Pet­te­ri Iko­nen / STT

Ko­ti­ki­sat ovat iki­muis­toi­nen het­ki ke­nel­le ta­han­sa ur­hei­li­jal­le, mut­ta vie­lä eri­tyi­sem­män ta­pah­tu­mas­ta te­kee se, et­tä pää­see näyt­tä­mään pa­ras­taan seu­ra­ta­sol­ta tu­tul­la ko­ti­ken­täl­lä.

Suo­men al­le 18-vuo­ti­ai­den poi­kien jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een maa­li­vah­ti Pet­te­ri Rim­pi­nen edus­ti päät­ty­neel­lä seu­ra­jouk­ku­e­kau­del­la Kiek­ko-Es­poo­ta ja py­säyt­tää ikä­luo­kan MM-kil­pai­luis­sa kiek­ko­ja ko­ti­a­ree­nas­saan.

Jo tuo ase­tel­ma tuo li­sä­vä­ri­nää, mut­ta Rim­pi­sel­le on ol­lut tar­jol­la vie­lä­kin enem­män. Pik­ku­lei­jo­nat lei­rei­li en­nen MM-kil­pai­lu­ja Es­poon naa­pu­ri­kun­ta Kirk­ko­num­mel­la.

– Kun jouk­ku­een­joh­ta­ja sa­noi, et­tä lei­ri on Kirk­ko­num­mel­la, sa­noin, et­tä älä vit­sai­le, Rim­pi­nen ker­toi STT:lle MM-jouk­ku­een me­di­a­ti­lai­suu­des­sa.

Lei­ri­paik­ka oli tot­ta ja jää­hal­li eri­tyi­nen Rim­pi­sel­le.

– Tuli muis­to­ja mie­leen. Se oli hie­no ko­ke­mus. Olen aloit­ta­nut siel­lä jää­kie­kon ja pää­sin nyt maa­jouk­ku­een mu­ka­na pa­laa­maan Kirk­ko­num­men jää­hal­liin.

Kirk­ko­num­me­lais­läh­töi­nen maa­li­vah­ti jat­koi uraan­sa pai­kal­li­sen seu­ran Sa­la­moi­den jäl­keen Es­poos­sa. Tie on vie­nyt edus­tus­ta­sol­le ja Lii­gan por­teil­le saak­ka.

Rim­pi­nen pe­la­si vä­ke­vän kau­den Mes­tik­ses­sä ja on ot­ta­mas­sa MM-kil­pai­luis­sa yk­kös­maa­li­vah­din pai­kan. Hän on py­säyt­tä­nyt jo Lat­vi­an (3–1-voit­to) ja Slo­va­ki­an (4–0).

– Al­la on hyvä kau­si Mes­tik­ses­sä. Olen pe­lan­nut hy­viä maa­ot­te­lui­ta­kin kau­den ai­ka­na, maa­li­vah­ti pun­ta­roi läh­tö­koh­ti­aan.

Kiek­ko-Es­poon ym­pä­ril­lä on riit­tä­nyt pu­hi­naa, kun seu­ra­joh­to haas­toi ka­bi­ne­teis­sa lii­ga­joh­toa. Nou­su Mes­tik­ses­tä Lii­gaan var­mis­tui kes­ken kau­den. Vuo­si sit­ten mes­ta­ruu­den voit­ta­neen es­poo­lais­jouk­ku­een jää­hy­väi­set Mes­tik­sel­le ei­vät ol­leet täy­del­li­set, kun Kiek­ko-Es­poo jäi kol­man­nek­si.

Rim­pi­nen kiis­tää, et­tä jouk­ku­eel­le oli­si ta­pah­tu­nut ulos­pu­hal­lus lii­ga­pai­kan var­mis­tut­tua kes­ken kau­den.

