Juu­so Lind­berg / STT

Ruot­sin ja Yh­dys­val­tain mer­ki­tys Suo­men ul­ko­maan­kau­pas­sa on kas­va­nut sa­mal­la kun Kii­nan mer­ki­tys on vä­hen­ty­nyt. Tämä voi­daan pää­tel­lä OP-ryh­män tie­dois­ta, jot­ka kä­sit­te­le­vät pan­kin ke­rää­mää mak­su­da­taa. Yri­tys­ten mak­su­jen osuus kai­kis­ta da­taan ke­rä­tyis­tä mak­suis­ta on 98 pro­sent­tia.

OP-ryh­män jul­kai­se­mat tie­dot ovat al­ku­vuo­del­ta 2024, tam­mi­kuun ja tou­ko­kuun vä­li­sel­tä tar­kas­te­lu­jak­sol­ta.

Da­taan on ke­rät­ty yri­tys­ten ja ku­lut­ta­jien OP:n kaut­ta lä­het­tä­miä ja vas­taa­not­ta­mia kan­sain­vä­li­siä mak­su­ja, mut­ta sii­nä ei ole huo­mi­oi­tu OP-ryh­män omaan fi­nans­si­toi­min­taan ja suu­riin ins­ti­tuu­ti­oi­hin liit­ty­vää ra­ha­lii­ken­net­tä. OP myös to­te­aa, et­tä ti­las­to on ul­ko­maan­kau­pan ke­hi­tys­tä ar­vi­oi­ta­es­sa en­nen kaik­kea suun­taa-an­ta­va.

Mak­su­ja on pank­ki­ryh­män mu­kaan tul­lut kaik­ki­aan 206 eri maas­ta, vaik­ka YK tun­nus­taa vain 193 it­se­näis­tä val­ti­o­ta. OP:n mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Ant­ti Kar­hu ker­too STT:lle säh­kö­pos­tit­se lu­vun se­lit­ty­vän sil­lä, et­tä kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pas­sa maa­koo­de­ja on enem­män kuin var­si­nai­sia val­ti­oi­ta.

Eni­ten mak­su­ja suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­le on tul­lut Bri­tan­ni­as­ta, joka on si­joit­tu­nut ti­las­tois­sa kor­ke­al­le ai­em­min­kin. Maa oli koko vuo­den 2023 tar­kas­te­lu­jak­sol­la eni­ten mak­su­ja lä­het­tä­nei­den jou­kos­sa yk­kö­se­nä. Vaik­ka vuon­na 2020 toi­meen­pan­nun bre­xi­tin epäil­tiin alun pe­rin vai­kut­ta­van Suo­men ja Bri­tan­ni­an vä­li­sen kau­pan mää­rään, ei näin kui­ten­kaan ole lo­pul­ta käy­nyt.

Toi­sek­si vien­ti­ti­las­tois­sa tuli Ruot­si, joka kii­la­si ai­em­min ho­pe­a­paik­kaa pi­tä­neen Sak­san ohi. Li­säk­si Yh­dys­val­lois­ta saa­pu­vien mak­su­jen mää­rä on tie­dot­teen mu­kaan al­ku­vuo­des­ta li­sään­ty­nyt.

Vuon­na 2023 sen si­jaan eni­ten mak­su­ja Suo­mes­ta läh­ti Sak­saan. Toi­se­na tu­li­vat Ruot­si, Yh­dys­val­lat, Alan­ko­maat sekä Bri­tan­nia. Ti­las­toi­hin pe­rus­tu­van tul­kin­nan mu­kaan Yh­dys­val­tain mer­ki­tys ni­me­no­maan vien­ti­kump­pa­ni­na on kas­va­nut.

OP-ryh­män mu­kaan ti­las­tos­sa ei voi­da näh­dä yh­tä mer­kit­tä­viä muu­tok­sia kuin vien­ti­mai­ta kos­ke­vis­sa lu­vuis­sa, mut­ta Ruot­sin voi näh­dä kas­vat­ta­neen mer­ki­tys­tään vien­nin li­säk­si myös tuon­ti­ti­las­tois­sa. Sen si­jaan Kii­naan on läh­te­nyt mak­su­ja ai­kai­sem­paa vä­hem­män, jon­ka pe­rus­teel­la OP-ryh­mä ar­vi­oi suo­ma­lais­ten yri­tys­ten tuon­nin maas­ta las­ke­neen.

Kar­hu ker­too, et­tä tuon­nin li­säk­si myös Kii­naan suun­tau­tu­va vien­ti on vä­hen­ty­nyt suh­tees­sa enem­män kuin vien­ti mui­hin mai­hin. Tänä vuon­na ko­et­tua las­kua se­lit­tä­vät var­sin­kin sa­ta­ma­la­kot. Nii­den seu­rauk­se­na koko vien­ti Suo­mes­ta vä­he­ni tam­mi­kuun ja maa­lis­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na 16,8 pro­sent­tia, mut­ta Kii­nan koh­dal­la luku oli 20 pro­sen­tin luok­kaa.