San­na Ni­ku­la / STT

Kään­ny­tys­laik­si kut­su­tus­ta ra­ja­lais­ta on löy­ty­nyt komp­ro­mis­si, joka kel­paa SDP:n edus­kun­ta­ryh­män sel­ke­äl­le enem­mis­töl­le. Asi­as­ta ker­toi­vat SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man ja edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen.

SDP:n edus­kun­ta­ryh­mä on ol­lut aa­mus­ta as­ti kool­la pui­mas­sa hal­lin­to­va­li­o­kun­nan la­kie­si­tyk­ses­tä val­mis­te­le­maa mie­tin­töä ja sii­tä saa­vu­tet­tua neu­vot­te­lu­tu­los­ta. Lindt­ma­nin mu­kaan kaik­ki SDP:n eh­dot to­teu­tu­vat hal­lin­to­va­li­o­kun­nan neu­vot­te­lu­tu­lok­ses­sa.

SDP on vaa­ti­nut, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­ta te­kee hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen muu­tok­sia ja et­tä mie­tin­tö käy vie­lä ker­taal­leen sen jäl­keen pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan tar­kas­tet­ta­va­na. Var­sin­kin pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan niin sa­no­tun b-lau­sun­non tar­peel­li­suu­des­ta oli Lindt­ma­nin mu­kaan eni­ten kit­kaa, mut­ta se­kin SDP:n vaa­ti­mus hä­nen mu­kaan­sa siis komp­ro­mis­sis­sa hy­väk­syt­tiin.

– Kan­na­tam­me tä­män neu­vot­te­lu­tu­lok­sen hy­väk­sy­mis­tä niin, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­ta voi lä­het­tää sen eteen­päin, ja mi­kä­li pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nal­ta täl­le tu­lee kuit­taus, voim­me vie­dä tätä la­kia eteen­päin, Lindt­man sum­ma­si ryh­män ko­kouk­sen jäl­keen.

Tup­pu­rai­sen mu­kaan ko­kouk­ses­sa muo­dos­tet­tiin ryh­män yh­tei­nen kan­ta, jon­ka mu­kai­ses­ti SDP:n jä­se­net hal­lin­to­va­li­o­kun­nas­sa toi­mi­vat. Hä­nen mu­kaan­sa joi­ta­kin eri­ä­viä nä­ke­myk­siä oli ja se on luon­nol­lis­ta, kos­ka ky­sy­mys on hy­vin vai­kea.

– Tämä ei tie­ten­kään ku­vaa mei­dän lo­pul­lis­ta ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mis­täm­me sa­lis­sa, vaan se riip­puu sii­tä, mi­ten pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta ko­ko­nai­suu­des­ta tu­lee lau­su­maan, Tup­pu­rai­nen sa­noi.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on kut­sut­tu kool­le tä­nään kel­lo 15.30 al­ka­en. Hal­lin­to­va­li­o­kun­ta on jo ko­koon­tu­nut jat­ka­maan mie­tin­nön vii­meis­te­lyä.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­ta on vii­lan­nut pit­kään mie­tin­töä, jon­ka myö­tä riit­tä­vän moni kan­sa­ne­dus­ta­ja voi­si hy­väk­syä lain edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa. Poik­keus­la­ki vaa­tii vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tön, jot­ta se saa­tai­siin voi­maan täl­lä vaa­li­kau­del­la. SDP on asi­as­sa vaa'an­kie­li­a­se­mas­sa, sil­lä puo­lu­een edus­ta­jien kan­nat ovat ol­leet ja­kaan­tu­neet.

Enem­mis­tö kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta vai­kut­tai­si ole­van sil­lä kan­nal­la, et­tä poik­keus­la­ki tu­li­si var­muu­den vuok­si sää­tää kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den pe­rus­teel­la ja myös sik­si, et­tä itä­ra­ja on ol­lut pit­kään sul­jet­tu­na.

