Ari An­te­roi­nen

Rau­mal­le on vii­me ai­koi­na tul­lut uu­sia ruo­ka­paik­ko­ja. Osa pai­kois­ta on saa­nut uu­den yrit­tä­jän. On­pa yk­si pe­rin­tei­nen gril­li­ki­os­ki myyn­nis­sä­kin, sil­lä yli 30 vuot­ta Ky­ä­rin­tien alus­sa toi­mi­nut Äy­hö­jär­ven Au­tog­ril­li et­sii jat­ka­kaa.

Ke­nan ja Riik­ka Ka­ra­ca ava­si­vat Rau­man to­rin­lai­taan hel­mi­kuun 16. päi­vä piz­zo­ja ja ke­ba­bia tar­jo­a­van Ra­vin­to­la Ke­nan Sta­rin, jos­ta käy­te­tään myös ni­meä Ra­vin­to­la Star. Ti­las­sa on toi­mi­nut en­nen hei­tä ai­na­kin kak­si piz­za­ra­vin­to­laa.

– Täs­sä oli vii­mek­si Tota Tota Nam Nam, jon­ka omis­ta­ja Ve­dat Ac­ka ker­toi meil­le pai­kan ole­van myyn­nis­sä, Ke­nan ja Riik­ka ker­to­vat.

Yrit­tä­kyys on pa­ris­kun­nal­le uu­si asia, mut­ta Ke­na­nil­ta löy­tyy kyl­lä piz­ze­ri­a­ko­ke­mus­ta.

– Olen ol­lut piz­ze­ri­ois­sa töis­sä Tam­pe­reel­la, Sei­nä­jo­el­la ja tääl­lä Rau­mal­la. Olin myös puo­li vuot­ta työ­ko­kei­lus­sa Ramo’s Piz­ze­ri­as­sa Lai­ti­las­sa. Sii­nä tuli näh­tyä yrit­tä­jyyt­tä lä­hel­tä, Ke­nan to­te­aa.

Riik­ka Ka­ra­ca työs­ken­te­lee var­si­nai­ses­ti hoi­to­a­lal­la, mut­ta aut­taa myös piz­ze­ri­as­sa.

– Olem­me pi­tem­pään haa­veil­leet yrit­tä­jyy­des­tä ja nyt tuli mah­dol­li­suus, Riik­ka sa­noo.

– Het­ki sii­nä mie­tit­tiin, mut­ta nyt ol­laan täs­sä. Tämä on läh­te­nyt hy­vin käyn­tiin.

Ra­vin­to­la Sta­rin si­jain­ti on kes­kei­nen. To­sin to­rin ym­pä­ril­lä on pal­jon tar­jon­taa. To­ril­la tai vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä on usei­ta ruo­ka­paik­ko­ja, jo­ten var­sin­kin lou­na­sai­kaan on kil­pai­lua.

– Meil­lä on tar­koi­tus lait­taa tar­jol­le piz­za-ke­bab-sa­laat­ti-buf­fet. Ko­keil­laan, ve­tää­kö se ih­mi­siä. Muis­sa piz­ze­ri­ois­sa ei buf­fet­tia ole, tie­tää Riik­ka.

Vii­kon­lo­pun baa­ri­reis­suil­ta tai yö­töis­tä pa­laa­via Ra­vin­to­la Star pal­ve­lee pit­kään, ja Ka­ra­cat pi­tä­vät­kin au­ki­o­lo­ai­ko­ja kil­pai­lu­e­tu­na.

– Olem­me ar­ki­sin au­ki 10–02, per­jan­tai­sin sekä lau­an­tai­sin 10–05 ja vie­lä sun­nun­tai­sin 11–23, Ke­nan lu­et­te­lee.

– Vii­kon­lop­pu­öi­sin on pal­jon po­ruk­kaa liik­keel­lä. Täs­sä mi­kään muu paik­ka ei ole au­ki, Riik­ka li­sää.

Asi­ak­kaat os­ta­vat ruo­kaa mu­kaan tai syö­vät pai­kan­pääl­lä. Asi­a­kas­paik­ko­ja on kol­mi­sen­kym­men­tä. Lou­nas­ta tar­jo­taan en­si vii­kos­ta al­ka­en ja myös ko­tiin­kul­je­tus on­nis­tuu.

