Mar­ko Lep­pä­nen

S-ryh­mä ava­si vii­me ke­sä­nä Tam­pe­reen kes­kus­taan uu­den­lai­sen au­to­maat­ti-Sa­len, joka toi­mii lä­hes ko­ko­naan il­man hen­ki­lö­kun­taa. Hank­keen taus­tal­la on rau­ma­lais­läh­töi­sen Jus­si Num­me­lan osa­o­mis­ta­ma star­tup-yri­tys Blocks­to­re Group.

Au­to­maat­ti­kau­pas­sa mak­se­taan ta­val­li­sel­la pank­ki­kor­til­la, jon­ne ve­loi­te­taan äly­kaa­peis­ta na­pa­tut tuot­teet. Hen­ki­lö­kun­nan puut­tu­mi­nen on ai­heut­ta­nut Num­me­lan mu­kaan pa­lau­tet­ta lai­das­ta lai­taan.

– Moni iäk­kääm­pi ih­mi­nen on to­den­nut, et­tä tä­mä­hän toi­mii yl­lät­tä­vän hy­vin. He ovat ol­leet tyy­ty­väi­siä, et­tä lä­hi­kaup­pa on säi­ly­nyt tä­män an­si­os­ta, Num­me­la sa­noo.

Mi­ten us­kot, et­tä rau­ma­lai­set ot­tai­si­vat vas­taa­van kau­pan vas­taan?

– Pa­laut­teen sävy riip­pui­si var­maan sii­tä, et­tä mi­ten Lu­kon yli­voi­ma­pe­li on su­ju­nut, ”Jus­ka” nau­rah­taa.

Num­me­la pe­rus­ti yri­tyk­sen­sä niin ikään rau­ma­lais­läh­töi­sen Juha Mai­ja­lan kans­sa vuon­na 2020. Hän oli tul­lut si­nuik­si tun­nis­tus­tek­no­lo­gi­an kans­sa jo Rau­mal­la Tam­pe­reen tek­nil­li­sen yli­o­pis­ton tut­ki­mu­syk­si­kös­sä.

Blockst­ro­re Grou­pil­la on nyt so­pi­mus S-ryh­män kans­sa, mut­ta Num­me­la us­koo, et­tä uu­den­lai­sel­la päi­vit­täis­ta­va­roi­den os­to­mal­lil­la on ky­syn­tää joku puo­lel­la maa­il­maa.

– Koko ala on nyt isos­sa mur­rok­ses­sa, hän paa­lut­taa.

S-ryh­män ja K-ryh­män li­säk­si Lidl voi­daan las­kea Suo­mes­sa isoik­si te­ki­jöik­si. Kes­kus­kau­pat ovat ra­por­toi­neet isois­ta voi­tois­taan vii­me vuo­si­na, mut­ta päi­vit­täis­puo­len tuot­to on ol­lut lä­hin­nä iso­jen hy­per­mar­ket­tien va­ras­sa.

Blockst­ro­ren ke­hit­tä­mä in­no­vaa­tio on tar­koi­tet­tu ni­me­no­maan pie­nem­piin yk­si­köi­hin, jot­ka ovat ol­leet vii­me vuo­si­na pa­hois­sa vai­keuk­sis­sa.

– Nyt kaup­pi­as voi teh­dä 20-tun­tis­ta päi­vää, mut­ta hä­nel­lä ei jää mi­tään kä­teen. Hei­dän­kin kan­nal­taan oli­si rei­lua, et­tä kau­pan pi­tä­mi­nen oli­si vä­hän kan­nat­ta­vam­paa.

Ai­heut­ta­vat­ko au­to­maat­ti­kau­pat ison työl­li­syys­lo­ven, kun au­to­maa­tio hoi­taa ih­mis­ten työn? Num­me­la muis­tut­taa, et­tä pi­kem­min­kin se voi­si ol­la rat­kai­su kau­pan alaa vai­vaa­vaan työ­voi­ma­pu­laan.

Hän ot­taa myös esiin eko­lo­gi­sen puo­len.

– Ei ole kau­he­as­ti jär­keä, et­tä ih­mi­set aja­vat au­tol­la muu­ta­man ki­lo­met­rin pää­hän isoon kaup­paan pie­niä os­tok­sia var­ten. Te­hok­kaa­seen lä­hel­lä toi­mi­vaan au­to­maat­ti­kaup­paan voi­si men­nä kä­vel­len tai pyö­räl­lä.

Rau­ma­lais­läh­töi­nen yri­tys on tul­lut niin sa­no­tus­ti iso­jen poi­kien pe­li­ken­täl­le. Jät­ti­läis­mäi­nen Ama­zon luo­pui omas­ta it­se­pal­ve­lu­kaup­pap­ro­jek­tis­taan, jon­ka ke­hit­te­lyyn se käyt­ti noin mil­jar­di eu­roa. On­gel­mak­si osoit­tau­tui se, et­tä os­to­ja jou­du­taan var­mis­ta­maan ih­mis­työ­voi­man ja ka­me­ra­tek­no­lo­gi­an avul­la.

Num­me­laa nau­rat­taa aja­tus, et­tä Rau­man mie­het ke­hit­ti­vät pa­rem­man jär­jes­tel­män kuin maa­il­man rik­kaim­piin mie­hiin kuu­lu­van Jeff Be­zo­sin yh­tiö.

– Joku voi­si sa­noa, et­tä vä­hän epis­ja­ot, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa meil­le hei­dän lo­pet­ta­mi­sen­sa on hyvä asia.

Num­me­la us­koo, et­tä ko­tiin teh­tä­vät net­ti­ti­lauk­set tu­le­vat ole­maan jat­kos­sa­kin osa pal­ve­lu­pa­ket­tia, vaik­ka tä­hän as­ti pie­nien os­tos­ten toi­mit­ta­mi­nen ko­tei­hin on ol­lut tap­pi­ol­lis­ta toi­min­taa.

– Kai­ken­lai­sia mal­le­ja tar­vi­taan, mut­ta tu­le­vai­suu­des­sa näh­dään, et­tä mikä nii­den suh­de on. Kus­tan­nuk­set ja ku­lut­ta­jat rat­kai­se­vat asi­at vii­me kä­des­sä.