En­ti­nen pre­si­dent­ti ja ny­kyi­nen juop­po Dmit­ri Med­ve­dev ei ole ai­noa hen­ki­ses­tä pa­hoin­voin­nis­ta kär­si­vät kah­jo Ve­nä­jäl­lä. Myös jää­kiek­koi­lus­sa vai­kut­ta­neet hen­ki­löt jak­sa­vat päi­väs­tä toi­seen suol­taa jär­jet­tö­miä väit­tei­tä esi­mer­kik­si jää­kie­kon MM-ki­sois­ta ja Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­sis­ta. Nar­ra­tii­vi on sa­maa, jota Kreml ja siel­lä omas­sa bunk­ke­ris­saan is­tu­va so­ta­ri­kol­li­nen Vla­di­mir Pu­tin jau­ha­vat vä­sy­mät­tö­mäl­lä in­nol­la.

Nämä Pu­ti­nin hyö­dyl­li­set idi­oo­tit nou­dat­ta­vat tie­tys­ti isän­tän­sä toi­vei­ta. Muu­ten he ei­vät pää­si­si ää­neen ja sai­si vies­ti­ään val­ti­on tiu­kas­ti kont­rol­loi­miin vies­ti­miin. Hei­dän sa­no­man­sa on suun­nat­tu ta­val­li­sil­le ve­nä­läi­sil­le, joi­den asen­net­ta län­si­mai­siin de­mok­ra­ti­oi­hin yri­te­tään kai­kin ta­voin saa­da mah­dol­li­sim­man ne­ga­tii­vi­sek­si.

En­ti­nen huip­pu­pe­laa­ja, Val­ti­on­duu­man jä­sen Vjat­šes­lav Fe­ti­sov, kri­ti­soi Kan­sain­vä­lis­tä jää­kiek­ko­liit­toa IIHF:ää ja Kan­sain­vä­lis­tä olym­pi­a­ko­mi­te­aa KOK:ta Match TV:llä.

IIHF sul­ki Ve­nä­jän ja sen tah­dot­to­man va­sal­lin Val­ko-Ve­nä­jän kai­kis­ta kil­pai­luis­taan Ve­nä­jän aloi­tet­tua bru­taa­lin hyök­käys­so­dan Uk­rai­naan hel­mi­kuus­sa 2022. KOK on ol­lut sank­ti­ois­saan vä­hän IIHF:ää löy­sem­pi sal­lies­saan yk­sit­täis­ten ve­nä­läis­ten osal­lis­tua Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­siin yk­sit­täi­si­nä ur­hei­li­joi­na il­man maa­tun­nuk­sia ja kan­sal­lis­hym­niä.

– Ur­hei­li­joil­tam­me on riis­tet­ty mah­dol­li­suus kil­pail­la suu­rim­mas­sa kil­pai­lus­sa. Se on syr­jin­tää, ri­kos ur­hei­lua ja sään­tö­jen mu­kaan pe­laa­mis­ta koh­taan. Kaik­ki ta­pah­tui KOK:n ja IIHF:n joh­dol­la, Fe­ti­sov sa­noi.

– IIHF:n pu­heen­joh­ta­ja (Luc) Tar­dif on vi­hol­li­sem­me! Hän ei aio ot­taa huo­mi­oon mei­dän etu­jam­me, pilk­kaa mei­tä ja louk­kaa kaik­kia oi­keuk­si­am­me, EU:n, USA:n ja Iso-Bri­tan­ni­an pa­ko­te­lis­tal­la ole­va Fe­ti­sov jy­ri­si ei­kä tie­ten­kään mai­nin­nut, mi­ten ve­nä­läi­set mur­haa­vat, rais­kaa­vat ja ki­dut­ta­vat myös nai­sia ja lap­sia Uk­rai­nas­sa.

Pe­laa­jau­ral­laan lii­an mon­ta is­kua pää­hän­sä saa­nut en­ti­nen kau­ka­lo­tap­pe­li­ja ja val­men­ta­ja And­rei Na­za­rov on yk­si suu­ri­sui­sim­mis­ta idi­oo­teis­ta.

– Pian kuu­lem­me huu­to­ja Ve­nä­jän pa­laut­ta­mi­ses­ta kan­sain­vä­li­sel­le ur­hei­lu­a­ree­noil­le. Ja kun pa­laam­me, voi­tam­me var­mas­ti. Kaik­ki vi­hol­li­sem­me jou­tu­vat mak­sa­maan las­kut vii­meis­tä sent­tiä myö­ten. Tämä kos­kee lat­vi­a­lai­sia, suo­ma­lai­sia ja kaik­kia mui­ta val­ti­oi­ta, jot­ka ovat meil­le epäys­tä­väl­li­siä, Na­za­rov pu­hi­si Cham­pi­ons­hip.com:lle.