Si­ni­saa­ren Au­tog­ril­li löi luu­kut ja ovet säp­piin vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa. Paik­ka on kui­ten­kin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa he­rän­nyt uu­den omis­ta­jan myö­tä hen­kiin, kun lah­te­lai­nen Jari Iko­nen saa­pui Rau­mal­le ys­tä­vän­sä hou­kut­te­le­ma­na.

Mar­ras­kuus­ta al­ka­en Si­ni­saa­ren au­tog­ril­li on kan­ta­nut haus­kaa ni­meä Ihan Kyp­sä.

– Vah­vas­ti näyt­tää sil­tä, et­tä muu­tan Rau­mal­le py­sy­väs­ti, jos mi­nut ote­taan tääl­lä hy­vin vas­taan, Iko­nen poh­tii.

Ihan Kyp­sän tuot­tei­ta toi­mi­te­taan asi­ak­kail­le Wol­tin kaut­ta, mut­ta suo­raan luu­kus­ta­kin toki myy­dään.

– Ku­ten näet, tääl­lä on re­mont­ti me­neil­lään, eli si­säl­le­kin saa­daan jos­sain vai­hees­sa asi­a­kas­paik­ko­ja, Iko­nen to­te­aa.

Iko­sen mu­kaan ylei­ses­ti ot­ta­en ra­vin­to­la-alal­la me­nee huo­nos­ti.

– Toi­vee­na oli­si, et­tä täs­sä­kin kä­vi­si enem­män asi­ak­kai­ta. Mai­nos­lap­pu­ja on ja­et­tu tois­ta tu­hat­ta.

Toi­mit­ta­jan udel­les­sa, mitä eri­kois­ta Ihan Kyp­sän me­nus­ta löy­tyy, on vas­taus Iko­sen ko­ti­kau­pun­gin tie­tä­es­sä päi­vän­sel­vä.

–Li­ha­mu­ki, Iko­nen tä­räyt­tää.

– Li­säk­si löy­tyy gour­met hod do­ge­ja kah­del­la isol­la na­kil­la. Sitä ei voi ku­kaan vas­tus­taa. Ja mei­dän ham­pu­ri­lai­set tu­le­vat 200 gram­man pih­vil­lä. Sen rin­nal­la He­set ja Mäk­kä­rit ei­vät ole mi­tään, Iko­nen heh­kut­taa.

Piz­za­täyt­teet Iko­nen ker­too ke­hi­tel­leen­sä par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta.

– Tai­ki­nas­sa on olii­vi­öl­jyä, joka te­kee sii­hen oman­lai­sen­sa ra­ken­teen ja maun, Iko­nen vie­lä li­sää.

Tänä ke­vää­nä Rau­mal­le avat­tiin Sa­ta­ma­ka­dul­le myös pit­kään tyh­jä­nä ol­lee­seen ki­os­ki­ra­ken­nuk­seen uu­si ruo­ka­paik­ka ni­mel­tään Ta­co­teh­das, joka ni­men­sä mu­kai­ses­ti tar­jo­aa näl­käi­sil­le eri­lai­sia ta­co­ja, bow­le­ja, bur­ri­to­ja ja niin edel­leen.

Yrit­tä­jä Tom­mi Uu­si-Kil­po­sen mu­kaan Ta­co­teh­das on otet­tu hy­vin vas­taan.

– Ih­mi­set ovat ty­kän­neet ruo­as­ta, Uu­si-Kil­po­nen iloit­see.

Ta­co­teh­taan lä­hei­syy­des­sä on use­am­pi opis­ke­lu­paik­ka, mut­ta opis­ke­li­joi­ta ei ole kuu­lem­ma asi­ak­kais­sa nä­ky­nyt.

– Opis­ke­li­jat ei­vät syö ul­ko­na. Muu­ten täs­sä on käy­nyt po­ruk­kaa vau­vas­ta vaa­riin. Esi­mer­kik­si lä­hi­ker­ros­ta­lo­jen van­huk­set ovat tul­leet asi­ak­kaik­si, mikä on ol­lut yl­lä­tys.