Jo­han­na Lat­va­la / STT

Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keus on tuo­min­nut Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­en kuu­den vuo­den ja kol­men kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­moa kos­ke­vas­sa ju­tus­sa.

Ki­vi­mä­ki tuo­mit­tiin tör­ke­äs­tä tie­to­mur­ros­ta, tör­ke­än ki­ris­tyk­sen yri­tyk­ses­tä, yli 9 200 tör­ke­äs­tä yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­van tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä, lä­hes 21 000 tör­ke­än ki­ris­tyk­sen yri­tyk­ses­tä ja 20 tör­ke­äs­tä ki­ris­tyk­ses­tä. Näin ol­len kä­rä­jä­oi­keus ei hy­län­nyt syyt­tä­jien syy­tet­tä mil­tään osin.

Vas­taa­mon tie­to­jär­jes­tel­mä mur­ret­tiin mar­ras­kuus­sa 2018 ja sa­mal­la ko­pi­oi­tiin yh­ti­ön po­ti­las­tie­to­kan­ta. Vas­taa­moa ja sen asi­ak­kai­ta ki­ris­tet­tiin myö­hem­min ja asi­ak­kai­den erit­täin ar­ka­luon­tei­sia tie­to­ja le­vi­tet­tiin ver­kos­sa.

Oi­keus mää­rä­si Ki­vi­mä­en pi­det­tä­väk­si edel­leen van­git­tu­na.

Oi­keus kat­soi, et­tei yk­si­kään asi­as­sa esi­tet­ty to­dis­te yk­si­nään osoit­ta­nut, et­tä Ki­vi­mä­ki oli­si syyl­lis­ty­nyt syyt­tees­sä ku­vat­tui­hin ri­kok­siin. Sa­mal­la oi­keus kui­ten­kin kat­soi, et­tei yk­si­kään to­dis­te myös­kään pois­sul­ke­nut Ki­vi­mä­en syyl­li­syyt­tä.

– To­dis­te­lun ar­vi­oin­nis­sa mer­ki­tyk­sel­lis­tä oli si­ten näy­tön ar­vi­oin­ti ko­ko­nai­suu­te­na. Sii­nä kä­rä­jä­oi­keus kat­soi, et­tä ri­kok­set oli teh­ty pal­ve­li­mel­la, jota Ki­vi­mä­en oli sel­vi­tet­ty käyt­tä­neen myön­tä­mään­sä enem­män, kä­rä­jä­oi­keu­den tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Ki­vi­mä­en myös sel­vi­tet­tiin käyt­tä­neen ri­kos­ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä sa­lau­sa­vain­ta ja IP-osoi­tet­ta ta­val­la, jon­ka hän oli oi­keu­den­käyn­nis­sä kiis­tä­nyt. Mer­ki­tys­tä oli oi­keu­den mu­kaan myös sil­lä, et­tä ri­kok­sen te­ke­mi­seen liit­ty­nyt pal­ve­lin­ko­ko­nai­suus liit­tyi Ki­vi­mä­en osin omis­ta­man yri­tyk­sen toi­min­taan. Myös yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta-aja­tus liit­tyi oi­keu­den mu­kaan olen­nai­sil­ta osin sii­hen ta­paan, jol­la ri­kos­ko­ko­nai­suus oli teh­ty.

Oi­keu­den mu­kaan Ki­vi­mä­en syyl­li­syyt­tä tuki myös se, et­tä tämä oli jul­kais­sut ni­mi­mer­kil­lään kes­kus­te­lu­pals­ta Yli­lau­dal­la Vas­taa­mon tie­to­mur­toon ja ki­ris­tyk­seen liit­ty­nei­tä vies­te­jä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­sa, pää­mää­rä­tie­toi­ses­sa ja kiin­te­äs­ti ajal­li­ses­sa yh­tey­des­sä ki­ris­tys­toi­mien kans­sa. Kä­rä­jä­oi­keus piti epä­us­kot­ta­va­na, et­tä Ki­vi­mä­ki oli­si pys­ty­nyt jul­kai­se­maan vies­tit ky­sei­sel­lä ta­val­la, jos hän oli­si ol­lut ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta ul­ko­puo­li­nen ja saa­nut sii­tä tie­don vain Yli­lau­ta-kes­kus­te­lus­ta tai esi­mer­kik­si tie­do­tus­vä­li­neis­tä.

