Pasi Rein / STT

Wil­ma Mur­to hy­väs­te­li maa­nan­tai­na Roo­man Sta­dio Olim­pi­con hai­kein mie­lin. Hän aloit­ti EM-ki­so­jen sei­väs­fi­naa­lin hal­lit­se­va­na mes­ta­ri­na, mut­ta hyp­py­vi­re pal­jas­tui ke­vään akil­les­vam­man jäl­jil­tä kes­ke­ne­räi­sek­si.

Mur­to ylit­ti aloi­tus­kor­keu­den 443 en­sim­mäi­sel­lään. Seu­raa­va kor­keus oli 458, mis­tä hän ei enää sel­vin­nyt.

– Olen pet­ty­nyt ja si­suun­tu­nut, kun meni noin. En ole vie­lä val­mis, Mur­to tii­vis­ti tun­nel­mat ja ti­lan­teen­sa.

Mur­to hank­ki lop­pu­kil­pai­lu­pai­kan var­moin kar­sin­ta­hy­pyin tu­lok­sel­la 450. Lop­pu­kil­pai­luun oli pak­ko läh­teä roh­ke­am­mal­la asen­teel­la, kun ta­voit­teet oli­vat jos­sain 470:n ylä­puo­lel­la.

– Ki­saa ra­ken­ne­taan eri ta­val­la, kun ale­taan täh­dä­tä ylem­mäk­si, mut­ta mi­nul­la ei ol­lut vie­lä val­miuk­sia, joi­ta mi­ta­lin met­säs­tä­mi­nen vaa­tii, Mur­to jou­tui tun­nus­ta­maan.

Mur­ron kes­ken­kun­toi­suus nä­kyi vauh­din­juok­sus­sa.

– Hyp­py­ni elää vauh­din lop­pu­ryt­mis­tä, mut­ta nyt sii­tä puut­tuu ryt­mi ja imu, Mur­to ker­toi.

On­gel­ma on Mur­rol­le tyy­pil­li­nen al­ku­kau­den ki­sois­ta, ja hän jou­tui hyp­pää­mään Roo­mas­sa kau­den en­sim­mäi­set hy­pyt pit­käl­lä vauh­dil­la.

Mur­to yrit­ti pa­laut­taa mie­leen­sä oi­ke­aa ryt­miä, mut­tei ky­en­nyt to­teut­ta­maan sitä.

– On huo­no merk­ki, kun sitä jou­tuu miet­ti­mään ja yrit­tä­mään. Se tu­lee vai­vat­to­mas­ti, kun on val­mis ja hy­väs­sä is­kus­sa.

Mur­to piti kun­ton­sa kes­ke­ne­räi­syy­des­tä huo­li­mat­ta pää­tös­tä osal­lis­tua EM-ki­soi­hin oi­ke­a­na. EM-fi­naa­li pal­jas­ti, mis­sä vai­hees­sa kun­tou­tu­mis­taan hän on. Sa­mal­la hän pa­laut­te­li mie­leen­sä ar­vo­ki­so­jen tun­nel­mia.

– Ar­vo­ki­soil­le al­tis­ta­mi­nen on hyvä jut­tu, kun olen val­mis­tau­tu­mas­sa vie­lä pal­jon ko­vem­paan pai­nee­seen. Us­kon, et­tä olen hy­vil­lä rai­teil­la Pa­rii­sin suun­taan, mut­ta hom­mat ovat kes­ken, Mur­to muis­tut­ti kau­den pää­ta­voit­tees­taan eli Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­sis­ta.

An­ge­li­ca Mo­ser pon­nis­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­teen jo ki­so­jen seit­se­mät­tä mi­ta­lia juh­li­neen Sveit­sin en­nä­tyk­sel­lä 478. Krei­kan Eka­te­ri­ni Ste­fa­ni­di si­joit­tui kau­den par­haal­laan 473 toi­sek­si, ja Bri­tan­ni­an Mol­ly Cau­de­ry pu­do­tet­tiin voit­ta­ja­suo­si­kin ase­mas­ta kol­man­nek­si sa­mal­la tu­lok­sel­la.

Eli­na Lam­pe­la ja­koi Tshe­kin Ama­lie Sva­bi­ko­van kans­sa nel­jän­nen si­jan tu­lok­sel­la 458. Lam­pe­lan tun­nel­mat oli­vat Sta­dio Olim­pi­col­la ri­maa kor­ke­am­mal­la.

– En oli­si us­ko­nut, jos joku oli­si vaik­ka kak­si kuu­kaut­ta sit­ten sa­no­nut, et­tä olen nel­jäs EM-ki­sois­sa, Lam­pe­la tun­nus­ti.

Lam­pe­la ylit­ti 428, 443 ja 458 en­sim­mäi­sil­lä yri­tyk­sil­lään.

– Tun­tui, et­tä oli­si ol­lut mah­dol­li­suuk­sia ylit­tää myös 468. En­sim­mäi­nen yri­tys oli var­maan pa­ras, muta pu­to­si ri­man pääl­le, Lam­pe­la ar­vi­oi.

Lam­pe­laa har­mit­ti vain se, et­tei hän ko­ke­nut vi­ret­tään yh­tä hy­väk­si kuin kar­sin­nas­sa.

– Juok­su ei tul­lut nyt ihan yh­tä hy­vin, ei­vät­kä hy­pyt jat­ku­neet yh­tä hy­vin, Lam­pe­la jat­koi.

Uran­sa par­haa­seen ar­vo­ki­sa­si­joi­tuk­seen yl­tä­neen Lam­pe­lan kil­pai­lua oli­vat seu­raa­mas­sa mui­den mu­as­sa omat van­hem­mat sekä serk­ku ja täti.