STT

Nyt on otol­li­nen asun­non os­ton paik­ka, ar­vi­oi­vat Suo­men kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät (SKVL). Jär­jes­tön tuo­reen asun­to­mark­ki­na­en­nus­teen mu­kaan asun­no­nos­ta­jat ja eri­tyi­ses­ti myy­jät ovat liik­keel­lä.

– Toi­vo he­rää asun­to­kau­pas­sa, ku­vai­lee SKVL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Man­ner­berg tie­dot­tees­sa.

Sa­mal­la kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät to­te­a­vat, et­tä asun­to­kau­pan ti­lan­teen nor­ma­li­soi­tu­mi­seen on vie­lä pal­jon mat­kaa. Nel­jä vuot­ta jat­ku­nut vuo­ris­to­ra­ta­mai­nen ky­syn­nän ja hin­to­jen lii­ke on vie­lä­kin ta­soit­tu­mas­sa.

Ti­las­to­kes­kuk­sen äs­ket­täin jul­kais­tu kat­saus sel­vit­ti ku­lut­ta­jien luot­ta­mus­ta ja ai­ko­mus­ta os­taa asun­to seu­raa­vien 12 kuu­kau­den si­säl­lä. Sen in­dek­sit nou­si­vat sel­väs­ti tou­ko- ja ke­sä­kuus­sa.

– Tämä on sel­vä merk­ki sii­tä, et­tä nyt al­kaa ta­pah­tua asun­to­kau­pas­sa. Mi­hin­kään hyö­ky­aal­toon ei kui­ten­kaan kan­na­ta us­koa vaan sii­hen, et­tä kaup­pa al­kaa käy­dä ta­sai­sem­min ja hin­nat ei­vät enää las­ke, Man­ner­berg sa­noo.