Tui­ja Saa­ri­nen

Eras­mus+-oh­jel­ma toi La­pi­jo­en kou­lul­le odo­tet­tu­ja vie­rai­ta. Rans­ka­lai­sis­ta ja es­pan­ja­lai­sis­ta ala­kou­lun op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta koos­tu­va 16 hen­gen ryh­mä oli sel­väs­ti osan­nut va­rau­tua ki­pak­kaan pak­ka­seen läm­pi­mil­lä vaat­teil­la.

Es­pan­ja­lai­nen In­ma­cu­la­da Fer­ran­dez Fi­liu ja rans­ka­lai­nen Sop­hie Cis­car tie­si­vät jo muu­ta­man päi­vän ko­ke­muk­sel­la sa­noa, mitä opet­ta­ji­na vei­si­vät mu­ka­naan ko­ti­kou­lui­hin­sa.

– Kä­si­työ­tun­nit, mak­sut­to­man kou­lu­ruo­kai­lun ja ul­ko­lii­kun­nan! lis­taa In­ma­cu­la­da.

Kä­si­työ­tä ei op­pi­ai­nee­na ole Es­pan­jas­sa ei­kä Rans­kas­sa, ja mo­nel­le on mel­kein­pä kau­his­tus, et­tä Suo­mes­sa lap­sil­le an­ne­taan kä­teen sel­lai­sia työ­ka­lu­ja ku­ten esi­mer­kik­si va­sa­ra.

Sop­hie ar­vos­taa La­pi­jo­en kou­lun mu­ka­via tuo­le­ja ja pöy­tiä ja sitä, et­tä kaik­ki on jär­jes­tyk­ses­sä.

– Op­pi­laat voi­vat sil­min­näh­den hy­vin, ja sään­tö­jä kun­ni­oi­te­taan. Pa­nin myös mer­kil­le, et­tä op­pi­laat sai­vat ruo­kai­lus­sa ot­taa it­se lau­ta­sel­leen so­pi­van mää­rän ruo­kaa. Se on hyvä, sil­lä näin sitä ei pää­dy niin pal­jon ros­kiin.

Eu­ra­jo­el­la si­jait­se­va La­pi­jo­en kou­lu on ol­lut mu­ka­na Eras­mus-toi­min­nas­sa vuo­des­ta 2019 läh­tien. Eras­mus+ on Eu­roo­pan Uni­o­nin kou­lu­tus-, nuo­ri­so- ja ur­hei­lu­a­lan oh­jel­ma, joka tar­jo­aa muun mu­as­sa op­pi­lai­tok­sil­le ja or­ga­ni­saa­ti­oil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä yh­teis­työ­tä kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nien kans­sa.

– Suo­mi on suo­sit­tu koh­de kump­pa­nik­si joh­tu­en muun mu­as­sa hy­vis­tä Pisa-tu­lok­sis­ta ja sii­tä, et­tä mei­dän kult­tuu­rim­me poik­ke­aa ai­ka lail­la esi­mer­kik­si ete­lä­eu­roop­pa­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Moni ha­lu­aa tän­ne myös tal­ven ja lu­men ta­kia. Meil­le tuli vii­mek­si vas­tauk­sia 20 eri Eu­roo­pan maas­ta, kun haim­me kump­pa­ni­kou­lu­ja, ker­too La­pi­jo­en kou­lun reh­to­ri Min­na-Mari Ka­res.

Kau­del­la 2023–2024 kump­pa­ni­kou­luik­si va­li­koi­tui­vat Es­pan­jan Ori­hu­e­las­sa ja Rans­kan Ni­me­sis­sä si­jait­se­vat ala­kou­lut. La­pi­jo­ke­lai­set vie­rai­li­vat vii­me lo­ka­kuus­sa nel­jän op­pi­laan ja kah­den opet­ta­jan voi­min Rans­kas­sa ja nyt tou­ko­kuus­sa on tar­koi­tus läh­teä Es­pan­jaan. Vuo­den tee­ma on His­to­ry- Na­tu­re-Fu­tu­re.

