STT

Kan­sain­vä­li­nen luot­to­va­kuu­tu­syh­tiö At­ra­dius en­nus­taa kon­kurs­sien mää­rä kas­va­van Suo­mes­sa al­ku­vuo­den ai­ka­na. Maa­joh­ta­ja Ju­ha­ni Lai­ta­la ar­vi­oi, et­tä ke­sän jäl­keen saa­te­taan näh­dä kään­ne pa­rem­paan.

Ar­vio pe­rus­tuu At­ra­dius Suo­men tä­män vuo­den tam­mi–hel­mi­kuus­sa kä­sit­te­le­mien kor­vaus­ha­ke­mus­ten mää­rään, joka oli kes­ki­mää­rin lä­hes 40 pro­sent­tia vii­me vuo­den kuu­kau­sit­tais­ta kes­ki­ar­voa suu­rem­pi.

– Ny­kyi­set lu­ke­mat en­na­koi­vat, et­tä kon­kurs­sien mää­rä Suo­mes­sa jat­kaa kas­vu­aan. Us­kon, et­tä poh­ja­kos­ke­tus on vas­ta edes­sä, ja pa­him­mil­laan tänä vuon­na ajau­du­taan 1990-lu­vun la­man lo­pun ai­kai­siin kon­kurs­si­mää­riin, Lai­ta­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

Vai­keim­mas­sa ti­lan­tees­sa ovat Lai­ta­lan mu­kaan­sa pie­net yri­tyk­set.

– Ali­han­kin­ta­ket­jua pi­täi­si ha­jaut­taa useil­le kump­pa­neil­le, jol­loin yh­den kump­pa­nin kaa­tu­mi­nen ei vaa­ran­na omaa lii­ke­toi­min­taa. Lii­an usein pie­nis­sä yri­tyk­sis­sä luo­te­taan yh­teen ali­hank­ki­jaan, jon­ka to­del­li­ses­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta ei ol­la pe­ril­lä. Nyt kun yri­tyk­set ei­vät saa enää val­ti­ol­ta sa­man­lais­ta tu­kea kuin ko­ro­na-ai­ka­na, on luon­nol­lis­ta, et­tä pie­niä yri­tyk­siä me­nee nu­rin.

At­ra­dius Suo­men al­ku­vuon­na mak­sa­mat va­kuu­tus­kor­vauk­set oli­vat hie­man vii­me vuo­den kes­ki­ar­voa ma­ta­lam­mal­la ta­sol­la. Vii­me vuon­na mak­se­tut kor­vauk­set oli­vat to­sin noin 3,5-ker­tai­set ver­rat­tu­na vuo­teen 2021, jol­loin yri­tyk­set pa­la­si­vat kas­vu-ural­le ko­ro­na­pan­de­mi­an alun jäl­keen.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan vii­me vuon­na ha­et­tiin kon­kurs­siin liki 3 300 yri­tys­tä, mikä on suu­rin mää­rä 25 vuo­teen ja enem­män kuin vuo­den 2009 fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan. Vi­reil­le pan­nuis­sa kon­kurs­seis­sa oli tämä vuo­den tam­mi­kuus­sa pien­tä las­kua ja taas nou­sua hel­mi­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den ta­kai­siin lu­ke­miin, käy il­mi Ti­las­to­kes­kuk­sen tie­dois­ta.

At­ra­dius on yk­si maa­il­ma suu­rim­mis­ta luot­to­va­kuut­ta­jis­ta.