Lii­sa Ku­ja­la / STT

Suo­men Hy­po­teek­kiyh­dis­tys en­na­koi asun­to­kau­pan pi­ris­ty­vän uu­del­leen tänä vuon­na. Hy­pon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mu­kaan vai­kea al­ku­vuo­si ja vii­me vuo­den roi­ma hin­to­jen las­ku pi­tä­vät kui­ten­kin hin­to­jen vuo­si­muu­tok­sen pak­ka­sel­la.

Hy­pon hin­ta­en­nus­te ar­vi­oi, et­tä asun­to­jen hin­nat las­ke­vat tänä vuon­na kes­ki­mää­rin 2 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta. En­si vuo­del­le en­nus­te­taan 2 pro­sen­tin nou­sua. Pää­kau­pun­ki­seu­dun ke­hi­tys on en­nus­teen mu­kaan tänä vuon­na sa­maa ta­soa kuin koko Suo­men, mut­ta en­si vuon­na Hypo odot­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le 4 pro­sen­tin nou­sua.

Hin­to­jen kään­teen ar­vi­oi­daan ajoit­tu­van lop­pu­vuo­teen. Kat­sauk­ses­sa to­de­taan, et­tä ku­lut­ta­jien luot­ta­mus vah­vis­tuu joka ta­pauk­ses­sa vas­ta kor­ko­jen las­kun myö­tä.

– Hin­to­jen läh­tö­ta­son las­ket­tua tam­mi­kuus­sa ja ku­lut­ta­jien ki­puil­les­sa yhä kor­ko­e­pä­var­muu­den kou­ris­sa on tä­män vuo­den hin­ta­en­nus­tet­ta las­ket­tu edel­li­ses­tä. Sa­mal­la kui­ten­kin ka­sa­taan voi­mak­kaam­paa vuo­si­kas­vua en­si vuo­del­le. Asun­to­jen hin­nat kään­ty­vät va­ro­vai­seen nou­suun vuo­den lop­pua koh­den, mut­ta vah­vin vai­he ajoit­tuu vas­ta en­si vuo­teen, jol­loin tar­jon­ta hii­puu, ko­ron­tar­kis­tuk­set konk­re­ti­soi­tu­vat kun­nol­la ja ky­syn­tä säi­lyy vä­es­tö­ään kas­vat­ta­vis­sa kau­pun­geis­sa, Hy­pon pää­e­ko­no­mis­ti Juho Kes­ki­nen kir­joit­taa asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­ses­sa.

Kor­ko­jen las­ku tu­kee kor­ke­am­pien hin­to­jen kau­pun­ke­ja, jois­sa uu­dis­koh­teet ja myy­mät­tö­mät asun­not kui­ten­kin sa­maan ai­kaan ve­tä­vät hin­to­ja alas­päin. En­si vuo­del­le en­nus­tet­tu hin­to­jen nou­su ei kat­sauk­sen mu­kaan vaa­di vä­ke­vää kau­pan kas­vua, vaan se­lit­tyy sup­pe­ne­val­la tar­jon­nal­la.

– Kun nyt tar­jon­taa on pal­jon kas­va­vil­la alu­eil­la, hei­jas­tuu tar­jon­nan hii­pu­mi­nen ai­ka­naan hin­toi­hin nos­ta­vas­ti sa­moil­la alu­eil­la. Kas­vu käyn­nis­tyy van­hois­ta osa­ke­a­sun­nois­ta, kun uu­sien asun­to­jen sy­vä­jää su­laa hi­taam­min, Kes­ki­nen jat­kaa.

Kat­sauk­ses­sa ker­ro­taan myös, et­tä kas­vu­kau­pun­kien myön­ne­tyis­sä ra­ken­nus­lu­vis­sa nä­kyy jo asun­to­jen kes­ki­koon kas­vua. Taus­tal­la on si­joit­ta­jien säi­käh­dys ja myös etä­työ, joka hei­jas­tuu asu­mi­sen tar­pei­siin.

– Pie­niä asun­to­ja ra­ken­net­tiin si­joit­ta­ja­huu­mas­sa pal­jon kas­vu­kol­mi­on kär­kiin, mut­ta put­kiyk­si­öi­den kul­ta-ai­ka on nyt ohi, vaik­ka pie­ni­ä­kin asun­to­ja toki tar­vi­taan asun­to­haa­veen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man mo­nel­le. Pää­kau­pun­ki­seu­dun uu­det ker­ros­ta­lo­a­sun­not ovat hie­man yl­lät­tä­en­kin kes­ki­mää­rin muu­ta Suo­mea suu­rem­pia, mikä ker­too nuo­rem­mas­ta vä­es­tö­ra­ken­tees­ta ja per­hei­den asuin­tar­peis­ta, Kes­ki­nen ku­vai­lee.

Ra­ken­nu­syh­ti­öt ovat vii­me ai­koi­na rää­tä­löi­neet eri­lai­sia tar­jous­kam­pan­joi­ta uu­dis­koh­tei­den myyn­tiä vauh­dit­taak­seen. Hypo ke­hot­taa kui­ten­kin os­ta­jia pi­tä­mään pään­sä kyl­mä­nä, sil­lä sen mu­kaan vas­ti­ke-etuu­det ovat oman­lai­si­an­sa kan­nus­tin­louk­ku­ja, jot­ka si­tout­ta­vat ja hä­mär­tä­vät ku­lut­ta­jan hin­ta­ku­vaa.

– Kun uu­dis­koh­tei­den myyn­ti­hin­nat ovat yhä lii­an kor­ke­at van­hoi­hin asun­toi­hin ver­rat­tu­na, on kam­pan­ja to­si­a­si­as­sa kät­ket­tyä hin­na­na­len­nus­ta, jos­sa os­ta­ja saa ra­hal­li­sen hyö­dyn vas­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Kun jo­kai­nen os­ta­ja tus­kin osaa dis­kont­to­las­ken­taa tai tu­lee aja­tel­leek­si tu­le­vai­suu­den edun ny­ky­ar­von mää­rit­te­lyä, voi kam­pan­jan tuot­ta­ma to­del­li­nen hyö­ty jää­dä si­ten lai­hak­si loh­duk­si asun­non oi­ke­aan mark­ki­na­hin­taan ver­rat­tu­na, Kes­ki­nen huo­maut­taa.