STT

Eu­ro­vaa­leis­sa on eh­dol­la kym­me­nen po­lii­tik­koa, joil­la on yk­si tai use­am­pi tuo­re ri­kos­syy­te, käy il­mi Hel­sin­gin Sa­no­mien tors­tai­na jul­kai­se­mas­ta sel­vi­tyk­ses­tä. Sel­vi­tyk­ses­sä oli­vat mu­ka­na vuo­si­na 2019–2024 nos­te­tut ri­kos­syyt­teet ja lä­hes­ty­mis­kiel­to­ha­ke­muk­set.

Tou­ko­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä syyt­teen oli saa­nut nel­jä pro­sent­tia kaik­ki­aan 232 eh­dok­kaas­ta. Li­säk­si yk­si eh­do­kas on tuo­mit­tu lä­hes­ty­mis­kiel­toon en­tis­tä puo­li­so­aan koh­taan.

Syyt­teis­tä yli­voi­mai­ses­ti ylei­sim­mät ovat kun­ni­an­louk­kaus ja kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan. Val­ta­o­sa syyt­teen tai lä­hes­ty­mis­kiel­to­vaa­ti­muk­sen saa­neis­ta eh­dok­kais­ta on mie­hiä.

Edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta ai­no­as­taan pe­rus­suo­ma­lais­ten ja Lii­ke Ny­tin eh­dok­kail­la oli yk­si tai use­am­pi syy­te. Syyt­tei­tä oli li­säk­si eh­dok­kail­la va­pau­den lii­tos­ta, avoi­mes­ta puo­lu­ees­ta, li­be­raa­leis­ta ja kom­mu­nis­ti­ses­ta puo­lu­ees­ta.

Eni­ten ri­kos­syyt­teen saa­nei­ta on pe­rus­suo­ma­lais­ten ja va­pau­den lii­ton eh­dok­kai­den jou­kos­sa, kol­me kum­mas­sa­kin. Li­säk­si yh­del­le pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaal­le on mää­rät­ty lä­hes­ty­mis­kiel­to. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten syyt­tei­tä löy­tyy va­pau­den lii­ton eh­dok­kai­den kes­kuu­des­ta.

Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan vuo­den 2019 eu­ro­vaa­lien al­la tuo­reen ri­kos­syyt­teen oli saa­nut noin kuu­si pro­sent­tia eh­dok­kais­ta.

Syy­te ei ole tuo­mio ei­kä vie­lä tar­koi­ta, et­tä eh­do­kas oli­si syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen.