STT

Vap­pu­aa­ton la­ki­tus­ta­pah­tu­maa vie­te­tään Hel­sin­gis­sä tä­nään poik­keuk­sel­li­ses­ti Kan­sa­lais­to­ril­la.

Syy­nä poik­keus­jär­jes­te­lyi­hin ovat Ha­vis Aman­da -pat­saan eli Man­tan sekä sitä ym­pä­röi­vän au­ki­on pe­rus­kor­jaus, joi­den myö­tä Man­taa ei pääs­tä la­kit­ta­maan Kaup­pa­to­ril­la.

La­ki­tus­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­vuo­ros­sa on tänä vuon­na Tai­dey­li­o­pis­ton yli­op­pi­las­kun­ta. Opis­ke­li­jat ra­ken­ta­vat juh­laan la­ki­tet­ta­van koh­teen. Man­tan tuu­raa­ja pal­jas­te­taan tä­nään.

Tai­dey­li­o­pis­ton yli­op­pi­las­kun­nan tie­dot­teen mu­kaan la­ki­tus­s­how'hun am­men­ne­taan ele­ment­te­jä Ha­vis Aman­dan yli sa­ta­vuo­ti­ses­ta his­to­ri­as­ta. Esiin­ty­ji­nä on Tai­dey­li­o­pis­ton opis­ke­li­joi­ta per­for­mans­si­tai­teen, mu­sii­kin ja ku­va­tai­teen sa­ral­ta.

– Ta­pah­tu­mam­me pää­hen­ki­lö, al­ku­pe­räi­nen Ha­vis Aman­dan pat­sas, tu­lee ole­maan omal­la ta­val­laan vah­vas­ti läs­nä la­ki­tus­ta­pah­tu­mas­sa, sa­noo tai­de­o­pis­ke­li­jois­ta koos­tu­vaa Man­ta Crew'ta koor­di­noi­va tuot­ta­ja Suvi Ven­de­lin tie­dot­tees­sa.

Tai­dey­li­o­pis­ton yli­op­pi­las­kun­ta jär­jes­ti edel­li­sen ker­ran Man­tan la­ki­tuk­sen vap­pu­na 2020. Tänä vuon­na ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­nei­na ovat Hel­sin­gin kau­pun­ki ja UniS­port.