– Ruot­sa­lai­set ja suo­ma­lai­set vas­tus­ta­vat Ve­nä­jän pa­luu­ta kan­sain­vä­li­sil­le aree­noil­le sekä pää­syä 2025 MM-ki­soi­hin ja 2026 olym­pi­a­lai­siin. Tyh­myy­des­tä ei ole ol­lut epäi­lys­tä­kään. Pre­si­dent­tim­me Vla­di­mir Vla­di­mi­ro­vich Pu­tin on maa­il­man suo­si­tuin hen­ki­lö. Ve­nä­jän ta­lous on Eu­roo­pan vah­vin. Mi­kään sank­tio ei ole rik­ko­nut mei­tä, Na­za­rov to­te­si um­mis­ta­mal­la sil­män­sä ta­val­lis­ten ve­nä­läis­ten kur­juu­del­ta ja köy­hyy­del­tä ja yli 500 000 kuol­leel­ta tai vam­mau­tu­neel­ta ve­nä­läis­so­ti­laal­ta.

Na­za­rov pilk­ka­si myös Lei­jo­nien pää­val­men­ta­jaa Juk­ka Ja­los­ta. Ja­lo­nen piti oi­ke­a­na Ve­nä­jän pi­tä­mis­tä si­vus­sa kan­sain­vä­li­ses­tä ur­hei­lus­ta.

– Juk­ka Ja­lo­sen sa­no­ja ei pidä ot­taa va­ka­vas­ti. Täl­lai­set ih­mi­set vä­lit­tä­vät vain pank­ki­ti­lil­lään ole­vas­ta sal­dos­ta. Ei ole omaa­tun­toa tai älyä. Mi­hin tätä Suo­mea tar­vi­taan? Suo­mi pi­tää unoh­taa. He ra­ken­si­vat ai­dan, jon­ka ta­kia he it­se ro­mah­ti­vat, kau­ka­na ruu­din­kek­si­jän mai­nees­ta ole­va Na­za­rov sa­noi.

Sel­väs­ti hul­luin suu­palt­ti on en­ti­nen jää­kiek­koi­li­ja Alek­sandr Ko­žev­ni­kov.

– Olem­me jär­kyt­ty­nei­tä IIHF:n po­li­tii­kas­ta. Ve­nä­jä lait­toi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­jen lis­tal­le pa­ha­mai­nei­sim­mat rus­so­fo­bit. Mei­dän on ai­ka lait­taa myös Tar­dif et­sit­ty­jen lis­tal­le, Ko­žev­ni­kov sa­noi Al­l­hoc­key.ru:n mu­kaan.

– Ruot­sa­lai­set ovat pa­ho­ja hen­kiä, haa­mu­ja. He ovat roh­kei­ta vain sil­loin, kun em­me ole pai­kal­la. He ovat täy­del­li­siä rois­to­ja, Ko­žev­ni­kov to­te­si R-Spor­til­le.

Jo­ke­rien en­ti­nen ja Hart­wall-aree­nan ny­kyi­nen osa­o­mis­ta­ja, Pie­ta­rin SKA:n pää­val­men­ta­ja ja Ve­nä­jän jää­kiek­ko­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ro­man Ro­ten­berg syyt­tää suo­ma­lai­sia Ve­nä­jän ti­lan­tees­ta Match TV:llä.

– Kan­sain­vä­li­nen jää­kiek­ko­liit­to on ko­ko­naan suo­ma­lais­ten omis­tuk­ses­sa. Kos­ka IIHF on nyt suo­ma­lais­ten joh­ta­ma, tie­däm­me hei­dän suh­tau­tu­mi­sen­sa maa­ham­me. He pel­kää­vät mei­tä, he ei­vät ha­lua pe­la­ta kans­sam­me, kos­ka he pel­kää­vät hä­vi­ä­vän­sä meil­le, Jo­ke­rien kan­nat­ta­jil­ta lem­pi­ni­men "Rot­ta" saa­nut Ro­ten­berg sa­noi.

– Kil­pai­li­jam­me kär­si­vät Ve­nä­jän pois­sa­o­los­ta. Ka­na­da, USA ja suo­ma­lai­set ro­mah­ti­vat jo MM-ki­sois­sa. Kun pa­laam­me kan­sain­vä­li­sil­le aree­noil­le, me olem­me vah­vem­pia ja kil­pai­li­jam­me ovat hei­kom­pia, Ro­ten­berg pau­ha­si uu­tis­toi­mis­to Tas­sil­le.

Ro­ten­ber­gin isä Bo­ris Ro­ten­berg on Pu­ti­nin van­ha ju­do­ka­ve­ri. Il­man oli­gark­ki-isän­sä ja öky­rik­kaan se­tän­sä Ar­ka­di Ro­ten­ber­gin suh­tei­ta Pu­ti­niin Ro­man Ro­ten­berg ei oli­si iki­nä pääs­syt ny­kyi­seen ase­maan­sa ja työs­ken­te­li­si ky­ky­jen­sä pe­rus­teel­la to­den­nä­köi­ses­ti vain tak­si­kus­ki­na.

PEK­KA JA­LO­NEN