Aki Hie­ta­va­la / STT

JY­Pin sa­ta­vuo­tis­juh­la­kau­si päät­tyi Lii­gas­sa voit­toon tiis­tai­na, kun Rau­man Luk­ko kaa­tui maa­lein 5–4 voit­to­maa­li­ki­san jäl­keen. JY­PIn run­ko­sar­ja­si­joi­tus oli 13:s.

Suu­rin odo­tuk­sin kau­teen läh­te­nyt JYP koki synk­kiä ai­ko­ja val­men­ta­ja­pot­ku­jen ja mui­den vai­keuk­sien kans­sa. Luk­ko puo­les­taan jat­kaa per­jan­tai­na en­sim­mäi­sel­lä pu­do­tus­pe­li­kier­rok­sel­la, kun vas­taan aset­tuu TPS.

JY­Pin täh­ti­hyök­kää­jä Jer­ry Tur­ku­lai­nen me­net­ti vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la pis­te­pörs­sin voi­ton. Il­vek­sen Ou­la Pal­ve teh­tai­li Tu­run Pal­lo­seu­raa vas­taan te­hot 0+3, mut­ta lii­ga­pe­laa­jien kau­den par­haak­si pe­laa­jak­si va­lit­tu Tur­ku­lai­nen jäi Luk­koa vas­taan yh­teen syöt­tö­pis­tee­seen.

Näin Pal­ve nou­si pis­te­pörs­sin yk­kö­sek­si yh­den te­ho­pis­teen tur­vin.

Tur­ku­lai­nen pe­la­si koko jat­ko­a­jan ha­kien vie­lä yh­tä pis­tet­tä pis­te­pörs­sin voit­ta­mi­sek­si.

– Mi­nua pi­det­tiin kar­tal­la koko ajan, ja eh­kä se nä­kyi myös lo­pus­sa. Ei riit­tä­nyt täl­lä ker­taa voit­toon as­ti. Paik­ko­ja oli, mut­ta ei mah­da mi­tään. Pi­tää kii­tää myös kans­sa­pe­laa­jia. Ei tuo ole ta­va­no­mais­ta, Tur­ku­lai­nen huo­kai­si.

Vaik­ka pörs­si­voit­to jäi haa­veek­si, kau­si oli hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Tur­ku­lai­sel­le iso on­nis­tu­mi­nen. Hän voit­ti Pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen eli SJRY:n ää­nes­tyk­sen.

– Olen tosi otet­tu pal­kin­nos­ta, jon­ka sain. Kans­sa­pe­laa­jat ää­nes­ti­vät par­haak­si, niin on se hie­no jut­tu. Ai­ka tyh­jä olo on. Kova kau­si on ol­lut ja kai­ken­lais­ta on käy­ty läpi. Hie­noa, et­tä saim­me voi­ton, Tur­ku­lai­nen sa­noi.

– Jos Netf­lix-do­ku­ment­ti oli­si teh­ty mei­dän kau­des­ta, ai­ka­moi­nen sar­ja oli­si tar­jol­la. Näis­tä vai­keuk­sis­ta pi­tää ot­taa opik­si. Jos täl­lai­sia vas­toin­käy­mi­siä tu­lee jos­kus vie­lä, var­mas­ti ote­taan ne pa­rem­min vas­taan.