Juk­ka Ja­lo­sen upea pää­val­men­ta­jau­ra päät­tyi hy­väs­tä tais­te­lus­ta huo­li­mat­ta isoon pet­ty­myk­seen.

Suo­mi ei ole kos­kaan jää­nyt mies­ten MM-ki­sois­sa pu­do­tus­pe­lien ul­ko­puo­lel­le ei­kä jää­nyt nyt­kään, mut­ta tänä ke­vää­nä uh­ka oli to­del­li­nen. Niin kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä kuin se kuu­los­taa­kin, Lei­jo­nat tar­vit­si apua jää­kiek­ko­kää­piö Iso-Bri­tan­ni­al­ta. Iso-Bri­tan­nia kaa­toi sen­saa­ti­o­mai­ses­ti Itä­val­lan, joka oli­si voi­tol­la to­den­nä­köi­ses­ti vie­nyt Suo­mel­ta pai­kan puo­li­vä­lie­ris­sä.

Tshe­kin MM-tur­naus oli Suo­men me­nes­ty­neim­män val­men­ta­jan Juk­ka Ja­lo­sen maa­jouk­ku­eu­ran jout­sen­lau­lu. Ja­lo­sen upea ura Lei­jo­nis­sa oli­si an­sain­nut eri­lai­sen lo­pun, mut­ta ku­ten Ja­lo­nen it­se­kin sa­noi, sitä saa mitä ti­laa.

Ei Ja­lo­nen tätä ma­ha­las­kua ti­lan­nut, mut­ta oli­si voi­nut eh­kä vält­tää sen toi­mi­mal­la toi­sin.

Ja­lo­nen on voit­ta­nut mie­his­sä kol­me MM-kul­taa il­man NHL:n kirk­kaim­pia suo­ma­lais­täh­tiä eli pit­käl­ti Eu­roo­pas­sa pe­laa­vien mies­ten kans­sa. Nyt kym­men­kun­ta Eu­roo­pas­sa pe­laa­vaa ja me­nes­ty­nyt­tä po­ten­ti­aa­lis­ta MM-ki­sa­pe­laa­jaa jät­ti syys­tä tai toi­ses­ta MM-ki­sat vä­liin.

Ja­lo­nen on ha­lun­nut lyö­dä MM-ki­sa­jouk­ku­een luk­koon hy­vis­sä ajoin ei­kä ole jää­nyt odot­ta­maan NHL:n pu­do­tus­pe­leis­tä va­pau­tu­via vah­vis­tuk­sia.

Jäl­ki­vii­sas on help­po ol­la, mut­ta oli­si­ko nyt kan­nat­ta­nut odot­taa rau­has­sa?

Suo­mi oli­si voi­nut saa­da Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sin Se­bas­ti­an Ahon jo al­ku­sar­jan Ka­na­da-ot­te­luun ja Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen Mik­ko Ran­ta­sen Tans­ka-pe­liin. Sii­nä oli­si ol­lut kel­vol­li­nen kak­sik­ko tur­nauk­sen lop­pu­pe­lei­hin ja var­sin­kin Ruot­si-ot­te­luun.

Ja­lo­nen kui­ten­kin läh­ti A-ta­son ki­soi­hin C-ta­son pe­laa­ja­ma­te­ri­aa­lil­la. Kun peli ei sit­ten kul­ke­nut, se nä­kyi Ja­lo­sen käy­tök­ses­sä är­syyn­ty­mi­se­nä ja kiu­kut­te­lu­na.

Ja­lo­nen tul­laan tie­tys­ti muis­ta­maan al­le 20-vuo­ti­ai­den MM-kul­las­ta (2016), kol­mes­ta mies­ten maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta (2011, 2019, 2022), olym­pi­a­kul­las­ta (2022) sekä MM-ho­pe­as­ta (2021) ja olym­pi­ap­rons­sis­ta (2010), mut­ta kak­si vii­meis­tä MM-tur­naus­ta jät­tää hä­nen kil­peen­sä ikä­vän tah­ran.

Vii­me ke­vää­nä Suo­mi oli seit­se­mäs, nyt kah­dek­sas. Se on Lei­jo­nien huo­noin si­joi­tus sit­ten 1955 eli 69 vuo­teen.

Kyl­mä fak­ta on, et­tä 2023 ja 2024 MM-ki­sois­sa Suo­mi voit­ti Sak­san, Rans­kan, Un­ka­rin, Itä­val­lan, kah­des­ti Tans­kan, Iso-Bri­tan­ni­an ja Nor­jan. Yh­tään jää­kie­kon suur­maa­ta Lei­jo­nat ei voit­ta­nut Ja­lo­sen kah­des­sa vii­mei­ses­sä MM-tur­nauk­ses­sa.

Pa­riin vuo­teen Suo­mel­la ei enää ole ol­lut sitä sel­vää pe­li­ta­pa­e­tua, jol­la Ja­lo­sen Lei­jo­nat kom­pen­soi ai­em­min pe­laa­ja­ma­te­ri­aa­lin­sa tai­to­va­jet­ta huip­pu­mai­hin näh­den.

Suo­mi pe­la­si het­kit­täin kel­vol­lis­ta jää­kiek­koa, mut­ta tap­pio Itä­val­lal­le nos­ti mui­den­kin kuin Ja­lo­sen ve­ren­pai­net­ta en­nen Iso-Bri­tan­ni­al­ta tul­lut­ta odot­ta­ma­ton­ta pe­las­tus­ren­gas­ta.

Tie­tys­ti Lei­jo­nat oli­si Itä­val­lan voit­ta­es­sa Iso-Bri­tan­ni­an voi­nut pe­las­taa kas­von­sa al­ku­sar­jan vii­mei­ses­sä pe­lis­sä Sveit­siä vas­taan, mut­ta oli­si­ko niin käy­nyt ko­vas­sa pai­ne­ti­lan­tees­sa kun niin ei käy­nyt edes il­man pai­nei­ta? Sveit­si ni­mit­täin vei Suo­mea mi­ten tah­toi.

Puo­li­vä­lie­riin Lei­jo­nat jou­tui mat­kus­ta­maan Pra­has­ta Ost­ra­vaan, jos­sa NHL:n su­per­täh­tiä vi­li­se­vä ja kaik­ki seit­se­män pe­li­ään voit­ta­nut Ruot­si odot­ti vesi kie­lel­lä.

Pe­laa­ja­ma­te­ri­aa­lin, al­ku­sar­jan esi­tys­ten pe­rus­teel­la ja kap­tee­ni Mi­ka­el Gran­lun­din pe­li­kiel­lon ta­kia Suo­mel­le ei ol­lut tar­jol­la kuin tap­pio ja ko­ti­mat­ka.

Kii­tos maa­li­vah­ti Emil Lar­min Lei­jo­nat kui­ten­kin lait­toi Tre Kro­no­rin enem­män kuin ah­taal­le. Osit­tain ero­tuo­ma­rien avus­tuk­sel­la Ruot­si sel­vi­si hir­vit­tä­väs­tä ka­tast­ro­fis­ta vas­ta Joel Eriks­son Ekin yli­voi­mal­la tul­leen 2-1-jat­ko­ai­ka­maa­lin an­si­os­ta.

Tors­tain pe­lin jää­mi­nen Ja­lo­sen vii­me­sek­si esiin­ty­mi­sek­si Lei­jo­nien vaih­to­ai­ti­os­sa ei lo­pul­ta ol­lut yl­lä­tys vaan odo­tet­tu ja loo­gi­nen lop­pu­tu­los.

PEK­KA JA­LO­NEN