Mia Pel­to­la / STT

Itä-Suo­men yli­o­pis­to on päät­tä­nyt pe­ruut­taa en­ti­sen vih­rei­den pu­heen­joh­ta­jan ja työ­mi­nis­te­rin Tar­ja Cron­ber­gin kun­ni­a­toh­to­rin ar­von.

Yli­o­pis­to ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä Cron­berg on esiin­ty­nyt huh­ti­kuus­sa Ve­nä­jäl­lä Ka­li­ning­ra­dis­sa pi­de­tys­sä kon­fe­rens­sis­sa Ve­nä­jän val­ti­on mak­sa­ma­na vie­raa­na. Ti­lai­suus on eri läh­teis­tä saa­tu­jen tie­to­jen mu­kaan ol­lut Ve­nä­jän val­ti­on vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­tio, yli­o­pis­to to­te­aa.

Itä-Suo­men yli­o­pis­to on kes­keyt­tä­nyt ai­em­min kai­ken yh­teis­työn ve­nä­läis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Yli­o­pis­ton mu­kaan Cron­ber­gin yh­teis­työ ja esiin­ty­mi­nen ti­lai­suu­des­sa Ve­nä­jäl­lä on vas­toin yli­o­pis­ton pe­ri­aat­tei­ta ja käy­tän­tö­jä.

Cron­berg oli tar­koi­tus vih­kiä yh­teis­kun­ta­tie­tei­den kun­ni­a­toh­to­rik­si toh­to­rip­ro­moo­ti­os­sa, joka jär­jes­te­tään ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la.

Pää­tös Cron­ber­gin kun­ni­a­toh­to­rin ar­von pe­ruut­ta­mi­ses­ta teh­tiin tä­nään Itä-Suo­men yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den tie­de­kun­nan tie­de­kun­ta­neu­vos­tos­sa. Asi­aa kä­si­tel­tiin yli­mää­räi­ses­sä säh­kö­pos­ti­ko­kouk­ses­sa.

Va­ra­de­kaa­ni Min­na Tans­ka­nen ker­toi ai­em­min tä­nään STT:lle, et­tä tie­de­kun­ta­neu­vos­tos­sa on 15 jä­sen­tä. Jou­kos­sa on muun mu­as­sa pro­fes­so­rei­ta, leh­to­rei­ta ja opis­ke­li­ja­jä­se­niä.

Vierailuja Kaliningradissa ja Moskovassa

Muun mu­as­sa Il­ta­leh­ti ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä Cron­berg on vie­rail­lut Uk­rai­nan so­dan ai­ka­na Ve­nä­jäl­lä se­mi­naa­reis­sa, jot­ka on lii­tet­ty Krem­lin vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­oon. Il­ta­leh­ti on teh­nyt uu­ti­syh­teis­työ­tä eri mai­den vies­ti­mien kans­sa.

Il­ta­leh­den mu­kaan Cron­berg oli esi­mer­kik­si huh­ti­kuus­sa Ka­li­ning­ra­dis­sa pu­hu­mas­sa Bal­tic Plat­form -se­mi­naa­ris­sa, joka jär­jes­tet­tiin osa­na Im­ma­nu­el Kan­tin 300-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ria.

Bal­tic Plat­for­mis­ta on pu­hut­tu Vla­di­mir Pu­ti­nin pre­si­den­tin­hal­lin­non mää­rää­mä­nä vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­o­na. Asia pal­jas­tuu Krem­lin si­säi­sis­tä asi­a­kir­jois­ta, jot­ka myös Il­ta­leh­ti ker­too saa­neen­sa. Ope­raa­ti­on ta­voit­tee­na on muo­ka­ta yleis­tä mie­li­pi­det­tä Ve­nä­jän ta­voit­tei­siin so­pi­vak­si niin Bal­ti­an mais­sa, Poh­jois­mais­sa kuin Sak­sas­sa.

Leh­den mu­kaan Cron­berg oli myös pu­hu­mas­sa Mos­ko­vas­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Hän esiin­tyi Pri­ma­kov Re­a­dings -se­mi­naa­ris­sa. Ta­pah­tu­ma oli yk­si Krem­lin suun­ni­tel­mis­sa mai­ni­tuis­ta vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­on ti­lai­suuk­sis­ta.

Il­ta­leh­den mu­kaan Cron­berg ker­toi Mos­ko­vas­sa EU:n to­teut­ta­van ja­ko­lin­jo­jen po­li­tiik­kaa. Ka­li­ning­ra­dis­sa hän tois­ti Mos­ko­vas­sa esit­tä­män­sä aja­tuk­sen Poh­jo­lan ju­lis­tau­tu­mi­ses­ta ydi­na­seet­to­mak­si.

Cron­berg se­lit­ti Il­ta­leh­del­le Ve­nä­jä-vie­rai­lu­jaan tut­ki­muk­sen te­ke­mi­sel­lä.

– Teen täl­lä het­kel­lä tut­ki­mus­ta Ve­nä­jän roo­lis­ta ydi­na­se­jär­jes­tel­mäs­sä, ja kir­joi­tan sii­tä kir­jaa. Täl­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa on erit­täin tär­ke­ää, et­tä ym­mär­rän ja tie­dän, mitä Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tuu ydi­na­se­ky­sy­myk­siin liit­ty­en, hän sa­noi.

STT ei ta­voit­ta­nut Cron­ber­giä haas­tat­te­luun.