Hal­li­tus­puo­lue RKP:stä kan­sa­ne­dus­ta­ja Eva Bi­au­det on ker­to­nut ää­nes­tä­vän­sä esi­tys­tä vas­taan. SDP:stä ai­na­kin puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Na­si­ma Raz­my­ar ja kan­sa­ne­dus­ta­jat Eli­sa Geb­hard ja Jo­han Kvarnst­röm ovat vas­tus­ta­neet hal­li­tuk­sen esi­tys­tä.

Jos kaik­ki ää­nes­tä­jät eli 199 edus­ta­jaa ovat pai­kal­la, la­kie­si­tyk­sen lä­pi­me­no kes­tää vain 33 vas­taan ää­nes­tä­vää kan­sa­ne­dus­ta­jaa.

La­kie­si­tys­tä vas­tus­ta­vil­la va­sem­mis­to­lii­tol­la ja vih­reil­lä on yh­teen­sä 24 edus­ta­jaa, jo­ten kym­me­nen mui­den puo­lu­ei­den edus­ta­jaa voi­si rat­kais­ta ää­nes­tyk­sen tu­lok­sen.

Lain myö­tä Suo­men ei tar­vit­si­si ti­la­päi­ses­ti ja tie­tyis­sä poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ot­taa ul­ko­ra­jal­la tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia vas­taan. Sil­lä ha­lu­taan tor­jua vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa.

SDP on pun­nin­nut esi­tys­tä yh­tääl­tä Ve­nä­jän uhan ja kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta ja toi­saal­ta Suo­mea si­to­vien ih­mi­soi­keus­vel­voit­tei­den ja oi­keus­val­ti­on nä­kö­kul­mas­ta.

Tup­pu­rai­sen mu­kaan hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä sel­lai­se­naan ei ol­lut riit­tä­vää oi­keus­var­muut­ta ih­mi­soi­keus­nä­kö­kul­mas­ta ei­kä ra­ja­var­ti­joi­den nä­kö­kul­mas­ta. Esi­tyk­seen teh­dyt pa­ran­nuk­set ei­vät hä­nes­tä ole kos­meet­ti­sia, vaan ai­to­ja pa­ran­nuk­sia, joil­la mi­ni­moi­daan ris­ti­rii­taa Suo­mea si­to­vien kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keus­vel­voit­tei­den kans­sa.

Myös pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta edel­lyt­ti esi­tyk­seen muu­tok­sia muun mu­as­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den va­li­tu­soi­keu­den osal­ta.

– Täy­tyy toi­voa, et­tä la­kia ei kos­kaan tar­vit­se so­vel­taa, vaan se toi­mii en­nal­ta­eh­käi­se­vä­nä pi­däk­kee­nä Ve­nä­jän toi­min­nal­le, Tup­pu­rai­nen sa­noi.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) kävi ei­len kes­kus­te­lu­ja ai­na­kin SDP:n ja RKP:n kans­sa. Lindt­ma­nin mu­kaan kes­kus­te­lu oli hy­vin suo­raa. Hän us­koo kui­ten­kin, et­tä rat­kai­se­vat lop­pu­kes­kus­te­lut jou­dut­tiin käy­mään lo­pul­ta hal­li­tuk­sen si­säl­lä sel­lai­sen tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si, jon­ka SDP:kin voi hy­väk­syä.

– Meil­lä on ra­ja­naa­pu­ri­na häi­käi­le­mä­tön val­tio, joka on val­mis käyt­tä­mään kaik­kia kei­no­ja hor­jut­taak­seen Suo­mea ja sen tur­val­li­suut­ta. Se, mi­ten tä­hän vas­ta­taan, on to­del­la herk­kä ta­sa­pai­no­ti­lan­ne. Mi­kä­li pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta an­taa vih­re­ää va­loa, olem­me val­miit la­kia lo­pul­li­ses­ti puol­ta­maan, Lindt­man sa­noi.