STT

Fin­nai­rin mat­kus­ta­ja­len­to­ko­net­ta häi­rit­tiin tänä aa­mu­na. ATR-len­to­ko­nee­seen koh­dis­tui gps-häi­rin­tää, Fin­nai­rin me­di­a­des­kis­tä ker­ro­taan STT:lle.

Len­to läh­ti Hel­sin­gis­tä puo­li seit­se­män ai­kaan, ja sen oli mää­rä las­keu­tua Jo­en­suu­hun puo­li kah­dek­san jäl­keen. Häi­rin­nän vuok­si len­to­ko­ne ei voi­nut las­keu­tua Jo­en­suun len­to­a­se­mal­le, vaan se jou­tui pa­laa­maan Hel­sin­kiin.

Useim­mil­la len­to­a­se­mil­la on käy­tös­sä gps:lle vaih­to­eh­toi­sia las­keu­tu­mis­jär­jes­tel­miä. Jo­en­suun len­to­a­se­ma on kui­ten­kin yk­si niis­tä len­to­a­se­mis­ta, joil­la gps-sig­naa­lia vaa­di­taan.

Me­no­len­non mat­kus­ta­jat rei­ti­tet­tiin Hel­sin­gis­tä Kuo­pi­on len­nol­le ja siel­tä Jo­en­suu­hun maa­teit­se.

Myös sa­man len­to­ko­neen pa­luu­len­to Jo­en­suus­ta ta­kai­sin Hel­sin­kiin jou­dut­tiin pe­ru­maan. Pa­luu­len­non mat­kus­ta­jat rei­ti­tet­tiin Hel­sin­kiin maa­teit­se.

Gps-häi­rin­tä ei vai­ku­ta len­to­tur­val­li­suu­teen tai len­to­ko­neen na­vi­goin­ti­ky­kyyn.

Yh­des­sä len­to­ko­nees­sa on käy­tös­sä usei­ta eri jär­jes­tel­miä, ja ne ha­vait­se­vat gps-häi­rin­nän no­pe­as­ti. Gps-paik­ka­tie­don li­säk­si ko­neet hyö­dyn­tä­vät mui­ta na­vi­goin­ti­jär­jes­tel­miä, sa­no­taan Fin­nai­rin me­di­a­des­kis­tä.

Fin­nai­rin mu­kaan len­tä­jil­lä on hy­vät val­miu­det toi­mia täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa.

Fin­nai­rin len­to­ko­neen gps-häi­rin­näs­tä ker­toi ai­em­min Il­ta­leh­ti.