STT

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki EKP:n odo­te­taan tä­nään las­ke­van oh­jaus­kor­ko­jaan 0,25 pro­sent­tiyk­sik­köä. Eu­ro­a­lu­een oh­jaus­ko­rot ovat ol­leet ny­kyi­sel­lä en­nä­tys­kor­ke­al­la ta­sol­laan vii­me vuo­den syys­kuus­ta läh­tien.

En­nen vii­me syys­kuun ko­ro­tus­ta EKP nos­ti oh­jaus­kor­ko­ja kym­me­nes­sä kor­ko­ko­kouk­ses­sa pe­räk­käin rei­lun vuo­den si­säl­lä tais­tel­lak­seen ryös­täy­ty­nyt­tä inf­laa­ti­o­ta vas­taan.

Vaik­ka tu­los­sa on vain pie­ni muu­tos, pi­tä­vät eko­no­mis­tit kui­ten­kin en­si­as­kel­ta koh­ti alem­paa kor­ko­ta­soa tär­ke­ä­nä. Alen­nus on merk­ki sii­tä, et­tä inf­laa­ti­on us­ko­taan ole­van nyt hal­lin­nas­sa.

EKP ei ole vie­lä an­ta­nut vih­jet­tä sii­tä, kuin­ka pian seu­raa­vaa alen­nus­ta voi­daan odot­taa. Ylei­nen ar­vio on, et­tä tä­män vuo­den ai­ka­na on lu­vas­sa ai­na­kin yk­si ko­ron­las­ku li­sää, mut­ta myös kah­ta tai kol­mea on pi­det­ty mah­dol­li­se­na.

Oh­jaus­kor­ko­jen las­ku­suun­taus vai­kut­taa myös eu­ri­bor-kor­koi­hin, jo­ten lu­vas­sa on hel­po­tus­ta asun­to­lai­no­ja ly­hen­tä­vil­le ko­ti­ta­louk­sil­le, sil­lä kah­den­tois­ta kuu­kau­den eu­ri­bor on Suo­mes­sa ylei­sin asun­to­lai­no­jen vii­te­kor­ko. Kor­ko­jen las­ku luo myös luot­ta­mus­ta ta­lou­teen ja pa­rem­pia edel­ly­tyk­siä in­ves­toin­neil­le.