Syyk­si­lu­ke­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tys­tä oli myös sil­lä, et­tä kes­kus­ri­kos­po­lii­siin te­ke­män va­le­os­ton oli näy­tet­ty mitä suu­rim­mal­la to­den­nä­köi­syy­del­lä pää­ty­neen Ki­vi­mä­en pank­ki­ti­lil­le.

Syyt­tä­jät vaa­ti­vat Ki­vi­mä­el­le seit­se­män vuo­den van­keus­ran­gais­tus­ta, joka oli­si ol­lut ri­kos­ten enim­mäis­ran­gais­tus. Oi­keus kat­soi, et­tä te­ko­jen va­ka­vuus, te­ko­ta­pa ja Ki­vi­mä­en erit­täin piit­taa­ma­ton suh­tau­tu­mi­nen huo­mi­oon ot­ta­en van­keus­ran­gais­tuk­sen pi­tuu­dek­si tu­li­si noin kuu­si vuot­ta ja seit­se­män kuu­kaut­ta.

– Ki­vi­mä­en syyk­si­lu­e­tut ri­kok­set ovat ol­leet erit­täin va­hin­gol­li­sia, kos­ka asi­a­no­mis­ta­jien hy­vin ar­ka­luon­tei­sia tie­to­ja on ja­et­tu in­ter­ne­tiin täy­sin asi­a­no­mis­ta­jien hei­kos­ta ti­las­ta piit­taa­mat­ta. Asi­a­no­mis­ta­jia on myös ki­ris­tet­ty uh­kaa­mal­la jul­kais­ta näi­tä tie­to­ja. Ri­kok­sia on pi­det­tä­vä eri­tyi­sen moi­tit­ta­vi­na, ja ne osoit­ta­vat Ki­vi­mä­es­sä hy­vin suur­ta syyl­li­syyt­tä. Ri­kok­set ovat li­säk­si ol­leet häi­käi­le­mät­tö­miä, suun­ni­tel­mal­li­sia, val­mis­tel­tu­ja ja nii­hin liit­ty­nyt har­kit­tu­ja val­mis­te­lu­toi­mia. Ri­kok­sil­la on ta­voi­tel­tu huo­mat­ta­vaa ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä, tuo­mi­os­sa to­de­taan.

Oi­keus ot­ti kui­ten­kin ran­gais­tus­ta mi­ta­tes­saan lie­ven­tä­mis­pe­rus­tee­na huo­mi­oon sen, et­tä Ki­vi­mä­ki oli puo­lus­ta­jan­sa vä­li­tyk­sin ryh­ty­nyt pää­kä­sit­te­lyn ku­lu­es­sa so­pi­maan eh­dol­li­sis­ta so­vin­nois­ta tu­han­sien kor­vaus­vaa­ti­muk­sia esit­tä­nei­den asi­a­no­mis­ta­jien kans­sa.

Ki­vi­mä­en vaa­ti­mus­ta sii­tä, et­tä ran­gais­tus­ta lie­ven­tä­vä­nä oli­si otet­tu huo­mi­oon myös asi­an saa­ma me­di­a­jul­ki­suus, kä­rä­jä­oi­keus ei sen si­jaan hy­väk­sy­nyt. Oi­keus to­te­si, et­tä ta­paus on saa­nut huo­mat­ta­vaa jul­ki­suut­ta niin ko­ti­mai­sis­sa kuin ul­ko­mai­sis­sa tie­do­tus­vä­li­neis­sä. Sa­mal­la oi­keus kat­soi, et­tä Ki­vi­mä­ki on it­se esiin­ty­nyt ja pyr­ki­nyt esiin­ty­mään jul­ki­suu­des­sa.

– Ot­ta­en tä­män li­säk­si huo­mi­oon ri­kos­ten poik­keuk­sel­li­sen va­ka­va luon­ne sekä niis­tä ai­heu­tu­nei­den seu­raus­ten va­ka­vuus, ta­pauk­sen saa­maa jul­ki­suut­ta ei kui­ten­kaan näis­sä olo­suh­teis­sa voi­da pi­tää laa­dul­taan tai laa­juu­del­taan poik­keuk­sel­li­se­na, odot­ta­mat­to­ma­na taik­ka mi­ten­kään epä­a­si­al­li­se­na.