Ari Lai­ne tie­si pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­es­sään ha­lu­a­van­sa ra­ken­nu­sin­si­nöö­rik­si. Näin sel­vil­lä sä­ve­lil­lä pol­ku­kin oli sel­vä, en­sin ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, sit­ten in­si­nöö­ri­o­pin­not am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

Win­No­vas­sa aloit­ta­es­saan hän sai kuul­la mah­dol­li­suu­des­ta suo­rit­taa Nop­sa-väy­lä­o­pin­not, joi­den avul­la opis­ke­li­ja saa suo­ran pää­syn il­man pää­sy­ko­kei­ta tie­tyl­le kou­lu­tu­sa­lal­le SAM­Kis­sa.

Tämä mah­dol­li­suus vas­ta­si hä­nen ta­voit­tei­taan enem­män kuin hy­vin, ja niin­pä Lai­ne viet­tää nyt ker­ran vii­kos­sa puo­let kou­lu­päi­väs­tään SAM­Kis­sa opis­kel­len ruot­sia, eng­lan­tia, ma­te­ma­tiik­kaa ja vies­tin­tää. Muun ajan hän suo­rit­taa opin­to­jaan nor­maa­liin ta­paan opis­ke­lu­to­ve­rien­sa kans­sa Win­No­vas­sa.

-Väy­lä­o­pin­toi­hin me­nee ai­kaa muu­ta­mas­ta tun­nis­ta noin kuu­teen tun­tiin vii­kos­sa eli sen ver­ran se tuo li­sä­työ­tä, Lai­ne ar­vi­oi.

Ky­sees­sä ei ole siis val­ta­van suu­ri in­ves­toin­ti ajal­li­ses­ti ot­ta­en huo­mi­oon sen, et­tä nyt suo­ri­te­tut kurs­sit ovat var­si­nais­ten am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pin­to­jen al­ka­es­sa suo­ri­tet­tu­na. Hy­vin tär­keä te­ki­jä on myös se, et­tä opis­ke­lu­paik­ka on jo var­ma­na asi­a­na ta­ka­tas­kus­sa.

-Opin­to­jen an­si­os­ta SAMK on jo nyt paik­ka­na tut­tu, kun olen siel­lä jo osit­tain opin­to­ja­ni opis­kel­lut ja pää­sen suo­raan si­sään il­man stres­siä pää­sy­ko­keis­ta ja niis­sä pär­jää­mi­ses­sä, Lai­ne lis­taa hy­viä puo­lia.

Väy­lä­o­pin­nois­ta var­muut­ta opis­ke­luun

Nop­sa-väy­lä­o­pin­not ovat mah­dol­li­sia liki kai­kil­le Win­No­van tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le, ja opin­to-oh­jaa­ja Sir­pa Koi­vu­nen kan­nus­taa­kin opis­ke­li­joi­ta tart­tu­maan mah­dol­li­suu­teen. Win­No­vas­sa on tar­jol­la oh­jaus­ta ja apua teh­tä­vien te­koon yh­teis­ten ai­nei­den opet­ta­jil­ta läpi opin­to­jen.

-Tämä an­taa opis­ke­li­jal­le var­muut­ta opin­toi­hin, kun huo­maa, et­tä hei, kyl­lä­hän minä pär­jään am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pin­nois­sa­kin.

Väy­lä­o­pin­to­jen kes­to on noin puo­li­tois­ta vuot­ta ja ne käy­dään lo­mit­tain am­mat­ti­o­pin­to­jen ohel­la. Pää­o­sin opis­ke­li­jat aloit­ta­vat Nop­sa-väy­lä­o­pin­not toi­se­na opis­ke­lu­vuon­naan, mut­ta jois­sain ta­pauk­sis­sa ja joil­lain aloil­la ne voi­daan aloit­taa jo en­sim­mäi­sen vuo­den ke­vät­lu­ku­kau­del­la.

