STT

Hal­li­tuk­sen noin nel­jän mil­jar­din in­ves­toin­ti­oh­jel­maa pi­täi­si pie­nen­tää tai sii­tä pi­täi­si luo­pua ko­ko­naan, sa­no­taan Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tok­sen (Et­la) tuo­rees­sa en­nus­tees­sa vuo­sil­le 2024–2026.

Et­la sa­noo, et­tä hal­li­tus on to­teut­ta­mas­sa run­saan kol­men mil­jar­din eu­ron edes­tä so­peu­tu­soh­jel­man toi­mia en­nus­te­jak­sol­la. Sa­maan ai­kaan mo­net me­not, ku­ten inf­rain­ves­toin­nit, kas­va­vat. Et­lan mu­kaan in­ves­toin­ti­oh­jel­ma kas­vat­taa ali­jää­mää lä­hes yh­tä pal­jon kuin hal­li­tuk­sen kol­men mil­jar­din eu­ron so­peu­tu­soh­jel­ma sääs­tää.

– Jul­ki­ses­sa ta­lou­des­sa hy­vät uu­ti­set ovat vä­his­sä, ja hal­li­tus et­sii li­sä­sääs­tö­jä ke­vään ke­hys­rii­hes­sä. Tu­li­si kui­ten­kin huo­ma­ta, et­tä in­ves­toin­ti­pa­ke­tin tuot­to­nä­ky­mä on niin heik­ko, et­tä sii­tä luo­pu­mi­nen vä­hen­täi­si ve­la­no­ton tar­vet­ta, sa­noo Et­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Kan­gas­har­ju tie­dot­tees­sa.

Esi­merk­ki­nä heik­ko­tuot­toi­sis­ta in­ves­toin­neis­ta mai­ni­taan Tu­run tun­nin juna, jol­le Et­lan mu­kaan mit­kään in­ves­toin­ti­las­kel­mat ei­vät osoi­ta jär­ke­viä tuot­to­ja.

Kan­gas­har­ju kat­soo, et­tä vaik­ka Suo­mi luul­ta­vas­ti sel­vi­ää EU:n ali­jää­mä­me­net­te­lys­tä, Suo­mi kier­tää omia fi­nans­si­po­lit­ti­sia sään­tö­jään. Kan­gas­har­jun mu­kaan ko­ti­mais­ta ke­hys­me­net­te­lyä ei enää kun­ni­oi­te­ta ei­kä hal­li­tus ole kir­jan­nut nel­jän mil­jar­din in­ves­toin­ti­pa­ke­tis­ta ke­hys­me­noi­hin kuin pie­nen osan. Jos pa­ke­tis­sa on hyö­dyl­li­siä osia, nii­den ra­hoi­tus täy­tyy löy­tyä ke­hyk­ses­tä, Kan­gas­har­ju sa­noo.

Ta­lou­des­sa ta­pah­tuu kään­ne pa­rem­paan jo lop­pu­vuon­na, mut­ta lä­hi­vuo­sien ta­lous­kas­vu jää vaa­ti­mat­to­mak­si, ker­too en­nus­te.

Kos­ka al­ku­vuo­si on ol­lut heik­ko, ta­lous kas­vaa Et­lan mu­kaan vain 0,3 pro­sent­tia. Näin se jäi­si lä­hes vii­me vuo­den ta­sol­le. En­si vuon­na bkt kas­vaa kui­ten­kin jo 1,4 pro­sent­tiin. Kas­vu on in­ves­toin­tien ja ko­ti­ta­louk­sien ku­lu­tuk­sen va­ras­sa.

– Suo­men pit­kän ai­ka­vä­lin kas­vu­nä­ky­mät ja jul­ki­sen ta­lou­den ra­hoi­tu­sa­se­ma on saa­ta­va kun­toon. Sa­noi­sin­kin, et­tä ly­hy­en ai­ka­vä­lin suh­dan­ne on nyt vä­hem­män huo­les­tut­ta­va kuin pit­kän ai­ka­vä­lin ta­lous­kas­vu­nä­ky­mä, sa­noo Et­lan en­nus­te­pääl­lik­kö Päi­vi Puon­ti.

Et­lan mu­kaan ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­ma pa­ra­nee tänä vuon­na ja sääs­tä­mi­sas­te pa­lau­tuu po­si­tii­vi­sek­si. Et­la ker­too, et­tä sääs­tä­mi­sas­te mah­dol­lis­tai­si suu­rem­man­kin ko­ti­ta­louk­sien ku­lu­tuk­sen kas­vun lä­hi­vuo­si­na, mut­ta odo­tet­ta­vis­sa ole­vat hal­li­tuk­sen li­sä­so­peu­tus­toi­met hil­lit­se­vät sitä.

Työt­tö­myy­sas­te jat­kaa vie­lä tänä vuon­na kas­vu­aan 7,4 pro­sent­tiin, mut­ta las­kee en­si vuon­na. Myös yk­si­tyi­nen ku­lu­tus al­kaa kas­vaa.

Et­la huo­maut­taa, et­tä hal­li­tuk­sen so­peu­tu­soh­jel­man vuok­si jul­ki­nen ku­lu­tus ei tue ta­lou­den kas­vua.

Et­la en­nus­taa myös vien­nin al­ka­van pa­lau­tua tänä vuon­na kan­sain­vä­li­sen ky­syn­nän myö­tä. Kun­nol­la vien­ti läh­tee ve­tä­mään kui­ten­kin vas­ta en­si vuon­na, kun Suo­mel­le tär­kei­den vien­ti­mark­ki­noi­den Sak­san ja Ruot­sin ta­lous­kas­vu vah­vis­tuu.