– Sitä spe­ku­loi­tiin, mut­ta kaik­ki jouk­ku­ees­sa tie­si­vät ta­voit­teem­me. En­si kau­si on en­si kau­si. Ei sitä mie­tit­ty. Kaik­ki ha­lu­si­vat näyt­tää pa­ras­taan ja pe­la­ta jouk­ku­ees­sa en­si kau­del­la­kin. Ta­voit­te­lim­me mes­ta­ruut­ta. Ei ol­lut sel­lais­ta, et­tä ve­de­tään­pä tämä kau­si al­ta pois, hän paa­lut­ti.

Vii­me vii­kol­la 18 vuot­ta täyt­tä­neen maa­li­vah­din seu­ra­jouk­ku­e­kau­si oli hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti eri­no­mai­nen.

– Kau­si Mes­tik­ses­sä oli hyvä step­pi A-nuor­ten jäl­keen. Ai­em­paa haas­ta­vam­mat pe­lit ja tree­nit ke­hit­ti­vät to­del­la pal­jon. Mes­ta­ruu­teen em­me yl­tä­neet. Se jäi vä­hän va­jaak­si. Oli louk­kaan­tu­mi­sia ja sai­ras­te­lu­ja. Voin ol­la yl­peä prons­si­mi­ta­lis­ta­kin. Saim­me pää­tet­tyä kau­den voit­toon.

Mes­tik­sen lop­puot­te­luis­sa Ii­sal­men Peli-Kar­hut ja Imat­ran Ket­te­rä vään­si­vät seit­se­män ot­te­lun sar­jan, jon­ka päät­teek­si IPK oli vah­vem­pi voi­toin 4–3.

– Kat­soin jon­kun ver­ran fi­naa­le­ja. (Os­ka­ri) Par­vi­ai­sen kans­sa olin te­ke­mi­sis­sä muu­ta­man vii­kon, jo­ten olin eh­kä vä­hän IPK:n puo­lel­la, Rim­pi­nen mai­nit­si Kiek­ko-Es­poos­ta kes­ken kau­den IPK:hon siir­ty­neen maa­li­vah­din.

– Olen yl­peä hä­nen puo­les­ta, et­tä hän voit­ti mes­ta­ruu­den. Hä­vi­sim­me vä­lie­ris­sä Ket­te­räl­le, Rim­pi­nen mai­nit­si toi­sen syyn kan­nus­taa en­sim­mäi­sen Mes­tis-mes­ta­ruu­ten­sa ot­ta­nut­ta IPK:ta.

En­si kau­den osal­ta Rim­pi­sen ku­vi­ot ovat au­ki.

– Ei ole so­pi­mus­ta vie­lä täl­lä het­kel­lä. Es­poos­sa oli­si tar­koi­tus jat­kaa. Mi­nul­la ei mi­tään int­res­siä pe­la­ta muu­al­la.

– Ta­voit­tee­na on pe­la­ta Lii­gas­sa, mut­ta on­gel­ma ei ole pe­la­ta A-nuo­ris­sa­kaan. Saan pe­la­ta siel­lä edel­leen iän puo­les­ta. Ei­vät­kä lai­na­pe­lit Mes­tik­ses­sä­kään ole mah­dot­to­muus.

Nyt Rim­pi­sel­lä on tär­keä teh­tä­vä: muu­ra­ta Pik­ku­lei­jo­nien maa­li niin hy­vin, et­tä maa­il­man­mes­ta­ruus on mah­dol­li­nen.

Es­poos­sa ja Kirk­ko­num­mel­la hän on ol­lut pai­kal­li­so­pas maa­jouk­ku­e­to­ve­reil­leen.

– Pu­ku­kop­pi ja paik­ka­kin siel­lä ovat sa­mat kuin seu­ra­jouk­ku­ees­sa.

Suo­mi päät­tää al­ku­sar­jan tiis­tai­na ja koh­taa Yh­dys­val­lat.

– Jenk­ke­jä vas­taan ei ole iki­nä voi­tet­tu. Ta­sai­sia mat­se­ja on ol­lut hei­tä vas­taan, Rim­pi­nen sum­mai­li ko­ke­muk­sia kes­ki­näi­sis­tä ot­te­luis­ta.