Ee­tu Ha­lo­nen, Em­mi Til­vis / STT

Eu­ro­a­lu­een ko­rot voi­vat kään­tyä las­kuun ke­säl­lä, jos inf­laa­tio hi­das­tuu en­na­koi­dus­ti, ar­vi­oi Suo­men Pank­ki.

– Tu­lem­me to­si­aan oman ar­vi­o­ni mu­kaan käyn­nis­tä­mään ko­ron­las­kut ke­sä­kuus­sa, el­lei tule ta­ka­pak­kia var­sin­kin ge­o­po­li­tii­kan suun­nal­ta, sa­noi Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja Ol­li Rehn tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na.

Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja­na Rehn is­tuu EKP:n neu­vos­tos­sa, joka te­kee pää­tök­set eu­ro­a­lu­een ra­ha­po­li­tii­kas­ta.

EKP:n seu­raa­va ra­ha­po­liit­ti­nen ko­kous on ke­sä­kuun alus­sa. EKP:n neu­vos­to päät­tää oh­jaus­kor­ko­jen suu­ruu­des­ta. Pää­tök­set hei­jas­tu­vat vii­te­kor­koi­hin, ku­ten eu­ri­bo­rei­hin. Ylei­sin asun­to­lai­no­jen vii­te­kor­ko on 12 kuu­kau­den eu­ri­bor.

Täl­lä haa­vaa eu­ro­a­lu­een inf­laa­tio on hi­das­tu­mas­sa koh­ti Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin kah­den pro­sen­tin ta­voi­tet­ta. Eu­ro­a­lu­een inf­laa­tio eli ylei­nen hin­ta­ta­son nou­su oli maa­lis­kuus­sa 2,4 pro­sent­tia.

Suo­men Pan­kin ar­vi­on mu­kaan inf­laa­ti­o­ke­hi­tyk­sen suu­rim­mat ris­kit liit­ty­vät ge­o­po­li­tiik­kaan: Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen ja Lähi-idän konf­lik­tin mah­dol­li­seen laa­jen­tu­mi­seen.

Jän­nit­teet voi­vat esi­mer­kik­si kään­tää las­ke­neet ener­gi­an hin­nat uu­del­leen nou­suun. Inf­laa­tio on hi­das­tu­nut vuo­den 2022 lo­pun huip­pu­lu­ke­mis­ta pait­si ki­ris­ty­neen ra­ha­po­li­tii­kan, myös las­ke­nei­den ener­gi­an hin­to­jen vuok­si.

Huh­ti­kuun ko­kouk­ses­saan EKP päät­ti pi­tää oh­jaus­kor­kon­sa en­nal­laan. Esi­mer­kik­si tark­kaan seu­rat­tu EKP:n tal­le­tus­kor­ko py­syy näin ol­len nel­jäs­sä pro­sen­tis­sa ai­na­kin ke­sä­kuu­hun saak­ka.

Ke­sä­kuus­sa EKP saa päi­vi­te­tyn ar­vi­on inf­laa­ti­on tu­le­vas­ta ke­hi­tyk­ses­tä ja ra­ha­po­li­tii­kan vä­lit­ty­mi­ses­tä.

– Jos ar­vio vah­vis­taa luot­ta­mus­tam­me sii­tä, et­tä inf­laa­tio on va­kau­tu­mas­sa ta­voit­tee­seen, voim­me ryh­tyä ke­ven­tä­mään ra­ha­po­li­tii­kan vi­ri­tys­tä ja las­ke­maan kor­ko­ja, sa­noo Rehn tie­dot­tees­sa.

Suo­men Pan­kin mu­kaan eu­ro­a­lu­een ta­lous­kas­vu on ol­lut py­säh­dyk­sis­sä vuo­den 2022 lop­pu­puo­lel­ta saak­ka. Heik­koa ke­hi­tys­tä se­lit­tää ni­me­no­maan kiih­ty­nyt inf­laa­tio ja sen ai­heut­ta­ma re­aa­li­tu­lo­jen las­ku.

Li­säk­si inf­laa­ti­on hil­lit­se­mi­sek­si nos­te­tut ko­rot ovat hi­das­ta­neet myös ta­lous­kas­vua. Eu­ro­a­lu­een in­ves­toin­nit ja ku­lu­tus ovat su­pis­tu­neet yli­pää­tään li­sään­ty­neen epä­var­muu­den myö­tä, Suo­men Pank­ki ar­vi­oi.

Pan­kin mu­kaan eu­ro­a­lu­een ta­lous­kas­vun en­na­koi­daan käyn­nis­ty­vän lop­pu­vuo­des­ta pit­käl­ti yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen ve­tä­mä­nä.

Ar­vi­oon si­säl­ty­vät kui­ten­kin sa­mat ge­o­po­liit­ti­set ris­kit kuin inf­laa­ti­o­ke­hi­tyk­seen, min­kä vuok­si kas­vun nyt­käh­tä­mi­nen käyn­tiin saat­taa myös vii­väs­tyä.

Vii­me vuo­sien ala­vi­rei­ses­tä ta­lous­kas­vus­ta huo­li­mat­ta eu­ro­a­lu­een työt­tö­myys on Suo­men Pan­kin mu­kaan al­hai­sin koko eu­ro­ai­ka­na. Työt­tö­myy­sas­te oli hel­mi­kuus­sa 6,5 pro­sent­tia.

Eu­ro­a­lu­eel­la oli vii­me vuo­den lo­pus­sa noin vii­si mil­joo­naa 15–64-vuo­ti­as­ta työl­lis­tä enem­män kuin vuo­den 2019 lo­pus­sa.

Suo­men Pan­kin mu­kaan eu­ro­a­lue kai­paa­kin pi­ris­tys­ruis­ket­ta eri­tyi­ses­ti tuot­ta­vuu­teen. Tuot­ta­vuus vai­kut­taa myös kes­ki­pit­kän ai­ka­vä­lin inf­laa­ti­oon ja re­aa­li­ko­ron ta­soon, pank­ki sa­noo.

Lääk­kee­nä tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si pank­ki esit­tää pa­nos­ta­mis­ta "in­hi­mil­li­seen pää­o­maan" eli osaa­vaan työ­voi­maan.

– Tuot­ta­vuu­den pa­ra­ne­mi­nen ei ta­pah­du yh­des­sä yös­sä, Rehn to­te­aa.

– Sii­hen tar­vi­taan pit­kä­jän­teis­tä ta­lous­po­li­tiik­kaa, joka tu­kee in­ves­toin­te­ja ja vah­vis­taa yri­tys­ten kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia.