Min­ja Vii­ta­nen / STT

Äi­tiys­pak­kauk­sen tuot­tei­den mää­rä on vä­hen­ty­nyt kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen pak­kauk­seen ver­rat­tu­na, mut­ta tuot­tei­den eet­ti­syy­teen kiin­ni­te­tään en­tis­tä enem­män huo­mi­o­ta.

Äi­tiys­pak­kauk­ses­sa ole­vien tuot­tei­den mää­rä on vaih­del­lut vuo­sien var­rel­la. Tä­män vuo­den äi­tiys­pak­kauk­ses­sa on 39 tuo­tet­ta, kun vuon­na 2014 nii­tä oli vie­lä 52, ker­too Ke­lan suun­nit­te­li­ja Vee­ra Pe­tä­jä STT:lle. Hä­nen mu­kaan­sa ra­haa on suh­tees­sa vä­hem­män käy­tet­tä­vis­sä, min­kä ta­kia tuot­tei­ta on ol­lut pak­ko kar­sia. Vii­me vuo­den äi­tiys­pak­kauk­ses­sa oli 38 eri­lais­ta tuo­tet­ta.

– Mo­net eri asi­at ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, et­tä hin­ta­ke­hi­tys on ol­lut täl­lai­nen. Yk­sit­täi­nen tuo­te on mer­kit­tä­väs­ti kal­liim­pi kuin ai­kai­sem­min, Pe­tä­jä sa­noo.

Pe­tä­jä us­koo, et­tä tuot­tei­den mää­rä py­syy myös jat­kos­sa tä­män vuo­den ta­sol­la.

– Ei ole ole­tet­ta­vis­sa, et­tä hin­nat las­ke­vat.

Pak­kauk­sen tuot­tei­ta on kar­sit­tu esi­mer­kik­si sen mu­kaan, mitä asi­ak­kaat ei­vät pa­laut­tees­saan ole pi­tä­neet niin tar­peel­li­si­na. Äi­tiys­pak­kauk­ses­ta on kym­me­nen vuo­den ai­ka­na jää­nyt pois esi­mer­kik­si ke­vyt­top­pa­pu­ku.

– Ke­vyt­top­pa­pu­ku on ai­ka ar­vo­kas tuo­te, ja kun pak­kauk­ses­sa on vas­taa­via tuot­tei­ta, se on jää­nyt pois.

Vii­me vuo­den ta­paan le­lua ei löy­dy tä­män­kään vuo­den pak­kauk­ses­ta. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan vuo­den 2026 äi­tiys­pak­kauk­seen on kui­ten­kin tu­los­sa pal­lo, jos so­pi­va löy­de­tään tar­jot­tu­jen tuot­tei­den jou­kos­ta.

Esi­mer­kik­si äi­tiys­pak­kauk­sen ul­ko­haa­la­ri on muut­tu­nut kym­me­nen vuo­den ta­kai­ses­ta mo­ni­käyt­töi­sem­mäk­si. Pak­kauk­sen suu­rem­man ul­ko­haa­la­rin voi muut­taa ma­kuu­pus­sik­si, jo­ten se käy myös pie­nel­le vau­val­le.

Uu­te­na äi­tiys­pak­kauk­seen ovat vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na tul­leet muun mu­as­sa vilt­ti ja jat­ko­pa­la­bo­dyt, joi­den jat­ko­pa­la on ir­ro­tet­ta­va.

Äi­tiys­pak­kauk­seen va­li­taan myös vau­van en­si­kir­ja, joka roh­kai­see yh­tei­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen lap­sen ja van­hem­man vä­lil­lä.

Ke­lan ke­rää­mäs­sä pa­laut­tees­sa ovat vii­me vuo­si­na ko­ros­tu­neet van­hem­pien toi­veet eet­ti­sis­tä, laa­duk­kais­ta, eko­lo­gi­sis­ta ja mo­ni­käyt­töi­sis­tä tuot­teis­ta. Kela on­kin Pe­tä­jän mu­kaan aset­ta­nut pal­jon vaa­ti­muk­sia pak­kauk­sen tuot­tei­den tur­val­li­suu­teen, laa­tuun ja eet­ti­syy­teen. Tä­män vuo­den pak­kauk­ses­sa on kuu­si Suo­mes­sa val­mis­tet­tua ja kah­dek­san muu­al­la EU:n alu­eel­la val­mis­tet­tua tuo­tet­ta.

– Täl­lai­nen on sel­ke­äs­ti nos­ta­nut pää­tän­sä. Van­hem­mat hy­vin vah­vas­ti toi­vo­vat, et­tä vaat­teet ovat laa­duk­kai­ta ja kes­tä­vät lap­sel­ta toi­sel­le, Pe­tä­jä sa­noo.

Kela va­lit­see äi­tiys­pak­kauk­sen tuot­teet tar­jous­ten pe­rus­teel­la. Kai­kis­ta tuo­te­ka­te­go­ri­ois­ta ei kui­ten­kaan ai­na pys­ty­tä va­lit­se­maan, kos­ka ra­haa on ra­jal­li­ses­ti. Jo­kin tuo­te voi jää­dä pak­kauk­ses­ta ko­ko­naan pois myös sik­si, et­tä sii­tä ei saa­da lain­kaan tar­jouk­sia.

Eni­ten ar­vos­te­lua ovat vuo­sit­tain ke­rän­neet pak­kauk­sen kon­do­mit ja liu­ku­voi­de, mut­ta Kela pe­rus­te­lee nii­den mu­ka­na­o­loa kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä syil­lä.

– Ha­lu­taan muis­tut­taa sii­tä, et­tä on mah­dol­lis­ta ras­kau­tua heti hy­vin­kin pian syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Usein per­heet kui­ten­kin toi­vo­vat, et­tä las­ten vä­lis­sä oli­si hie­man enem­män ai­kaa, Pe­tä­jä sa­noo.

Vau­va­per­hei­den suo­sik­ki­tuot­tei­ta ovat Pe­tä­jän mu­kaan ol­leet pei­te­ma­kuu­pus­si ja ul­ko­haa­la­ri, jot­ka kuu­lu­vat pak­kauk­sen isoim­piin ja ar­vok­kaim­piin tuot­tei­siin.

Uut­ta vuo­de­laa­tik­koa ko­ris­taa Heli Hyp­pö­sen suun­nit­te­le­ma ku­vi­tus Sa­tu­met­sä. Sii­nä seik­kai­le­vat tu­tut met­sän eläi­met omas­sa ko­tiym­pä­ris­tös­sään Suo­men luon­nos­sa. Ku­vi­tus va­lit­tiin ylei­sö­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la. Sama ku­vi­tus ko­ris­taa myös en­si vuo­den äi­tiys­pak­kaus­ta.

Van­hem­mat voi­vat va­li­ta äi­tiys­pak­kauk­sen si­jaan myös 170 eu­ron ar­voi­sen raha-avus­tuk­sen. Pe­tä­jän mu­kaan äi­tiys­pak­kaus on edel­leen suo­sit­tu eri­tyi­ses­ti en­si­syn­nyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Raha-avus­tuk­sen va­lit­se­vat use­am­min per­heet, jois­sa on jo ai­kai­sem­pia lap­sia. Kaik­ki­aan noin kak­si kol­ma­so­saa va­lit­see äi­tiys­pak­kauk­sen.

Suo­mes­sa tuo­reil­le äi­deil­le ja­et­ta­val­la äi­tiys­pak­kauk­sel­la on yli 80-vuo­ti­nen his­to­ria. En­sim­mäi­set pa­ke­tit ja­et­tiin vuon­na 1938 vain vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le, kun­nes so­dan jäl­keen nii­tä alet­tiin ja­kaa kai­kil­le van­hem­mil­le.

Kela ja­kaa uu­sia äi­tiys­pak­kauk­sia sit­ten, kun vii­me vuo­den pak­kauk­set on ja­et­tu lop­puun.