STT

Suo­ma­lais­ten nuor­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta voi­daan li­sä­tä teks­ti­vies­ti­muis­tu­tuk­sel­la, sel­vi­ää vii­me vuo­den edus­kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Muis­tu­tuk­sel­la oli li­säk­si po­si­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta vies­tin saa­nei­den nuor­ten kans­sa sa­mas­sa ko­ti­ta­lou­des­sa asu­vien ja vä­hem­män to­den­nä­köi­ses­ti ää­nes­tä­vien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­teen.

Tut­ki­muk­ses­sa muis­tu­tus­vies­ti lä­he­tet­tiin noin 30 000:lle 18–30-vuo­ti­aal­le sa­tun­nai­ses­ti va­li­tul­le nuo­rel­le.

Tut­ki­muk­sen to­teut­ti­vat oi­keus­mi­nis­te­riö, val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an käyt­täy­ty­mis­tie­teel­li­nen tii­mi, Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ra ja Tu­run yli­o­pis­to.