Pasi Rein / STT

Oli­ver He­lan­der si­suun­tui vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa mi­ta­li­heit­toon Roo­man EM-ki­so­jen kei­häs­fi­naa­lis­sa. Hän uh­ka­si kah­den kier­rok­sen jäl­keen kar­siu­tua kil­pai­lun vii­me kier­rok­sil­ta ja jää­dä 11:nnek­si, mut­ta pais­ka­si kol­man­nel­laan kei­hään 85,75 met­riin.

– Vä­hän piti suut­tua, et­tä kei­häs len­si jo­hon­kin, He­lan­der ker­toi heit­toa edel­tä­vis­tä tun­nel­mis­taan.

Sak­san Ju­li­an We­ber joh­ti sii­nä vai­hees­sa kil­pai­lua en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­lok­sel­la 85,94. Tshe­kin ko­ke­nut Ja­kub Vad­lejch pa­ran­si vii­mei­sel­lä yri­tyk­sel­lä 88,65 met­riin ja ot­ti uran­sa en­sim­mäi­sen ar­vo­ki­sa­voi­ton. We­ber ot­ti ho­pe­an ja He­lan­der prons­sin.

Mi­ta­li oli He­lan­de­ril­le en­nen muu­ta hel­po­tus. Hä­nen ta­voit­teen­sa ovat EM-prons­sia kor­ke­am­mal­la, mut­ta jat­ko on hel­pom­paa en­sim­mäi­sen mi­ta­lin an­si­os­ta.

– On tämä jol­lain ta­val­la iso hel­po­tus, He­lan­der vah­vis­ti.

– Mi­ta­li on ol­lut ar­vo­ki­sois­sa mon­ta ker­taa ta­voit­tee­na, en­kä ol­lut vie­lä on­nis­tu­nut. Nyt tun­tuu to­del­la hy­väl­tä.

He­lan­der ta­voit­te­li lop­puun as­ti vie­lä pa­rem­paa tu­los­ta ja si­joi­tus­ta. Val­men­ta­ja Tero Pit­kä­mä­ki oh­jeis­ti, et­tä vauh­din­juok­sun lop­puun oli­si pi­tä­nyt saa­da pa­rem­min imua.'

– Tero sa­noi, et­tä ris­ti­as­kel­hyp­py jäi vä­hän va­jaak­si, He­lan­der ker­toi.

Lop­puun He­lan­der haki puh­tia jät­tä­mäl­lä vii­den­nen kier­rok­sen hei­ton vä­liin.

– Aja­tus oli pa­ran­taa vii­mei­sel­lä, mut­ta se ei ihan on­nis­tu­nut, He­lan­der har­mit­te­li.

Vad­lejc­hin voit­to­tu­lok­sen He­lan­der koki jopa hel­pot­ta­vak­si, vaik­ka se pu­dot­ti hä­net ho­pe­al­ta prons­sil­le. Voi­ton me­net­tä­mi­nen oli­si har­mit­ta­nut enem­män, jos voit­to­tu­los oli­si jää­nyt al­le 86 met­rin.

– Voit­to oli­si sil­loin jää­nyt niin lä­hel­le. We­be­rin tu­los oli­si ol­lut tä­nään otet­ta­vis­sa, He­lan­der ker­toi.

Olym­pi­a­lai­set on tänä ke­sä­nä He­lan­de­rin pää­ta­voi­te. Hän us­koo, et­tä EM-prons­si hel­pot­taa val­mis­tau­tu­mis­ta Pa­rii­sin ki­soi­hin.

– Tämä mer­kit­see var­maan pal­jon­kin, kun men­nään seu­raa­viin ar­vo­ki­soi­hin. Luu­len, et­tä se hel­pot­taa, kun en­sim­mäi­nen mi­ta­li on nyt tas­kus­sa, He­lan­der poh­dis­ke­li.

– Li­sää ja kirk­kaam­pia läh­de­tään nyt ha­ke­maan. Tä­mä­hän oli vain prons­si.

Sa­mal­la He­lan­der ha­lu­si kiit­tää val­men­ta­ja Pit­kä­mä­keä.

– On ol­lut hie­noa teh­dä töi­tä hä­nen kans­saan. Ke­hi­tys­tä on tul­lut joka osa-alu­eel­la, He­lan­der ke­hui mo­nin­ker­tai­sen ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­tin tu­kea.

– Ny­ky­ään on ai­ka pal­jon ren­nom­pi ja var­mem­pi fii­lis läh­teä mi­hin ki­saan vaan.