STT

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko sa­noi vap­pu­pu­hees­saan Tu­rus­sa, et­tä pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen tar­jous ta­val­li­sel­le työ­tä­te­ke­väl­le suo­ma­lai­sel­le on huo­no, mut­ta kal­lis.

Saa­rik­ko sa­noi, et­tä ar­von­li­sä­ve­ron nos­to hei­ken­tää suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­loa. Li­säk­si hä­nen mu­kaan­sa ter­vey­den­huol­lon ja las­ten­suo­je­lun leik­kauk­sil­la ke­rä­tyt sääs­töt joh­ta­vat lo­pul­ta kal­lii­seen las­kuun yh­teis­kun­nal­le.

Saa­ri­kon mu­kaan kes­kus­tal­la ei ole hal­li­tuk­sen kans­sa eri­mie­li­syyt­tä ta­lou­den so­peut­ta­mi­ses­ta, vaan ta­vas­ta teh­dä so­peu­tus. Saa­rik­ko sa­noi, et­tä Suo­men ta­lous va­ka­vas­sa pai­kas­sa.

– Sil­loin oi­keu­den­tun­to ja luot­ta­muk­sen li­sää­mi­nen tu­le­vaan rat­kai­se­vat. Ne puut­tu­vat hal­li­tuk­sen rat­kai­suis­ta.

Hallituksen suunnitelma lässähti

Saa­rik­ko sa­noi pu­hees­saan Or­pon hal­li­tuk­sen ku­vi­tel­leen, et­tä van­he­ne­van kan­san so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta löy­tyi­si sääs­tet­tä­väk­si tois­ta mil­jar­dia.

– Kun tämä suun­ni­tel­ma läs­säh­ti, hal­li­tus päät­ti ke­hys­rii­hes­sä pe­la­ta yhä ra­jum­paa uh­ka­pe­liä. Nyt hal­li­tus uho­aa­kin ot­ta­van­sa van­hain­ko­deis­ta, las­ten­suo­je­lus­ta ja muis­ta hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta no­pe­as­ti kak­si mil­jar­dia eu­roa ra­haa pois.

Saa­rik­ko ve­to­si leh­ti­tie­toi­hin, joi­den mu­kaan edes so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön asi­an­tun­ti­jat ei­vät pidä "Or­pon ja Pur­ran sääs­tö­fan­ta­si­aa" us­kot­ta­va­na. Saa­ri­kon mu­kaan so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kai­sa Juu­so (ps.) sai­kin Or­pol­ta ja val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ral­ta (ps.) mah­dot­to­man teh­tä­vän.

Saa­ri­kon mu­kaan isoin hal­li­tuk­sen vir­he liit­tyy ta­lou­den kas­vun puut­tu­mi­seen. Sa­mal­la kun syn­ty­vyys las­kee, hal­li­tus ei tee mi­tään hel­pot­taak­seen osaa­van työ­voi­man tu­le­mis­ta Suo­meen muu­al­ta maa­il­mas­ta, Saa­rik­ko sa­noi.

Kaikkonen marssittaisi työmarkkinakiistan osapuolet neuvottelupöytään

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juut­ta ta­voit­te­le­va kan­sa­ne­dus­ta­ja Ant­ti Kaik­ko­nen pa­tis­taa työ­mark­ki­na­kiis­tan osa­puo­lia neu­vot­te­lui­hin. Kaik­ko­nen sa­noi tä­nään vap­pu­pu­hees­saan Hy­vin­kääl­lä, et­tä työ­mark­ki­na­tais­to­jen hin­ta­lap­pu kan­san­ta­lou­del­le on suu­ri ja ris­ki­nä ovat pit­kä­ai­kai­set va­hin­got.

– Oma vap­pu­vink­ki­ni osa­puo­lil­le on seu­raa­va: mars neu­vot­te­lu­pöy­tään. Se ei vie­lä­kään ole lii­an myö­häis­tä. Uu­dis­tuk­si­a­kin tar­vi­taan, mut­ta eteen­päin on pa­rem­pi men­nä mie­luum­min so­pien kuin re­pien, Kaik­ko­nen lin­ja­si.

