STT

Suo­men kir­jas­to­jen yh­tei­nen e-kir­jas­to avau­tuu tä­nään. Pal­ve­lu ko­ko­aa yleis­ten kir­jas­to­jen di­gi­ai­neis­to­ja yh­den net­ti­luu­kun taak­se.

Uut­ta ka­na­vaa voi­vat käyt­tää ne, joi­den ko­ti­kun­ta on liit­ty­nyt e-kir­jas­toon. Liit­ty­nei­tä kun­tia on pal­ve­lun avau­tu­es­sa yli 200. Näis­sä kun­nis­sa asuu noin 85 pro­sent­tia Suo­men asuk­kais­ta.

Osa kun­nis­ta liit­tyy mu­kaan en­si vuo­den alus­sa.

E-kir­jas­to-so­vel­luk­sen on lu­vat­tu ole­van la­dat­ta­vis­sa so­vel­lus­kau­pois­sa tä­nään. Myö­hem­min e-kir­jas­toa voi käyt­tää myös verk­ko­si­vun kaut­ta.

Pal­ve­lun tuot­taa Kan­sal­lis­kir­jas­to yh­teis­työs­sä yleis­ten kir­jas­to­jen kans­sa.

E-kir­jas­tos­ta ei tule oi­ko­tie­tä pääs­tä no­pe­as­ti ja var­mas­ti kiin­ni hit­ti­kir­joi­hin. Kir­jas­toil­la ei ole ai­kei­ta haas­taa kir­ja­bis­nes­tä ja kil­pail­la kau­pal­lis­ten ää­ni­kir­ja­pal­ve­lu­jen kans­sa – ei­kä myös­kään ra­haa hank­kia di­gi­ai­neis­to­jen käyt­tö­oi­keuk­sia mää­rät­tö­mäs­ti.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä kir­jas­to­jen print­ti­kir­jo­jen ta­paan myös e-kir­jas­tos­sa jou­tuu jo­not­ta­maan suo­si­tuim­pia ni­mik­kei­tä.

Mi­ten e-kir­jas­toon sit­ten pää­see? En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la vaa­di­taan vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta eli hen­ki­löl­li­syy­den to­den­ta­mis­ta säh­köi­ses­ti, esi­mer­kik­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la. Sen jäl­keen luo­daan oma kir­jas­to­tun­nus, jol­la pää­see vas­te­des si­sään.

Tun­nuk­sen voi luo­da joko e-kir­jas­ton mo­bii­li­so­vel­luk­ses­sa tai omas­sa lä­hi­kir­jas­tos­sa, jos esi­mer­kik­si ar­ve­lee tar­vit­se­van­sa tun­nuk­sen luo­mi­ses­sa apua.