Rau­man kau­pun­gin kaa­voi­tuk­ses­sa ete­ne­vä Van­han Rau­man kaa­vau­u­dis­tus ta­sa­pai­noi­lee mu­se­oin­nin ja elin­voi­man vä­lil­lä. On sel­vää, et­tä Van­han Rau­man ra­ken­nuk­sia, ra­ken­nus­ta­paa ja alu­et­ta ko­ko­nai­suu­des­sa on vaa­lit­ta­va tark­ko­jen­kin mää­räys­ten avul­la. Toi­saal­ta kau­pun­ki tar­vit­see ti­laa ja mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­ty­mi­seen.

Kes­kus­tan alue on mu­kau­tu­nut vuo­si­kym­me­nien ajan kul­loi­seen­kin tar­pee­seen. Sei­niä on puh­kot­tu näy­teik­ku­noik­si tai pie­nen­net­ty ta­kai­sin ta­val­li­seen ko­koon. Pu­hu­mat­ta­kaan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sis­ta. Mik­si juu­ri ny­kyi­nen ti­lan­ne oli­si op­ti­maa­li­nen ja ai­nut oi­kea?

On har­mi, et­tä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tyh­jä­nä odot­ta­va kaup­pa­kes­kuk­sen tont­ti jat­kaa tyh­jä­nä ole­mis­taan. Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man ovat var­mas­ti ai­ka ja ki­vi­jal­ka­kau­pan ke­hi­tys jät­tä­neet his­to­ri­an leh­dil­le. Mut­ta jos­sa­kin muo­dos­sa ton­til­le tar­vi­taan ak­tii­si­vuut­ta.

Ai­nut­ker­tai­nen mah­dol­li­suus ai­van kau­pun­gin kes­kus­tas­sa toi­si kau­pal­li­seen ko­ko­nai­suu­teen vah­vis­tus­ta. Pi­tää muis­taa, et­tä kaup­pa­kes­kuk­sen tont­ti ei suin­kaan ole mis­sään kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­la. Sil­loin sen vai­ku­tus ko­ko­nai­suu­teen oli­si­kin toi­nen.

Kau­pun­gin suun­nit­te­lus­sa tar­vi­taan ajoit­tain iso­ja vi­si­oi­ta, jot­ta jo­ta­kin ke­hi­tys­tä al­kai­si ta­pah­tua. Sik­si Riku Rä­sä­sen hah­mot­te­le­ma laa­jen­nu­so­sa Van­han Rau­man ra­ken­nus­ten lo­maan on vir­kis­tä­vää uut­ta nä­ke­mys­tä. Sa­moin vi­reil­lä ole­va Van­ha­lah­den alu­een ka­na­va­ra­ken­ta­mi­nen ja sen myö­tä syn­ty­vät ran­ta­ton­tit ovat ter­ve­tul­lut­ta li­sää kau­pun­ki­suun­nit­te­luun.

Toki ka­na­va­ra­ken­ta­mi­sen paik­ka voi­si löy­tyä lä­hem­pää­kin kes­kus­taa. Kap­pe­lin­luh­dan ns. pask­lah­den ym­pä­rys­tän sii­vo­a­mi­nen ja osit­tain asuin­käyt­töön ot­ta­mi­nen toi­si mie­len­kiin­toi­sia me­rel­li­siä tont­te­ja. Jos vaik­ka joku kau­em­paa­kin in­nos­tui­si muut­ta­maan Rau­mal­le.

Samu Vah­te­ris­to

Pää­toi­mit­ta­ja