San­na Rai­ta-aho, San­na Ni­ku­la / STT

La­kot pi­täi­si saa­da lop­pu­maan ei­kä niil­lä pys­ty nyt vai­kut­ta­maan hal­li­tuk­sen uu­dis­tuk­sen kes­kei­seen si­säl­töön, sa­noo Brys­se­lis­sä EU-huip­pu­ko­kouk­seen saa­pu­nut pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.).

SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Elo­ran­ta ta­pa­si kes­ki­viik­ko­na työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.), mut­ta rat­kai­sua työ­mark­ki­na­sol­muun ei löy­ty­nyt.

Ta­paa­mi­nen oli Elo­ran­nan mu­kaan pet­ty­mys. Myös Or­po ku­va­si ta­paa­mis­ta pet­ty­myk­sek­si.

Or­pon mu­kaan ta­paa­mi­ses­sa käy­tiin va­ka­vaa kes­kus­te­lua muun mu­as­sa pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen osal­ta. Or­pon mu­kaan ta­paa­mi­ses­sa ha­et­tiin muun mu­as­sa rat­kai­sua, joka oli­si ol­lut so­pi­va myös yrit­tä­jien suun­taan. Or­pon mu­kaan to­del­lis­ta ha­lua so­pia ei ol­lut.

Or­po ei osan­nut vie­lä ar­vi­oi­da, li­sää­vät­kö lak­ko­jen ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set hal­li­tuk­sen so­peut­ta­mis­tar­pei­ta. Asi­aa voi­daan ar­vi­oi­da, kun val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­öl­tä saa­daan tuo­reet las­kel­mat.

SAK il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na jat­ka­van­sa alun pe­rin kah­den vii­kon mit­tai­sek­si il­moi­tet­tu­ja lak­ko­ja yh­del­lä vii­kol­la.

Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) sa­noo, et­tä työ­mark­ki­na­kiis­tas­sa ei ole edel­ly­tyk­siä ede­tä täl­lä het­kel­lä, kos­ka SAK päät­ti jat­kaa lak­ko­ja. Hä­nen mu­kaan­sa on hy­vin vai­kea kes­kus­tel­la va­ka­vas­ti, jos la­kot on pääl­lä.

Työ­mi­nis­te­ri odot­taa, et­tä SAK:sta ol­laan hal­li­tuk­seen päin yh­tey­des­sä sit­ten, kun he nä­ke­vät, et­tä heil­lä on edel­ly­tyk­siä jat­kaa kes­kus­te­lui­ta.

Sa­to­sen mu­kaan ei­li­sen ta­paa­mi­sen jäl­keen mo­nis­sa asi­ois­sa ol­tiin jo lä­hel­lä sii­nä, mi­ten tie­tyt kes­kei­set koh­dat pai­kal­li­ses­sa so­pi­mi­ses­sa oli­si­vat rat­kais­ta­vis­sa.