STT–AFP, NTB

Jal­ka­pal­lon mies­ten EM-ki­so­jen vä­lie­ris­sä kar­vaan 2–1-tap­pi­on Eng­lan­nil­le kär­si­neen Hol­lan­nin pää­val­men­ta­ja Ro­nald Ko­e­man ei ot­te­lun jäl­keen sääs­tel­lyt sa­no­jaan pe­lin tuo­ma­ri­toi­min­nas­ta. Ko­e­ma­nin oli "vai­kea hy­väk­syä" VAR-tar­kas­tuk­sen jäl­keen Eng­lan­nil­le tuo­mit­tua ran­gais­tus­pot­kua.

Eng­lan­nil­le myön­net­tiin ran­gais­tus­pot­ku ti­lan­tees­ta, jos­sa Hol­lan­nin puo­lus­ta­ja Den­zel Dumf­ries osui pal­lon­ta­voit­te­lu­ti­lan­tees­sa jal­ka­poh­ja edel­lä Eng­lan­nin hyök­kää­jä Har­ry Ka­nen jal­kaan. Vaik­ka Ka­nen lau­kaus oli eh­ti­nyt jo läh­teä en­nen osu­maa, päät­ti sak­sa­lai­se­ro­tuo­ma­ri Fe­lix Zwa­yer vi­hel­tää ti­lan­tees­ta ran­gais­tus­pot­kun kat­sel­tu­aan ti­lan­net­ta en­sin vi­de­ol­ta.

– Mitä voit puo­lus­ta­ja­na teh­dä tuos­sa ti­lan­tees­sa? Mie­les­tä­ni sii­tä ei oli­si pi­tä­nyt tuo­mi­ta ran­gais­tus­pot­kua, Ko­e­man sa­noi.

Kane ei yh­des­tä­tois­ta met­ris­tä ereh­ty­nyt ja ta­soit­ti ot­te­lun, jota Hol­lan­ti joh­ti Xavi Si­mon­sin seit­se­män­nel­lä mi­nuu­til­la is­ke­mäl­lä kau­ko­lau­kaus­maa­lil­la.

Ko­e­man osoit­ti syyt­tä­vän sor­men­sa eten­kin vi­de­o­tuo­ma­roin­ti­jär­jes­tel­mä VAR:n suun­taan.

– Em­me voi pe­la­ta jal­ka­pal­loa kun­nol­la, ja se joh­tuu VAR:sta. Se rik­koo jal­ka­pal­lon, hol­lan­ti­lais­luot­si ti­lit­ti.

Ko­e­ma­nin li­säk­si Hol­lan­nin kap­tee­nil­la Vir­gil van Dij­kil­la oli vai­keuk­sia su­lat­taa rat­kai­se­vaan roo­liin nous­sut­ta ran­gais­tus­pot­ku­tuo­mi­o­ta.

– Se ker­too kai­ken, et­tä tuo­ma­ri (Zwa­yer) juok­si suo­raan pu­ku­huo­nee­seen ot­te­lun pää­tyt­tyä, mut­ta en ha­lua syyt­tää sitä (tap­pi­os­ta). Sei­son täs­sä, ja en tie­dä, mitä sa­noa, hol­lan­ti­lais­puo­lus­ta­ja ker­toi De Te­leg­raa­fil­le.

Tuo­ma­ri­toi­min­taan pet­ty­nei­tä ei löy­ty­nyt ai­no­as­taan Hol­lan­nin lei­ris­tä, sil­lä myös Eng­lan­nin en­ti­nen maa­jouk­ku­e­puo­lus­ta­ja Ja­mie Gar­rag­her ih­met­te­li ko­vaan ää­neen tuo­mi­oi­ta.

– Tuo ei ole kos­kaan ran­gais­tus­pot­kun paik­ka. En voi us­koa, et­tä vi­de­oe­ro­tuo­ma­ri pyy­si tuo­ma­ria kat­so­maan ti­lan­net­ta vi­de­ol­ta, ja en voi us­koa, et­tä hän vie­lä an­toi ran­gais­tus­pot­kun, Gar­rag­her kom­men­toi ti­lan­net­ta Te­leg­rap­hil­le.

Eng­lan­nin fi­naa­li­pai­kan si­ne­töi vaih­dos­ta ken­täl­le tul­lut hyök­kää­jä Ol­lie Wat­kins, joka vii­meis­te­li voit­to­maa­lik­si jää­neen 2–1-osu­man li­sä­a­jan en­sim­mäi­sel­lä mi­nuu­til­la.