Mi­kään ei kas­va­ta ruh­ti­naan mai­net­ta ja hän­tä koh­taan tun­net­tua ar­vos­tus­ta yh­tä te­hok­kaas­ti kuin suu­ret hank­keet, kir­joit­taa Nic­colò Mac­hi­a­vel­li kir­jas­saan Ruh­ti­nas. Tätä lau­set­ta lu­kies­saan tu­lee mie­leen Rau­man kau­pun­gin val­tuus­ton ruh­ti­naat, jot­ka aja­es­saan suu­ruu­den ide­o­lo­gi­aa kes­kit­tä­vät pe­ru­so­pe­tu­syk­si­köt kes­kus­ta-alu­eel­le luo­dak­seen ve­to­voi­mai­sen Rau­man. Epäi­len kui­ten­kin, et­tä mo­nel­ta näil­tä ruh­ti­nail­ta on Mac­hi­a­vel­lit lu­ke­mat­ta.

Pal­jon maan­lä­hei­sem­mäs­tä­kin ar­tik­ke­lis­ta oli­si voi­nut lu­kea, mis­tä ve­to­voi­maa ja tä­ten ruh­ti­nai­den mai­net­ta ja ar­vos­tus­ta saa­daan ny­ky­ään, sil­lä Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den ar­tik­ke­lis­sa 16.6.2024 ker­ro­taan, et­tä ky­lä­kou­lu on ve­to­voi­maa luo­va te­ki­jä. Hel­sin­ki­läis­per­he oli asu­mis­ko­kei­lus­sa pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, jos­sa oli ky­lä­kou­lu ja he oli­vat ihas­tu­neet sii­hen, kun taas pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on käyn­nis­sä raju kou­lus­hop­pai­lu.

Hä­meen ky­lät ry on jär­jes­tä­nyt Pol­ku ky­lään -asu­mis­ko­kei­lua ja sai kol­mes­sa vii­kos­sa yli sata ha­ke­mus­ta, jo­ten maal­le muut­to kiin­nos­taa yhä, tus­kin Rau­ma ero­aa täs­sä­kään suun­tauk­ses­sa muus­ta maas­ta. Ha­ke­muk­sia oli tul­lut ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­ta­kin per­heil­tä. Ha­ke­muk­sien pe­rus­te­lui­na oli­vat per­hei­den ha­lut tar­jo­ta lap­sil­leen ti­laa tem­mel­tää va­paas­ti, luon­toa, rau­haa ja tur­val­li­suut­ta. Ky­läyh­tei­sön mer­ki­tys nou­si myös esil­le ha­ke­muk­sis­sa.

Rau­mal­la kui­ten­kin on pää­dyt­ty sii­hen, et­tä luo­daan ve­to­voi­maa kai­va­mal­la mah­dol­li­ses­ti 8 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­va ka­na­va me­res­tä, jot­ta saa­daan noin 30 tont­tia li­sää ”me­ren ran­nal­le”. Tont­te­ja oli­si tar­jol­la esim. Va­sa­rai­sil­la ja muis­sa ky­lis­sä, näi­den saa­vu­tet­ta­vis­sa oli­si myös kun­nal­lis- ja yh­dys­kun­ta­tek­niik­ka il­man mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja, vie­lä ky­län kou­lu lä­hel­lä. Mie­les­tä­ni erit­täin hyvä vaih­to­eh­to nuo­rel­le per­heel­le, mut­ta mitä vie­lä: SDP ja Ko­koo­mus kät­te­le­vät val­tuus­tos­sa ja päät­tä­vät sul­kea kaik­ki ky­lä­kou­lut, ra­ken­taa näi­den ti­lal­la mas­sii­vi­set uu­det kou­lut vel­ka­ra­hal­la ja kai­vaa vie­lä ka­na­van.

SDP- ja Ko­koo­mus- ve­toi­nen si­vis­tys­va­li­o­kun­ta on jo tou­ko­kuun ko­kouk­ses­sa kil­pai­lut­ta­nut val­miik­si kou­lu­verk­kou­u­dis­tuk­sen vaa­ti­mat kou­lu­kyy­dit; kau­pun­gin­val­tuus­to­han kä­sit­te­li kou­lu­verk­kou­u­dis­tus­ta vas­ta ke­sä­kuun ko­kouk­ses­saan. Näin SDP ja Ko­koo­mus oli­vat ryh­mä­pää­tök­sil­lään kä­tel­leet ky­lä­kou­lut sul­jet­ta­vik­si jo en­nak­koon.

Eliit­ti ei edus­ta koko kan­saa vaan ajaa vain pie­nen ryh­män etua, näin Rau­mal­la­kin on pääs­syt ta­pah­tu­maan. Rau­mal­la pää­tök­sen te­os­sa pi­täi­si pa­la­ta ta­voit­te­le­maan yh­teis­tä, kaik­kien edun mu­kais­ta hy­vää.

Pää­tän teks­ti­ni hie­man pro­vo­soi­vaan Mika Wal­ta­rin teks­tiin ” Kan­sa tie­tää lo­pul­ta kai­ken, vaik­ka sil­le ei ku­kaan mi­tään ker­toi­si, ja se tie­tää kai­ken en­sin hä­mä­räs­ti kuin unes­sa, mut­ta ker­ran sel­vi­ää sil­le kaik­ki kuin lei­mah­duk­se­na, ja sil­loin ta­pel­laan ka­dun­kul­mis­sa ja ta­lot pa­la­vat ja mo­net asi­at muut­tu­vat en­ti­ses­tään.”

Rau­li Leh­ti­nen

KM, in­si­nöö­ri (AMK)