Ari An­te­roi­nen / STT

Pet­ty­mys. Sel­lai­nen oli Rau­man Lu­kon jää­kie­kon lii­ga­kau­si 2023–24. Se päät­tyi maa­nan­tai­na pu­do­tus­pe­lien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen kol­man­teen koh­taa­mi­seen Tu­run Pal­lo­seu­raa vas­taan.

TPS meni ot­te­lu­sar­jas­ta 2–1-voi­toin jat­koon ja koh­taa seu­raa­vak­si Tap­pa­ran. Muut puo­li­vä­lie­rä­pa­rit ovat Il­ves–Kal­Pa, Pe­li­cans–HIFK ja Kär­pät–Ju­ku­rit.

Vii­mei­nen peli kään­tyi tur­ku­lai­sil­le 5–3. Luk­ko ki­pu­si pää­tö­se­rän alus­sa 1–3-tap­pi­ol­ta ta­soi­hin 3–3, mut­ta ot­te­lun kak­si vii­meis­tä maa­lia is­ki TPS.

Luk­ko pa­laa pe­lei­hin seu­raa­vak­si elo­kuun ko­toi­ses­sa Pit­si­tur­nauk­ses­saan.

Ai­ka moni ih­met­te­li Rau­mal­la vii­me ke­vää­nä, kun vas­tuus­ta va­pau­te­tun Mar­ko Vir­ta­sen jäl­keen pää­val­men­ta­jak­si löy­det­tiin Tomi Läm­sä, jon­ka täh­ti on ol­lut las­kus­sa.

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten lah­te­lais­ta pi­det­tiin suo­ma­lai­sen jää­kiek­ko­val­men­ta­mi­sen tu­le­vai­suu­den toi­vo­na, ja ai­ka KHL:ssä­kin oli vä­hin­tään ok.

Mut­ta vii­me kau­del­la Nuo­ret Lei­jo­nat jäi­vät Läm­sän joh­dol­la MM-puo­li­vä­lie­riin. Nyt epä­on­nis­tu­mis­ten lis­taan voi­daan li­sä­tä pa­luu SM-lii­gaan Lu­kon pe­rä­si­mes­sä.

Pit­kin kaut­ta on so­mes­sa ja eri fa­ni­ryh­mis­sä ta­sai­seen tah­tiin vaa­dit­tu Läm­sän eroa, kun Lu­kon peli on ai­lah­del­lut, ja esi­mer­kik­si yli­voi­ma­pe­li sekä maa­li­vah­ti­pe­li ovat sa­kan­neet ra­jus­ti.

Toi­saal­ta Läm­sän puo­lus­ta­jat ovat to­den­neet, et­tä val­men­ta­ja ei tee yh­tään maa­lia tai tor­ju lau­kauk­sia.

Pi­tää myös muis­taa, et­tä Lu­kon tä­män kau­den jouk­kue koot­tiin lä­hin­nä Vir­ta­sen toi­vei­den mu­kaan. Jos Läm­sä saa jat­kaa toi­mes­saan en­si kau­del­la, jouk­kue on enem­män hä­nen nä­köi­sen­sä.

Läm­sän jat­koa pun­ta­roi­des­sa pi­tää myös muis­taa, et­tä hä­nen so­pi­muk­sen­sa kat­taa tu­le­van­kin kau­den.