Tam­mi­kuus­sa Nop­sa-väy­lä­o­pin­toi­hin otet­tiin mu­kaan kaik­ki hy­väk­sy­tys­ti SAM­Kin Nop­sa-väy­lä­va­lin­ta­kurs­sin suo­rit­ta­neet.

Tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si SAM­Kiin ha­e­taan am­mat­ti­kou­lun opin­to­jen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen avoi­men väy­län eril­lis­haus­sa.

Sirpa Koivunen kannustaa opiskelijoita väyläopintojen pariin.

Sirpa Koivunen kannustaa opiskelijoita väyläopintojen pariin.

Ak­tii­vis­ta opis­ke­li­ja­toi­min­taa

Win­No­van opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti opis­ke­li­ja­toi­min­taan. Opis­ke­li­ja­toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­joi­den vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien, hy­vin­voin­nin ja viih­ty­vyy­den li­sää­mi­nen. Toi­min­taan kuu­luu opis­ke­li­ja­yh­dis­tys­toi­min­ta Wino ry, tu­tor­toi­min­ta sekä mu­ka­na­o­lo eri­lai­sis­sa opis­ke­li­joil­le suun­na­tuis­sa ta­pah­tu­mis­sa niin op­pi­lai­tok­sen si­säl­lä kuin muu­al­la­kin.

Pin­ta­kä­sit­te­ly­a­lan pe­rus­tut­kin­toa en­sim­mäis­tä vuot­ta suo­rit­ta­va Nea Ha­ka­mä­ki on ol­lut mu­ka­na tu­tor-toi­min­nas­sa opin­to­jen­sa alus­ta as­ti. Talo on tut­tu sik­si, et­tä hän on ol­lut Win­No­vas­sa jo vuo­den en­nen pe­rus­tut­kin­toa TUVA-kou­lu­tuk­ses­sa (tut­kin­toon val­mis­ta­va kou­lu­tus).

-Sitä tie­tää it­se mil­lais­ta on aloit­taa uu­te­na opis­ke­li­ja­na uu­des­sa kou­lus­sa ja osak­si sik­si ha­lu­sin mu­kaan toi­min­taan, jot­ta voin ol­la uu­sien opis­ke­li­joi­den tu­ke­na, Ha­ka­mä­ki ker­too.

Tu­to­rit osal­lis­tu­vat­kin juu­ri uu­den opis­ke­li­jan pe­reh­dyt­tä­mi­seen op­pi­lai­tok­sen käy­tän­töi­hin ja aut­ta­vat pää­se­mään al­kuun uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä ja opin­nois­saan. He myös oh­jaa­vat kou­lu­tuk­seen tu­tus­tu­jia, toi­mi­vat apu­na op­pi­lai­tok­sen esit­te­lyis­sä mes­suil­la ja ta­pah­tu­mis­sa sekä ker­to­vat oman alan­sa opin­nois­ta ja opis­ke­lus­ta Win­No­vas­sa.

Ak­tii­vi­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta tu­tor­toi­min­taan on mah­dol­lis­ta saa­da 3 osaa­mis­pis­tet­tä YTO-va­lin­nai­siin opin­toi­hin.

Nea Hakamäki tahtoi mukaan tutor-toimintaan tukeakseen uusia opiskelijoita.

Nea Hakamäki tahtoi mukaan tutor-toimintaan tukeakseen uusia opiskelijoita.

Suun­ta omal­le alal­le

• Yh­teis­ha­ku pe­rus­kou­lun päät­tä­vil­le 20.2.-19.3.2024. Opin­to­po­lus­sa opin­to­pol­ku.fi

• Li­sä­tie­to­ja yh­teis­haus­ta löy­dät www.win­no­va.fi/yh­teis­ha­ku

• Jat­ku­va haku kai­kil­le ja koko kou­lu­tus­tar­jon­ta win­no­va.fi

• Nop­sa-väy­lä­o­pin­not win­no­va.fi/jat­ko-opin­not