Brid­ge-ker­ho, kä­si­työ­ker­ho, kun­to­pii­ri, le­vy­raa­ti, kuun­nel­ma, rau­man­kie­li­siä lau­lu­ja, oh­jat­tua jump­paa. Sa­gan il­moi­tus­tau­lua vil­kais­ta­es­sa huo­maa, et­tä oh­jel­maa on tar­jol­la run­saas­ti vii­kon jo­kai­sel­le päi­väl­le.

-Jär­jes­täm­me vii­kos­sa vä­hin­tään 15 eri ti­lai­suut­ta asuk­kail­le. Meil­lä on myös oma va­paa-ajan oh­jaa­ja, ker­too Saga Ka­na­lin­ran­nan joh­ta­ja Satu Hei­no­nen.

Jum­pat ovat va­paa-ajan oh­jel­mis­ta suo­si­tuim­pia, jois­sa pait­si yl­lä­pi­de­tään kun­toa, vaih­de­taan myös mie­li­pi­tei­tä päi­vän­polt­ta­vis­ta ai­heis­ta. Kes­kus­te­lut usein jat­ku­vat pal­ve­lu­ta­lon ra­vin­to­las­sa, jon­ka edus­tal­le moni asu­kas ko­koon­tuu jo hy­vis­sä ajoin en­nen lou­nas­ta. Ra­vin­to­las­sa on oma keit­tiö, jos­sa val­mis­tuu val­ta­o­sa tar­jot­ta­vas­ta ruo­as­ta.

-Joi­tain poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta val­mis­tam­me ruo­an it­se, ker­too ta­los­sa alus­ta saak­ka työs­ken­nel­lyt ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Lee­na Läh­tee­mä­ki.

Tal­vi­puu­tar­ha ihas­tut­taa

Saga-pal­ve­lu­ta­los­sa asuk­kaat saa­vat naut­tia kyl­py­lä­ho­tel­li­mai­ses­ta tun­nel­mas­ta.

-Jo pel­käs­tään mei­dän fa­si­li­tee­tit poik­ke­a­vat ta­val­li­sis­ta pal­ve­lu­ta­lois­ta, Hei­no­nen ker­too esi­tel­les­sään sau­na­ti­lo­ja.

Sau­na­vuo­ro­ja on vii­kos­sa lu­kui­sia ja asuk­kail­la mah­dol­li­suus tuo­da omat sau­na­juo­man­sa ja vil­voi­tel­la pi­ha­maal­la.

Asuk­kai­den käy­tet­tä­vis­sä on sau­na­o­sas­ton li­säk­si muun mu­as­sa kam­paa­mo, ra­vin­to­la, pe­su­la, kau­neus­hoi­to­la, kun­to­sa­li, sekä fy­si­o­te­ra­peu­tin ja jal­ka­hoi­ta­jan pal­ve­lut.

Kaik­ki nämä pal­ve­lut ovat avoin­na myös ta­lon ul­ko­puo­li­sil­le asi­ak­kail­le.

Yk­si pal­ve­lu­ta­lon näyt­tä­vim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta lie­nee tal­vi­puu­tar­ha-alu­eet. Pro­me­na­di­mai­ses­ti ra­ken­ne­tun ta­lon pää­au­lois­sa kas­vaa val­ta­va mää­rä eri­lai­sia kas­ve­ja maa­ta­sol­ta ai­na nel­jän­teen ker­rok­seen.

Ta­lon yl­peys on kat­toa hi­po­va huo­ne­kuu­si, jon­ka ai­tout­ta jopa toi­si­naan vie­rai­den toi­mes­ta epäil­lään.

Palvelutalon valtaisa huonekuusi on ihmettelyn ja ylpeyden aihe.

Palvelutalon valtaisa huonekuusi on ihmettelyn ja ylpeyden aihe.

Oman­nä­köi­nen koti

Asuk­kaat voi­vat elää pal­ve­lu­ta­los­sa kuin mis­sä ta­han­sa vuok­ra-asun­nos­sa. Jo­kai­nen si­sus­taa asun­ton­sa mie­len­sä mu­kaan, ei­kä asun­toi­hin tul­la hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta il­man lu­paa.

Lem­mi­kit ovat sal­lit­tu­ja ja vie­raat saa­vat tul­la ja men­nä mi­ten asu­kas tah­too, yö­py­ä­kin, jos tar­ve on.

-Osa hy­vä­kun­toi­sim­mis­ta asuk­kais­tam­me elää var­sin it­se­näis­tä elä­mää mat­kus­tel­len tai käy­den au­tol­la asi­oil­la. Meil­lä on mah­dol­li­suus elää täyt­tä ja ri­kas­ta se­ni­o­rie­lä­mää.

Ul­koi­set puit­teet ovat siis mel­ko hulp­pe­at. Ne yh­des­sä ak­ti­vi­teet­tien kans­sa tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­det hy­vin­kin vi­re­ään ar­keen, joka puo­les­taan on osal­taan yh­tey­des­sä ylei­seen hy­vin­voin­tiin.

Asukkaat saavat sisustaa asuntonsa itse ja huoneisiin kuuluu myös parveke.

Asukkaat saavat sisustaa asuntonsa itse ja huoneisiin kuuluu myös parveke.

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen hoi­va

Mut­ta vä­hin­tään yh­tä tär­ke­ää on saa­ta­vil­la ole­vat hoi­to­pal­ve­lut.

Sa­gas­sa on käy­tet­tä­vis­sä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den hoi­dol­li­set pal­ve­lut sekä erik­seen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­sik­kö esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rail­le.

Yk­si tär­keä ar­vo on myös tar­jo­ta asuk­kail­le mah­dol­li­suus elää Saga-pal­ve­lu­ta­los­sa lop­puun saak-

ka.

-Omai­set ja asuk­kaat ar­vos­ta­vat sitä, et­tei lä­heis­tä siir­re­tä toi­saal­le vii­mei­sik­si päi­vik­si, vaan asu­kas saa ol­la tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä ja omai­set hä­nen vie­rel­lään, Hei­no­nen ker­too.

Saga Ka­na­lin­ran­ta

• Pe­rus­tet­tu vuon­na 2000.

• Toi­min­ta laa­jen­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa.

• Asuk­kai­ta täl­lä het­kel­lä va­jaa 100.

• Saga-pal­ve­lu­ta­lois­sa asuk­kaat asu­vat it­se­näi­ses­ti omis­sa ko­deis­saan pal­ve­lui­den kes­kel­lä ak­tii­vi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

• Saga-pal­ve­lu­ta­lo­ja on Rau­man li­säk­si Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Lah­des­sa, Lap­peen­ran­nas­sa, Sei­nä­jo­el­la ja Tu­rus­sa.