Uu­tis­Rau­ma

Itä-Suo­men yli­o­pis­toon on muo­dos­tu­nut ke­säk­si län­si­ran­ni­kol­le suun­taa­va Rau­ma-ryh­mä. Tänä ke­sä­nä yh­dek­sän opis­ke­li­jaa eri aloil­ta suun­ta­si ke­säk­si Rau­mal­le. Par­hai­na ke­si­nä ryh­mä on ol­lut jopa pa­rin­kym­me­nen luok­kaa.

– Tämä on meil­le se ke­sän ja on­nen paik­ka, sa­noo Vi­li­na Löp­pö­nen.

Löp­pö­nen tuli Rau­mal­le tänä ke­sä­nä pi­tä­mään Lai­ti­lan Un­ta­ma­las­sa ke­sä­kah­vi­laa yh­des­sä kol­men ys­tä­vän­sä El­la Mu­ta­sen, Vi­o­la Ki­vi­ah­teen ja Lot­ta Tim­li­nin kans­sa.

– Muut Itä-Suo­mes­ta tul­leet ovat töis­sä lää­kä­rei­nä ja maa­la­rei­na. Olem­me kaik­ki ko­toi­sin eri puo­lil­ta Suo­mea, mut­ta yli­o­pis­to mei­tä yh­dis­tää, Vi­o­la Ki­vi­ah­de ker­too.

Un­ta­ma­lan kah­vi­la Ke­sä­kum­pu ava­si oven­sa tiis­tai­na 2.7. Ke­sä­kah­vi­la on nais­ne­li­kol­la pit­kä­ai­kai­nen unel­ma, jon­ka tar­kem­pi suun­nit­te­lu al­koi noin vuo­si sit­ten. Kah­vi­lan kon­sep­tiin ha­lut­tiin tuo­da tai­det­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Paik­kaa alet­tiin kar­toit­taa tie­tys­ti Rau­man seu­dul­ta.

– Lo­tan sis­ko on joi­ta­kin vuo­sia sit­ten pi­tä­nyt Un­ta­ma­las­sa kah­vi­laa ja me ihas­tuim­me sii­hen paik­kaan heti. Siel­lä on isot ti­lat ja se sopi mei­dän vi­si­oon, Ki­vi­ah­de ku­vai­lee.

– Mei­dän kah­vi­la on mu­siik­ki­kah­vi­la, siel­lä on joka päi­vä li­ve­mu­siik­kia, minä soi­tan pi­a­noa ja ki­ta­raa. Jär­jes­täm­me las­ten­kon­sert­te­ja ja -ta­pah­tu­mia. Ha­lu­taan yh­dis­tää eri-ikäi­siä ja mo­nen­lai­sia per­hei­tä, ku­vai­lee Mu­ta­nen.

Nais­ne­lik­ko lei­poo it­se tar­jot­ta­vat ja vas­taa myös oh­jel­mas­ta.

– Lot­ta on mei­dän mes­ta­ri­lei­pu­ri, jol­ta hoi­tu­vat kaik­ki eri­kois­ruo­ka­va­li­ot. Meil­lä on myös lou­nas­ta ja eri­kois­jut­tu­ja lu­vas­sa joka viik­ko, sa­noo Ki­vi­ah­de.

Ys­tä­vyk­set heh­kut­ta­vat Rau­maa ja sen ke­sää yli­sa­noil­la. Mikä sit­ten ve­tää Rau­mal­le maan toi­sel­ta lai­dal­ta?

– Tääl­lä on meri, idyl­li­nen van­ha Rau­ma ja et­tä vaa­li­taan pe­rin­tei­tä.

– Tääl­lä on niin eri­lais­ta kuin Itä-Suo­mes­sa, meri ja saa­ris­to tuo­vat vaih­te­lua. Tämä paik­ka on tul­lut it­sel­le tosi tär­ke­äk­si, sa­noo El­la Mu­ta­nen.

Idea Rau­mal­le läh­dös­tä oli syn­ty­nyt jo mon­ta vuot­ta sit­ten. Ku­kaan ei enää muis­ta mis­tä, mut­ta heh­ku­tus­ta Rau­mas­ta oli ol­lut jo en­nen en­sim­mäis­tä ke­sää.

– Alun­pe­rin mei­tä on tul­lut noin 20 ka­ve­ria. Ol­tiin alus­sa ihan lu­kio-ikäi­siä. Sii­vot­tiin ja maa­lat­tiin ke­sä­töis­sä tääl­lä, muis­te­lee Löp­pö­nen.

Päi­vät Rau­mal­la ku­lu­vat pyö­räil­les­sä, ui­des­sa ja vaan viet­tä­mäl­lä ai­kaa. Suo­sik­ki­koh­tei­ta on mo­nia ja ryh­mä käy ak­tii­vi­ses­ti et­si­mäs­sä myös uu­sia paik­ko­ja.

– Meil­lä on lemp­pa­ri­koh­tei­ta, Ro­ta­ry­puis­to Pe­tä­jäk­ses­sä on tosi kiva, Kaf­fe­ba­ris­sa täs­sä van­has­sa Rau­mas­sa vie­te­tään pal­jon ai­kaa. Riht­nie­mes­sä ol­laan jos­kus yö­vyt­ty­kin, Ki­vi­ah­de ku­vai­lee.

– Olem­me luon­non ja van­han ark­ki­teh­tuu­rin ys­tä­viä.

Kah­vi­la Ke­sä­kum­pu, Un­ta­mon­tie 79, Lai­ti­la. Fa­ce­boo­kis­sa Kah­vi­la Ke­sä­kum­pu.