­kai­ses­ti.

Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä.

– Aja­tus on, et­tä kaik­ki­al­la Suo­mes­sa ja kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta, Luo­ma sa­noo.

Kirk­ko­her­ran vas­tuul­le jäi­si Luo­man mu­kaan var­mis­taa, et­tä löy­tyy pap­pi, joka on val­mis sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin vih­ki­mään.

Esi­tys me­nee seu­raa­vak­si lain­tar­kas­tus­toi­mi­kun­nan tar­kas­tet­ta­vak­si, min­kä jäl­keen huh­ti­kuus­sa ko­koon­tu­va piis­pain­ko­kous te­kee esi­tyk­sen kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

Piis­pain­ko­kouk­sen mu­kaan kah­den rin­nak­kai­sen nä­ke­myk­sen tun­nus­ta­mi­nen ei edel­ly­tä mo­lem­pien nä­ke­mys­ten hy­väk­sy­mis­tä vaan sitä, et­tä hy­väk­sy­tään kah­den kir­kon si­säl­lä vai­kut­ta­van avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen ole­mas­sa­o­lo.

Rin­nak­kais­ten avi­o­liit­to­kä­si­tys­ten ole­mas­sa­o­lo mer­kit­see piis­pain­ko­kouk­sen mu­kaan to­si­a­si­al­li­sen eri­mie­li­syy­den tun­nus­ta­mis­ta, mut­ta si­ten, et­tei se ha­jo­ta kir­kon yk­seyt­tä ei­kä louk­kaa ke­nen­kään oi­keuk­sia.

Piis­pain­ko­kouk­sen mu­kaan val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den ei tule joh­taa ti­lan­tei­siin, jois­sa toi­sen nä­ke­myk­sen edus­ta­jia py­ri­tään pai­nos­ta­maan, hei­tä ym­mär­re­tään tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vää­rin, mus­ta­maa­la­taan tai lou­ka­taan tie­toi­ses­ti.

Myös työ­jär­jes­te­lyt tu­lee piis­pain­ko­kouk­sen mu­kaan hoi­taa niin, et­tä kun­ni­oi­te­taan eri nä­ke­myk­siä edus­ta­via työn­te­ki­jöi­tä. Ke­nen­kään ei pidä jou­tua toi­mi­maan avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­sä tai siu­naa­mi­ses­sa vas­toin omaa­tun­to­aan.

– Kir­kon ja seu­ra­kun­ta­työn eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ope­tuk­ses­sa on muis­tet­ta­va kir­kon oh­jeet tur­val­li­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta sekä kun­ni­oit­ta­van kes­kus­te­lun pe­ri­aat­teet ja toi­mit­ta­va nii­den mu­kai­ses­ti, kun koh­da­taan eri ta­voin ajat­te­le­via, piis­pain­ko­kous to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä on käy­ty kir­kon si­säl­lä laa­jaa kes­kus­te­lua, ja sitä kos­ke­via kir­kol­lis­ko­kou­sa­loit­tei­ta on teh­ty usei­ta. Tiis­tai­na kä­si­tel­ty esi­tys on piis­pain­ko­kouk­sen kans­li­an val­mis­te­le­ma.

Nyt hy­väk­syt­ty esi­tys poh­jau­tuu piis­pain­ko­kouk­sen ai­em­paan työs­ken­te­lyyn, jon­ka tu­lok­se­na kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le esi­tel­tiin kuu­si eri rat­kai­su­mal­lia vuon­na 2020.

Vuon­na 2022 kir­kol­lis­ko­kous pyy­si piis­pain­ko­kous­ta jat­ka­maan työs­ken­te­lyä kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den rat­kai­se­mi­sek­si. Taus­tal­la oli kir­kol­lis­ko­kou­sa­loi­te, jos­sa pyy­det­tiin piis­pain­ko­kous­ta val­mis­te­le­maan esi­tys sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­ses­tä ja siu­naa­mi­ses­ta, kirk­ko ker­too.

Kir­kol­lis­ko­kous ei hy­väk­sy­nyt aloi­tet­ta, vaan lä­het­ti sen tie­dok­si piis­pain­ko­kouk­sel­le ja pyy­si sitä jat­ka­maan työs­ken­te­lyä ky­sy­myk­sen pa­ris­sa.