Em­mi Til­vis / STT

Nor­dea uu­moi­lee kään­net­tä Suo­men ta­lou­den vai­suun ti­laan.

Vie­lä tänä vuon­na Nor­dea en­nus­taa Suo­men ta­lou­den su­pis­tu­van pro­sen­til­la, mut­ta lop­pu­vuon­na ta­lou­den odo­te­taan kään­ty­vän kas­vuun.

Asun­to­kaup­pa ja ra­ken­ta­mi­nen py­sy­vät vai­su­na tä­nä­kin vuon­na, mut­ta yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen odo­te­taan kas­va­van tä­män vuo­den ai­ka­na. Taus­tal­la on os­to­voi­man pa­ran­tu­mi­nen, kun inf­laa­tio ei enää jyl­lää vii­me vuo­sien lu­ke­mis­sa, sekä vien­ti­te­ol­li­suu­den pa­ran­tu­neet nä­ky­mät.

– Hi­das­tu­va inf­laa­tio, kor­ko­jen las­ku sekä pi­ris­ty­vä vien­ti­ky­syn­tä ovat kään­tä­mäs­sä ta­lou­den ta­kai­sin kas­vu-ural­le tä­män vuo­den ai­ka­na. Heik­ko ra­ken­ta­mi­nen pi­tää kui­ten­kin koko vuo­den 2024 ta­lous­kas­vu­lu­vun vie­lä mii­nuk­sel­la, ar­vi­oi eko­no­mis­ti Juho Kos­ti­ai­nen tie­dot­tees­sa.

En­si vuon­na Nor­dea en­nus­taa ta­lou­den yl­tä­vän 1,5 pro­sen­tin kas­vuun.

Ta­lous­kas­vuun vai­kut­ta­vat myös hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sään lin­jaa­mat so­peu­tus­toi­met. Kos­ti­ai­nen pi­tää so­peu­tus­ta tar­peel­li­se­na val­ti­on vel­kaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

– Ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tuk­set nos­ta­vat inf­laa­ti­o­ta ja hi­das­ta­vat os­to­voi­man pa­lau­tu­mis­ta. Odo­tet­tu kor­ko­jen las­ku kui­ten­kin osit­tain kom­pen­soi so­peu­tus­toi­mien vai­ku­tuk­sia ko­ti­mai­seen ku­lu­tuk­seen.

Nor­dea odot­taa Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin EKP:n aloit­ta­van ko­ron­las­kut ke­sä­kuus­sa.

– Eu­ro­a­lu­een brut­to­kan­san­tuo­te ei ole juu­ri­kaan kas­va­nut koh­ta kah­teen vuo­teen ja hin­ta­pai­neet rau­hoit­tu­vat edel­leen. Tämä sal­lii ra­ha­po­li­tii­kan ke­ven­tä­mi­sen, sa­noo pää­e­ko­no­mis­ti Tuu­li Koi­vu tie­dot­tees­sa.

Sen si­jaan Yh­dys­val­lois­sa kas­vu on jat­ku­nut. Nä­ky­vil­lä on ol­lut merk­ke­jä myös uu­del­leen nou­se­vis­ta inf­laa­ti­o­pai­neis­ta. Tämä vii­väs­tyt­tää ra­ha­po­li­tii­kan kään­net­tä Yh­dys­val­lois­sa.

Nor­dea odot­taa Yh­dys­val­tain kes­kus­pan­kin Fe­din aloit­ta­van ko­ron­las­kut vas­ta syys­kuus­sa.