STT

Vä­hä­pääs­töis­ten Suo­mes­sa ra­hoi­tet­tu­jen au­to­jen kaup­pa kas­voi vii­me vuon­na pe­rä­ti 50 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na, sel­vi­ää OP-ryh­män tie­dois­ta. Vuo­teen 2021 ver­rat­tu­na kas­vua on yli sata pro­sent­tia.

Hen­ki­lö­au­to­jen en­si­re­kis­te­röin­te­jä puo­les­taan teh­tiin tam­mi-hel­mi­kuun ai­ka­na 10 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten. Uu­te­na re­kis­te­röi­ty­jen au­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt sa­haa­vas­ti vii­me tou­ko­kuus­ta läh­tien. En­si­re­kis­te­röin­ti teh­dään uu­del­le au­tol­le tai tuon­ti­au­tol­le, kun se en­sim­mäi­sen ker­ran re­kis­te­röi­dään Suo­men ajo­neu­vo­re­kis­te­riin.

Käy­tet­ty­jen au­to­jen myyn­ti au­to­liik­keis­sä kas­voi al­ku­vuon­na vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na yli vii­si pro­sent­tia.

OP-ryh­män mu­kaan Suo­men au­to­kan­nan van­he­ne­mi­nen on mer­kit­tä­vä ris­ki lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­le. Hen­ki­lö­au­to­kan­nan kes­ki-ikä oli Au­to­a­lan tie­do­tus­kes­kuk­sen mu­kaan vii­me vuon­na 13,2 vuot­ta, OP-ryh­mä ker­too tie­dot­tees­sa. Hen­ki­lö­au­to­jen kes­ki-ikä on kor­kein Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja ma­ta­lin Uu­del­la­maal­la.

Esi­mer­kik­si vuo­den 2021 au­tos­sa on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi ris­ki louk­kaan­tua va­ka­vas­ti tai kuol­la kuin vuo­den 2010 au­tos­sa, OP-ryh­mä ker­too.

OP-ryh­män tie­dot­tees­sa sa­no­taan esi­mer­kik­si, et­tä Poh­jo­la Va­kuu­tuk­sen ti­las­to­jen mu­kaan vuo­si­na 2005–2010 val­mis­tet­tu­jen au­to­jen tör­mäys­va­hin­gois­ta lä­hes kym­me­nen pro­sent­tia on joh­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­koi­hin, kun ajo­no­peus on ol­lut yli 60 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Vuon­na 2021 val­mis­tet­tu­jen tai uu­dem­pien au­to­jen tör­mäyk­sis­tä vain vii­si pro­sent­tia on joh­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­koi­hin.

– Hen­ki­lö­au­to­kan­nan kes­ki-ikä on kas­va­nut Suo­mes­sa noin kah­del­la vuo­del­la vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Kos­ka van­hat au­tot ovat yleen­sä uu­sia au­to­ja kor­ke­a­pääs­töi­sem­piä, voi uu­sien au­to­jen kau­pan hi­das­tu­mi­nen joh­taa myös lii­ken­teen pääs­tö­jen suh­teel­li­seen li­sään­ty­mi­seen, sa­noo OP Yri­tys­pan­kin Ra­ha­vir­rat ja käyt­tö­pää­o­ma -toi­min­non joh­ta­ja Jari Jau­li­mo tie­dot­tees­sa.

Hän kui­ten­kin ar­ve­lee vä­hä­pääs­töis­ten au­to­jen mää­rän kas­vun ta­sa­pai­not­ta­van ti­lan­net­ta.

Au­to­a­lan tie­do­tus­kes­kuk­sen mu­kaan vii­me vuon­na re­kis­te­röi­dyn uu­den au­ton hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt oli­vat 68 gram­maa ki­lo­met­riä koh­ti, kun vie­lä vuon­na 2019 kes­ki­pääs­töt oli­vat noin 139 gram­maa ki­lo­met­riä koh­ti.

Vä­hä­pääs­töis­ten au­to­jen hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt ovat al­le 50 gram­maa ki­lo­met­riä koh­ti.