Uu­tis­Rau­ma

Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to pal­kit­si Rau­man Lu­kon ju­ni­o­rei­ta kau­den 2023–24 run­ko­sar­jan par­haan pe­laa­jan pal­kin­noil­la.

U18 SM-sar­jas­sa par­haa­na puo­lus­ta­jan Pek­ka Mar­ja­mä­ki -pal­kin­non sai Art­tu Vä­li­lä. Par­haan val­men­ta­jan Pent­ti Ma­ti­kai­nen -pal­kin­non sai Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la.

U16 SM-sar­jan kau­den 2023–24 run­ko­sar­jas­sa pal­kit­tiin Tep­po Num­mi­nen -pal­kin­nol­la par­haa­na pe­laa­ja­na Lu­kon Miko Vat­jus. Hä­net pal­kit­tiin myös run­ko­sar­jan par­haa­na hyök­kää­jä­nä. Par­haan maa­li­vah­din Juk­ka Tam­mi -pal­kin­non sai Mar­kus Kar­ta­no.

– Ei var­maan kos­kaan ole tul­lut näin mon­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta tun­nus­tus­ta sa­maan ai­kaan. Seu­ran kan­nal­ta on hie­noa, et­tä tu­lee myös yk­si­löil­le pal­kin­to­ja jouk­ku­een me­nes­tyk­sen li­säk­si, ju­ni­o­riur­hei­lu­joh­ta­ja Timo Elo sa­noo.

– Iso kii­tos pe­laa­jia val­men­ta­neil­le ja hei­dän per­heil­leen. Tämä ker­too sii­tä, et­tä kaik­ki mat­kan var­rel­la mu­ka­na ol­leet ovat teh­neet hy­vää työ­tä. Toi­vot­ta­vas­ti pal­kin­not kan­nus­ta­vat pe­laa­jia jat­ka­maan ke­hit­ty­mi­sen po­lul­la, ke­huu Elo.