Nina Tör­nudd / STT

Ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb nou­si iäk­kääm­pien ää­nes­tä­jien yk­kös­suo­si­kik­si pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la, ker­too ko­koo­mus­ta lä­hel­lä ole­van Aja­tus­pa­ja Toi­von teet­tä­mä ky­se­ly.

Sen mu­kaan yli 70-vuo­ti­ais­ta ää­nes­tä­jis­tä 40 pro­sent­tia va­lit­si Stub­bin en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Osuus nou­si suu­rem­mak­si kuin ko­koo­muk­sen kan­na­tus yleen­sä on täs­sä ikä­ryh­mäs­sä. Kai­kis­ta ää­nis­tä Stubb ke­rä­si en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la 27,7 pro­sent­tia.

Stubb oli ky­se­lyn mu­kaan suo­si­tum­pi mies­ten kuin nais­ten kes­kuu­des­sa. Yli puo­let kai­kis­ta mies­ten ää­nis­tä meni ky­se­lyn mu­kaan joko Stub­bil­le tai pe­rus­suo­ma­lais­ten Jus­si Hal­la-ahol­le.

Nais­ten ää­nis­tä 30,9 pro­sent­tia meni ky­se­lyn mu­kaan vih­rei­den tu­ke­mal­le Pek­ka Haa­vis­tol­le. Stub­bin osuus nais­ten ää­nis­tä oli 21,9 pro­sent­tia. Haa­vis­to oli yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin nais­ten kes­kuu­des­sa ja sai kol­me ker­taa niin pal­jon nais­ten ää­niä kuin va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son ja SDP:n Jut­ta Ur­pi­lai­nen yh­teen­sä.

Kai­kis­ta Haa­vis­ton ää­nis­tä kak­si kol­man­nes­ta tuli ky­se­lyn mu­kaan nai­sil­ta. Vas­taa­vas­ti Hal­la-aho ke­rä­si 69 pro­sent­tia ää­nis­tään mie­hil­tä.

Sel­vä jako su­ku­puol­ten vä­lil­lä ei ole uu­si il­miö, vaan sama il­miö on nä­ky­nyt ai­em­mis­sa vaa­leis­sa, to­te­si Aja­tus­pa­ja Toi­von toi­min­nan­joh­ta­ja Sini Ruo­ho­nen.

– Pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tys­va­lin­nas­sa piir­tyi sel­vä ja­ko­lin­ja nais­ten ja mies­ten vä­lil­le. Puo­lu­ei­den vä­li­nen kes­kus­te­lu vai­keu­tuu, jos nii­den toi­mi­jat ja sitä myö­den ai­he­va­li­koi­mat eriy­ty­vät toi­sis­taan. Asi­aan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta esi­mer­kik­si tu­le­vien kun­ta- ja alu­e­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lus­sa, Ruo­ho­nen sa­noi tie­dot­tees­sa.

Ikä­ryh­mit­täin nä­kyi myös mui­ta ero­ja kuin Stub­bin suo­sio ikään­ty­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­kus­tan tu­ke­ma Ol­li Rehn nou­si ky­sei­ses­sä ikä­ryh­mäs­sä kak­ko­sek­si 17,3 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Toi­saal­ta Rehn ke­rä­si pal­jon ää­niä myös al­le 40-vuo­ti­ai­den kes­kuu­des­sa. Kaik­ki­aan hä­nen ää­nis­tään tuli ky­se­lyn mu­kaan yli puo­let al­le 40- ja yli 70-vuo­ti­ail­ta ää­nes­tä­jil­tä.

Haa­vis­to taas ke­rä­si yli puo­let ää­nis­tään al­le 50-vuo­ti­ail­ta ää­nes­tä­jil­tä.

Toi­sel­la kier­rok­sel­la pre­si­den­tik­si va­li­tun Stub­bin vir­kaa­nas­tu­jai­set jär­jes­te­tään per­jan­tai­na.