– Ete­lä-Rans­kan Ni­me­sis­sä on huo­mat­ta­via mui­nais­muis­to­ja roo­ma­lai­sa­joil­ta ja tu­tus­tuim­me muun mu­as­sa upe­aan am­fi­te­at­te­riin, joka on vas­taa­van­lai­nen kuin Roo­man Co­los­seum.

Vaik­ka Eu­ra­jo­el­la ei kom­pas­tel­la­kaan Roo­man ajan mui­nais­muis­toi­hin, ovat vie­rai­lu­koh­teet teh­neet ul­ko­mai­siin opet­ta­jiin ja op­pi­lai­siin ison vai­ku­tuk­sen. Muun mu­as­sa Vuo­jo­en kar­ta­no ja Vä­li­maan torp­pa tar­jo­si­vat ai­nut­laa­tui­sia elä­myk­siä niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin.

– En­sin tu­tus­tuim­me en­ti­sa­jan kar­ta­no­e­lä­mään ja sit­ten kar­ta­non torp­pa­rien elä­mään. Vä­li­maan tor­pal­la op­pi­laat pää­si­vät nik­ka­roi­maan trak­to­rin, lei­po­maan pul­laa ja naut­ti­maan vauh­din huu­mas­ta na­pa­kel­kan kyy­dis­sä.

Vii­kon oh­jel­mas­sa oli­vat myös muun mu­as­sa ret­ki Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan vie­rai­lu­kes­kuk­seen, laa­vu­ret­ki ja vii­kin­ki­o­lym­pi­a­lai­set. Mo­nel­le jo yk­sis­tään lu­men nä­ke­mi­nen oli iso jut­tu.

Vie­rai­lu­jen ai­ka­na op­pi­laat asu­vat isän­tä­per­heis­sä. Val­miut­ta ja roh­keut­ta ky­syy eri­to­ten se, et­tä suo­si­tuk­se­na on, et­tä kus­sa­kin per­hees­sä ma­joit­tui­si vain yk­si op­pi­las.

– Jos op­pi­lai­ta on kak­si, käy hel­pos­ti niin, et­tä he pu­hu­vat kes­ke­nään omaa kiel­tään ei­vät­kä vält­tä­mät­tä saa niin pal­jon ir­ti vie­rai­lus­ta ja uu­teen kult­tuu­riin tu­tus­tu­mi­ses­ta.

– Mei­dän op­pi­laat sai­vat vii­me Rans­kan-vie­rai­lus­ta hie­noa pa­lau­tet­ta isän­tä­per­heil­tä. Ku­kaan ei roik­ku­nut kän­ny­käl­lä, ja kaik­ki oli­vat ol­leet in­nok­kai­ta op­pi­maan uut­ta, to­te­aa Ka­res.

Kump­pa­ni­kou­luis­ta on saa­tu ide­oi­ta myös La­pi­jo­el­le.

– Eri­tyi­ses­ti eri­lai­sia leik­ke­jä ja ryh­mäy­ty­mis­jut­tu­ja on tul­lut na­pat­tua mu­kaan. Ja tär­keim­piä asi­oi­ta täs­sä var­mas­ti on se, et­tä ol­laan in­nos­tut­tu kie­li­tai­don ke­hit­tä­mi­ses­tä.

La­pi­jo­en kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­nen Mico oli mu­ka­na lo­ka­kuun Rans­kan-reis­sul­la ja ma­joit­tui yk­sin isän­tä­per­hee­seen.

– Kyl­lä­hän se aluk­si vä­hän jän­nit­ti, mut­ta hy­vin pär­jä­sin huo­nol­la eng­lan­nil­la, hy­myi­lee Mico.

Nyt Mico toi­mii puo­les­taan isän­tä­op­pi­laa­na kah­del­le 11-vuo­ti­aal­le es­pan­ja­lai­sop­pi­laal­le, Hec­to­ril­le ja Jose Mi­gu­e­lil­le. Kou­lun jäl­keen po­jat ovat muun mu­as­sa pe­lan­neet lau­ta­pe­le­jä ja käy­neet jää­kiek­kot­ree­neis­sä.

– Kä­vim­me myös pulk­ka­mä­es­sä. Se oli heis­tä ihan pa­ras­ta!