Jen­na Wes­ter­lund

Pal­lo-Ii­rot ma­jai­lee täl­lä het­kel­lä Mies­ten Kak­ko­ses­sa oman loh­kon­sa vii­den­te­nä. Ta­ka­na on 13 ot­te­lua, kun al­ku­sar­jas­sa mit­te­löi­tä pe­la­taan yh­teen­sä 20.

Al­ku­sar­jan jo yli­tet­tyä puo­li­vä­lin­sä on Pal­lo-Ii­rot hy­vin mu­ka­na kamp­pai­lus­sa ylem­pään jat­ko­sar­jaan pää­sys­tä. Kun ot­te­lui­ta on ta­ka­na 13, on rau­ma­lais­jouk­kue si­jal­la vii­si omas­sa loh­kos­saan, kun kuu­si pa­ras­ta ete­nee ylem­pään jat­ko­sar­jaan. Pis­tei­tä on ke­rät­ty­nä 22 ja voit­to­ja seit­se­män. Ta­sa­pe­le­jä on kir­jat­tu vain yk­si, kun tap­pi­oi­ta on ka­sas­sa vii­si.

Pal­lo-Ii­rot ei ole pys­ty­nyt esit­tä­mään ta­sai­sia ot­tei­ta, vaan esi­mer­kik­si vii­si edel­lis­tä ot­te­lua ovat vuo­ro­tel­len päät­ty­neet voit­toi­hin ja tap­pi­oi­hin.

Po­si­tii­vis­ta pe­laa­mi­ses­sa on kui­ten­kin ol­lut ko­koon­pa­non laa­juus, sil­lä jouk­kue on teh­nyt toi­sek­si eni­ten maa­le­ja – 36 kap­pa­let­ta – ja eri maa­lin­te­ki­jöi­tä­kin on yh­teen­sä kym­me­nen. Vii­me kau­den maa­li­ku­nin­gas Eli­as Ah­de joh­taa yh­des­sä Vee­ti Poh­ti­on kans­sa maa­li­pörs­siä yh­dek­säl­lä osu­mal­la, kun seu­raa­vil­la maa­le­ja on kor­kein­taan nel­jä.

Kes­ki­viik­ko­na Pal­lo-Ii­rot saa ko­ti­vi­he­ri­öl­lään vas­taan­sa Il­ves-Kis­sat. Jouk­ku­ei­den edel­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa huh­ti­kuus­sa rau­ma­lai­set oli­vat vie­ras­ken­täl­lä pa­rem­pia maa­lein 4–1, mut­ta en­nen sitä Il­ves-Kis­sat oli voit­ta­nut kak­si edel­lis­tä koh­taa­mis­ta. Vie­raak­si saa­pu­va pe­to­ryh­mä kai­paa li­sää pis­tei­tä jat­ko­pe­le­jä aja­tel­len, jo­ten hel­pol­la ei­vät si­ni­kel­tai­set tule pää­se­mään. Jouk­ku­een is­ku­ky­vys­tä ker­to­vat muun mu­as­sa voi­tot Il­ves­tä ja FC In­ter 2:sta vas­taan.

Tär­kein­tä sekä kes­ki­vii­kon pe­lin et­tä jat­kon kan­nal­ta on yk­si­lö­vir­hei­den kar­si­mi­nen. Nii­tä sat­tuu ai­na jal­ka­pal­los­sa, mut­ta Pal­lo-Ii­ro­ja vas­taan vas­tus­ta­jat ovat pääs­seet har­vi­nai­sen mon­ta ker­taa ro­kot­ta­maan sel­keis­tä vir­heis­tä.

Vii­kon toi­ses­sa ot­te­lus­sa sun­nun­tai­na si­ni­kel­tai­set mat­kaa­vat Tam­pe­reel­le Tam­pe­re Uni­te­din – B-loh­kon kol­mo­sen vie­raak­si. Edes­sä on siis tär­kei­tä pe­le­jä, ei­kä jouk­kue voi vie­lä tuu­dit­tau­tua ylem­män jat­ko­sar­jan paik­kaan­sa. Jouk­kue tar­vit­see jat­kos­sa­kin on­nis­tu­mi­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la sekä ta­sai­suut­ta ja var­muut­ta.