Ke­vään 2021 mes­ta­ruu­den jäl­keen Luk­ko on va­jon­nut SM-lii­gas­sa hä­pe­äl­li­sen alas. Pu­to­a­mi­nen sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä voi­toin 1-2 TPS:lle tie­si sitä, et­tä Lu­kon lo­pul­li­nen si­joi­tus on yh­dek­säs.

Lu­kon joh­dos­sa on nyt pää­tet­tä­vä, ha­lu­aa­ko Rau­man yl­peys oi­ke­as­ti ta­voi­tel­la si­jo­ja 1-4 vai tyy­tyy­kö seu­ra ole­maan ison ra­han pik­ku­seu­ra. Re­surs­sien­sa puo­les­ta Luk­koa voi pi­tää suur­seu­ra­na, mut­ta mes­ta­ruu­den jäl­keen rau­ma­lai­set ovat kau­ka­los­sa muis­tut­ta­neet SM-lii­gan pik­ku­seu­ro­ja. Si­joi­tuk­set kah­dek­sas, vii­des ja yh­dek­säs ei­vät oi­keu­ta suur­seu­ran sta­tuk­seen.

Jos Luk­ko ha­lu­aa kään­tää kurs­sin­sa ja pa­la­ta hui­pul­le, seu­ra­joh­don on teh­tä­vä ra­ju­ja rat­kai­su­ja. Yk­si niis­tä on pe­laa­ja­bud­je­tin kas­vat­ta­mi­nen.

Tä­män kau­den jouk­ku­ees­sa oli ai­van lii­kaa va­paa­mat­kus­ta­jia tai ai­na­kin sel­lai­sia pe­laa­jia, jot­ka jäi­vät mur­heel­li­sen kau­as vaa­dit­ta­vas­ta ta­sos­ta. Ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­tedt teki hy­viä han­kin­to­ja (An­toi­ne Mo­rand, Ste­ven Jand­ric, tie­tyin va­rauk­sin Bra­y­den Bur­ke, Ja­kob Stenq­vist ja kes­ken kau­den Rau­mal­ta läh­te­nyt maa­li­vah­ti Sa­mu­el Har­vey).

Sahls­ted­til­le tuli myös hu­te­ja. Hyök­kää­jät Tuuk­ka Tiek­so­la ja Jami Kran­ni­la, maa­li­vah­dit Da­niel Le­be­deff ja Chris­top­her Gib­son sekä pu­do­tus­pe­lit kii­ka­ri­te­hoil­la 0+0=0 hiih­del­leet hyök­kää­jät Path­rik ja Pon­tus Wes­ter­holm ei­vät täyt­tä­neet hei­hin ase­tet­tu­ja odo­tuk­sia.

Lu­kon kan­nal­ta on mur­heel­lis­ta, et­tä Kran­ni­lal­la, Le­be­de­fil­lä sekä Wes­ter­hol­min vel­jek­sil­lä on so­pi­mus myös en­si kau­dek­si. So­pi­muk­set voi ja eh­kä kan­nat­tai­si­kin pur­kaa.

Oma lu­kun­sa on pää­val­men­ta­ja Tomi Läm­sä.

Vii­me ke­vää­nä Luk­ko suli lop­pu­kau­des­ta Mar­ko Vir­ta­sen val­men­nuk­ses­sa. Vir­ta­nen sai pot­kut, vaik­ka oli teh­nyt kes­ken kau­den jat­ko­so­pi­muk­sen täs­tä­kin kau­des­ta. Luk­ko pes­ta­si Läm­sän ja mak­soi myös Vir­ta­sel­le palk­kaa tä­män kau­den ajan.

Läm­sän CV ei pi­tä­nyt si­säl­lään iso­ja saa­vu­tuk­sia vaan pot­kut Jo­ke­reis­ta ja ma­ha­las­kun U20 maa­jouk­ku­een kans­sa.

Luk­ko pe­la­si het­kit­täin hy­vin, mut­ta lii­an usein ala-ar­voi­ses­ti. Hy­vät esi­tyk­set Mes­ta­rien lii­gas­sa CHL:ssä ei­vät siir­ty­neet SM-lii­gaan. Lu­kon ot­teet oli­vat vuo­ris­to­ra­taa yk­sit­täis­ten ot­te­lu­jen si­säl­lä­kin.

Me­nes­tys­tä ha­mu­a­van jouk­ku­een pe­lin pi­tää ol­la ke­vääl­lä kuo­sis­sa. Maa­lis­kuus­sa Luk­ko kui­ten­kin voit­ti yh­dek­säs­tä ot­te­lus­taan vain yh­den var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la.

Läm­säl­lä ja muul­la val­men­nus­ryh­mäl­lä oli CHL mu­kaan lu­kien 80 pe­liä ai­kaa lait­taa jouk­ku­een yli­voi­ma­pe­laa­mi­nen kun­toon. Tu­los oli iso vit­si.

Run­ko­sar­jas­sa Lu­kon yli­voi­ma oli SM-lii­gan kol­man­nek­si huo­noin­ta (16,77%), sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä pyö­re­ät 0%. TPS:aa vas­taan Luk­ko pe­la­si yli­voi­mal­la 22 mi­nuut­tia ja 41 se­kun­tia te­ke­mät­tä maa­li­a­kaan. TPS teki yli­voi­mal­la kol­me maa­lia, jois­ta kak­si rat­kai­se­vas­sa kol­man­nes­sa koh­taa­mi­ses­sa. Se vei TPS:n puo­li­vä­lie­riin Tap­pa­raa vas­taan.

TPS:aa vas­taan Lu­kon jo en­nes­tään sur­kea lau­kai­su­te­hok­kuus va­jo­si al­le vii­den pro­sen­tin, ja ali­voi­ma­pe­laa­mi­nen kyyk­kä­si mur­heel­li­seen 66,7 pro­sent­tiin.

Läm­säl­lä on so­pi­mus myös en­si kau­dek­si. Jos ih­mei­tä ei ta­pah­du, hän jat­kaa pää­val­men­ta­ja­na. Sii­nä pii­lee se iso vaa­ra, et­tei mi­kään Lu­kon pe­laa­mi­ses­sa muu­tu, vaik­ka osa jouk­ku­ees­ta vaih­tuu­kin.

Ei oli­si yl­lä­tys, jos Läm­sä sai­si ai­kaa mar­ras­kuun maa­ot­te­lu­tau­koon as­ti. Sil­loin vii­meis­tään ti­lan­teen pi­tää ol­la tu­los tai ulos. El­lei Kari Ja­lo­nen suos­tu sitä en­nen tu­le­maa­an Rau­mal­le.

PEK­KA JA­LO­NEN