Kaik­ko­nen sa­noi hal­li­tuk­sen ta­voit­teen ta­lou­del­li­sen so­peut­ta­mi­sen mit­ta­luo­kas­ta ole­van oi­kea, mut­ta hä­nen mie­les­tään va­li­tut kei­not jät­tä­vät toi­vo­mi­sen va­raa. Hän nos­ti esiin, et­tä hal­li­tus on ko­rot­taa yleis­tä ar­von­li­sä­ve­roa ja esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­teen ja lääk­kei­den ve­ro­tus­ta. Toi­saal­ta hal­li­tus pää­tök­sil­lään ke­ven­tää suu­ri­tu­loi­sim­pien ve­ro­tus­ta ja olu­en ve­ro­tus­ta, Kaik­ko­nen huo­maut­ti.

– Olut­ta saat jat­kos­sa hal­vem­mal­la, mut­ta lääk­keis­tä sit­ten mak­sat­kin enem­män. Voi ky­syä, me­nee­kö tämä nyt var­mas­ti oi­kein.

Kaik­ko­sen mie­les­tä eh­kä suu­rin on­gel­ma hal­li­tuk­sen toi­mis­sa on, et­tä niis­tä puut­tuu hä­nen mu­kaan­sa kun­nol­li­set eväät kas­vuun ja pa­rem­paan tu­le­vai­suu­teen.

Op­po­si­ti­o­puo­lue kes­kus­ta pi­tää hal­li­tuk­sen kas­vu­pa­ket­tia oi­ke­an­suun­tai­se­na, mut­ta "ai­van riit­tä­mät­tö­mä­nä tus­sah­duk­se­na".

– Hal­li­tuk­sen uu­det vaa­ti­mat­to­mat kas­vu­toi­met koh­dis­tu­vat suu­ry­ri­tys­ten vi­he­rin­ves­toin­tei­hin, mut­ta pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le hal­li­tus ei juu­ri muu­ta tar­joa kuin edel­lä mai­nit­tu­ja ve­ron­ki­ris­tyk­siä. Kes­kus­ta ulot­tai­si ve­ro­pork­ka­nan kai­ken­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le, ei ai­no­as­taan suu­rim­mil­le, Kaik­ko­nen sa­noi.

Sofia Virta: "Pidetäänkö suomalaisia todella niin tyhminä?"

Lap­sil­ta ja nuo­ril­ta ei ole pak­ko lei­ka­ta, sa­noi Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja So­fia Vir­ta vap­pu­pu­hees­saan Tu­rus­sa. Vir­ran mu­kaan hal­li­tus väit­tää, et­tä vaih­to­eh­to­ja ei ole, mut­ta nii­tä on kyl­lä esi­tet­ty op­po­si­ti­os­ta.

Hal­li­tuk­sen on tur­ha pu­hua leik­kaus­ten jäl­keen las­ten ja nuor­ten eri­tyis­suo­je­lus­ta, Vir­ta sa­noi.

– Pi­de­tään­kö suo­ma­lai­sia to­del­la niin tyh­mi­nä, et­tä hal­li­tus ku­vit­te­lee, et­tä voi pu­hua mitä ta­han­sa vaik­ka toi­mii päin­vas­toin? Ei­vät ne pu­heet rat­kai­se vaan teot.

Vir­ran mu­kaan so­si­aa­li­huol­los­ta leik­kaa­mi­nen on yk­si ty­pe­räm­piä ide­oi­ta, mitä täs­sä ajas­sa voi kek­siä. Hal­li­tus päät­ti huh­ti­kuun ke­hys­rii­hes­sä 100 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­sis­ta so­si­aa­li­huol­toon. Vir­ran mu­kaan leik­kauk­set oli­si voi­tu vält­tää ko­rot­ta­mal­la kai­vos­ve­roa.

– On­ko hal­li­tus to­del­la ym­mär­tä­nyt, et­tä so­si­aa­li­huol­lon al­la ovat ni­me­no­maan so­si­aa­li­työ, las­ten­suo­je­lu, per­he­työ ja esi­mer­kik­si mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­tä? Vir­ta ky­syi.

Vir­ta kri­ti­soi myös kou­lu­tuk­ses­ta leik­kaa­mis­ta. Se on hä­nen mu­kaan­sa leik­kaa­mis­ta sii­tä, et­tä Suo­mes­sa voi­si ol­la vah­va ta­lous ja elin­voi­maa.

– Kuin­ka mon­ta ker­taa ko­koo­mus voi­kaan pet­tää lu­pauk­sen­sa sii­tä, et­tei kou­lu­tuk­ses­ta lei­ka­ta? Vir­ta ky­syi pu­hees­saan.