Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue sel­vit­ti tie­to­suo­ja­louk­kaus­ta ai­kuis­ten toi­mi­a­lu­een ter­veys­pal­ve­lui­den Sa­voa Part­ners Oy:n kon­sult­ti­toi­min­taan liit­ty­en. Hy­vin­voin­ti­a­lue on hel­mi­kuus­sa 2024 kes­keyt­tä­nyt kai­ken yh­teis­työn ky­sei­sen kon­sult­tiy­ri­tyk­sen kans­sa.

Sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la po­ti­las­tie­to­ja on kon­sul­toin­nis­sa kat­sot­tu il­man, et­tä kon­sul­teil­la oli hoi­to­suh­det­ta po­ti­laa­seen. Tie­to­suo­ja­louk­kauk­set ovat koh­dis­tu­neet osaan Poh­jois-Po­rin, Itä-Po­rin, Kan­kaan­pään, Huit­tis­ten, Ko­ke­mä­en, Har­ja­val­lan, Nak­ki­lan, Sä­ky­län ja Eu­ran ter­vey­sa­se­mien lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­vas­taa­no­toil­la asi­oi­neis­ta asi­ak­kais­ta. Kon­sul­toin­nin tar­koi­tus on ol­lut toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen.

Kaik­ki po­ti­las­tie­to­ja näh­neet kon­sul­tit ovat ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kon­sul­toi­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löi­tä. Kaik­kia kon­sult­te­ja si­too vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus sekä sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus. Tie­to­ja ei ole kat­sot­tu va­hin­goit­ta­mis­tar­koi­tuk­ses­sa, vaan toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Kai­kis­ta ti­lan­teis­ta ei ole jää­nyt mer­kin­tää tie­to­jär­jes­tel­miin tai lo­ki­tie­toi­hin.

Po­lii­si sel­vit­tää asi­aa. Hy­vin­voin­ti­a­lue tu­kee vi­ra­no­mai­sia asi­an sel­vi­tyk­ses­sä kai­kin ta­voin. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lue on teh­nyt asi­as­ta tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­sen il­moi­tuk­sen tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le 22.2.2024.

Hy­vin­voin­ti­a­lue to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä asi­ak­kai­den yk­si­tyi­syys ja hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­nen ovat toi­min­nan eh­do­ton läh­tö­koh­ta. On va­ka­va ja huo­les­tut­ta­va asia, et­tä täl­lai­nen hen­ki­lö- tai po­ti­las­tie­toi­hin koh­dis­tu­nut tie­to­suo­ja­louk­kaus on voi­nut ta­pah­tua. Hy­vin­voin­ti­a­lue on pa­hoil­laan ta­pah­tu­nees­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ei hy­väk­sy­tä min­kään­lai­sia tie­to­suo­jaan liit­ty­viä louk­kauk­sia tai rik­ko­muk­sia, ja näi­hin puu­tu­taan ai­na.

Asia ei edel­ly­tä asi­ak­kail­ta tai po­ti­lail­ta toi­men­pi­tei­tä.