Rau­man­me­ren Ju­han­nus juh­li­taan 20.–22.6.2024 Otan­lah­den Ran­ta­puis­tos­sa Rau­mal­la. Suo­men suu­rim­mat ran­ta­bi­leet tuo kes­ki­ke­sään be­ach-fes­ti­vaa­lin tun­nel­man, ko­vim­mat esiin­ty­jät sekä tyy­lik­käim­män ju­han­nu­sy­lei­sön. Oh­jel­ma­kat­tauk­sen kirk­kaim­pa­na kär­ke­nä RMJ’ssä näh­dään ko­ti­maan ajan­koh­tai­sim­mat esiin­ty­jät ja isoim­mat ni­met. Tä­män li­säk­si vä­rin­sä ko­ko­nai­suu­teen an­ta­vat tark­kaan va­li­koi­dut kan­sain­vä­li­set dan­ce­ar­tis­tit.

Uu­si­na ni­mi­nä RMJ’ssä li­ve­nä Suo­men ko­vin bile-duo JVG, vii­si Em­ma-pat­sas­ta Em­ma Gaa­las­sa po­kan­nut Cha cha cha-mies Kää­ri­jä, 15-vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­vä Ga­sel­lit, nor­ja­lai­nen Dj, tuot­ta­ja ja Gram­my -eh­do­kas Tun­ge­vaag, rä­jäh­tä­vää live-ener­gi­aa huo­ku­va Por­ti­on Boys, ko­ti­mai­sen po­pin täh­ti VII­VI sekä in­ten­sii­vi­ses­tä live-esiin­ty­mi­sis­tä tun­net­tu Mou­hous. Tä­män li­säk­si RMJ’n la­voil­la näh­dään ja kuul­laan sa­met­ti­ää­ni­nen Kar­ri Koi­ra, ai­nut­laa­tuis­ta tyy­liä huo­ku­va SHRTY, lah­ja­kas bii­si­nik­ka­ri Ah­ti, lä­pi­mur­toa ko­ti­mai­sel­la mu­siik­ki­ken­tä­lä te­ke­vä rap-duo Jore & Zpop­pa, asen­net­ta ja voi­ton­tah­toa täyn­nä ole­va Cos­ti, gen­res­sään nos­tees­sa ole­va tuo­re duo Axel Kala & Py­ryt­he­kid, Pe­ne­lo­pe-bii­sis­tä tun­net­tu Wil­li­am, uu­den aal­lon ko­vim­piin ni­miin lu­keu­tu­va Joe L, Tau­lut-hi­til­lä pan­kin rä­jäyt­tä­nyt Hugo sekä tiuk­kaa la­va­e­siin­ty­mis­tä tar­joi­le­va Tu­ris­ti.

Jo ai­em­min jul­kais­tiin RMJ’n esiin­ty­jik­si Get­to­ma­sa, ibe, Sex­ma­ne, Cle­dos , KUU­MAA, In­na, Isac El­li­ot, cos­tee, Lau­ri Haav, Jami Fal­tin sekä Ko­re­lon. Ne­lo­nen Me­dia Li­ven ja Te­os­ton yh­tei­ses­sä Uu­det Soun­dit -kam­pan­jas­sa, pää­syn RMJ’n la­val­le voit­ti emo­räp­piä, hy­per­pop­pia ja punk­kia mu­sii­kis­saan yh­dis­te­le­vä whe­reis­mi­ke.

– RMJ’ssä kul­laan li­ve­nä kaik­ki Spot­ta­rin ja ko­ti­maan ken­tän isoim­mat hi­tit, oh­jel­ma­kat­taus on huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu. Ylei­sön on help­po teh­dä os­to­pää­tös tu­li­kuu­man kat­tauk­sen pe­rus­teel­la ja saa­pua ju­han­nuk­se­na Rau­mal­le, tämä on kir­jai­mel­li­ses­ti place to be kai­kin ta­voin.” iloit­see oh­jel­ma­buuk­kauk­ses­ta vas­taa­va pro­mot­to­ri Jan­ne Tam­mi­nen.

– RMJ’ssä on lu­vas­sa ko­van oh­jel­ma­kat­tauk­sen li­säk­si pal­jon lei­pää ja sir­kus­hu­ve­ja mei­dän ylei­söl­le. Maa­lis­kuus­sa kan­nat­taa ol­la kuu­lol­la RMJ’n so­mes­sa, sil­lä pal­jas­tam­me tuol­loin muun mu­as­sa fes­ta­rin va­lo­voi­mai­set juon­ta­jat ja RMJ-alu­eoh­jel­maa”, lu­paa RMJ’n head of pro­duc­ti­on Jon­na Pih­ka­la.